Help Print this page 

Document 32002R0509

Title and reference
Verordening (EG) nr. 509/2002 van de Commissie van 21 maart 2002 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten
  • No longer in force
OJ L 79, 22.3.2002, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 157 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 157 - 157

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/509/oj
Multilingual display
Text

32002R0509

Verordening (EG) nr. 509/2002 van de Commissie van 21 maart 2002 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten

Publicatieblad Nr. L 079 van 22/03/2002 blz. 0015 - 0015


Verordening (EG) nr. 509/2002 van de Commissie

van 21 maart 2002

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1670/2000(2), en met name op artikel 31, lid 14,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 voorziet voor sommige onder die verordening vallende producten in de toekenning van een restitutie bij uitvoer ervan in de vorm van in bijlage II bij die verordening opgenomen goederen.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief(3) zijn voor sommige producten wijzigingen aangebracht in de gecombineerde nomenclatuur.

(3) Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1255/1999 moet daarom worden aangepast.

(4) De bovenbedoelde aanpassingen moeten tegelijk met Verordening (EG) nr. 2031/2001 van toepassing worden.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1255/1999 wordt de regel: ">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

vervangen door de regels: ">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 10.

(3) PB L 279 van 23.10.2001, blz. 1.

Top