Help Print this page 

Document 32002R0880

Title and reference
Verordening (EG) nr. 880/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik
  • No longer in force
OJ L 139, 29.5.2002, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/880/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32002R0880

Verordening (EG) nr. 880/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik

Publicatieblad Nr. L 139 van 29/05/2002 blz. 0007 - 0008


Verordening (EG) nr. 880/2002 van de Raad

van 27 mei 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1334/2000(1) moeten producten voor tweeërlei gebruik (met inbegrip van programmatuur en technologie) bij uitvoer uit de Gemeenschap aan een doeltreffende controle worden onderworpen.

(2) Uit hoofde van artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1334/2000 is voor de intracommunautaire overbrenging van producten en technologie voor tweeërlei gebruik bedoeld in bijlage IV bij deze verordening een vergunning vereist. In deze bijlage zijn met name producten opgenomen die in het kader van de groep van nucleaire exportlanden (NSG) en de regeling van Wassenaar aan controle zijn onderworpen.

(3) De politieke verbintenissen die de lidstaten in het kader van de NSG of de regeling van Wassenaar hebben aangegaan moeten worden uitgevoerd met strikte naleving van de beginselen vastgesteld door het Gemeenschapsrecht, met name het EG-Verdrag en het EGA-Verdrag. Deze twee Verdragen stellen het beginsel van het vrije verkeer van goederen in de Gemeenschap in, waaraan producten voor tweeërlei gebruik zijn onderworpen.

(4) Bijlage IV van Verordening (EG) nr. 1334/2000 vormt een uitzondering op het beginsel van het vrije intracommunautaire verkeer van producten voor tweeërlei gebruik. Deze uitzondering vloeit met name voort uit de politieke verbintenissen die de lidstaten hebben aangegaan en uit de gevoeligheid van deze producten.

(5) Aangezien een aantal van deze producten minder gevoelig zijn wat proliferatie betreft, lijkt de controle op hun overbrenging binnen de Gemeenschap krachtens Verordening (EG) nr. 1334/2000 niet verantwoord.

(6) Bijgevolg dient Verordening (EG) nr. 1334/2000 te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV van Verordening (EG) nr. 1334/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1. In deel I worden de rubrieken 3A002.g.2, 6A001.a.1.b.2, 6A001.a.1.b.3, 6A001.a.1.b.4, 6A001.a.1.b.5, 6A001.a.2.d, 8A002.o.3.a, 8A002.p en 8D002 geschrapt.

2. Deel II wordt als volgt gewijzigd:

a) de rubrieken 1C012.a, 3A201.a, 3A228.c, 6A203.b en 6E201 worden geschrapt;

b) rubriek 1E001 wordt vervangen door: ">RUIMTE VOOR DE TABEL>";

c) rubriek 3E201 wordt vervangen door: ">RUIMTE VOOR DE TABEL>".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de vijfde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 mei 2002.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Arias Cañete

(1) PB L 159 van 30.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2432/2001 (PB L 338 van 20.12.2001, blz. 1).

Top