Help Print this page 

Document 32002D2045

Title and reference
Besluit nr. 2045/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2002 tot wijziging van Besluit nr. 1720/1999/EG tot vaststelling van een reeks acties en maatregelen ter verzekering van de interoperabiliteit van en de toegang tot trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA)
  • No longer in force
OJ L 316, 20.11.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/2045/oj
Multilingual display
Text

32002D2045

Besluit nr. 2045/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2002 tot wijziging van Besluit nr. 1720/1999/EG tot vaststelling van een reeks acties en maatregelen ter verzekering van de interoperabiliteit van en de toegang tot trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA)

Publicatieblad Nr. L 316 van 20/11/2002 blz. 0001 - 0003


Besluit nr. 2045/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 21 oktober 2002

tot wijziging van Besluit nr. 1720/1999/EG tot vaststelling van een reeks acties en maatregelen ter verzekering van de interoperabiliteit van en de toegang tot trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 156,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(2),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het doel van Besluit nr. 1720/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad(4) is dat de Gemeenschap een hoge mate van interoperabiliteit bereikt tussen de trans-Europese telematicanetten die tussen de lidstaten en de instellingen van de Gemeenschap tot stand zijn gebracht, teneinde de totstandbrenging van de Economische en Monetaire Unie en de uitvoering van het beleid van de Gemeenschap te ondersteunen, alsmede aanmerkelijke voordelen voor de overheidsdiensten van de lidstaten en de Gemeenschap tot stand te brengen door de stroomlijning van werkzaamheden en de versnelde uitvoering van nieuwe netten en uitbreidingen.

(2) De voordelen van trans-Europese telematicanetten voor overheidsdiensten moeten worden uitgebreid tot de burgers en ondernemingen van de Gemeenschap, met name in gebieden waar dit bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het eEurope-initiatief en het desbetreffende actieplan, in het bijzonder het hoofdstuk over on-lineoverheid.

(3) Er dient naar behoren rekening te worden gehouden met de aanbevelingen in de verklaring die werd afgelegd op de ministeriële conferentie over eOverheid "Van politiek naar praktijk", welke op 29 en 30 november 2001 in Brussel werd gehouden, alsmede met de conclusies van de Conferentie "eOverheid ten dienste van Europese burgers en bedrijven - wat is op Europees niveau vereist", welke door het voorzitterschap van de Raad samen met de Commissie (IDA) op 13 en 14 juni 2001 in Stockholm/Sandhamn werd georganiseerd.

(4) Met het oog op de verspreiding van beste praktijken moeten conferenties, workshops en andere soorten evenementen worden georganiseerd, teneinde zorg te dragen voor algemene bekendheid van de resultaten en voordelen van de IDA-projecten en -acties en een bredere discussie over de toekomstige richting en prioriteiten van het IDA-programma aan te moedigen.

(5) Voor de tenuitvoerlegging van de in de artikelen 3 tot en met 10 van Besluit nr. 1720/1999/EG vermelde acties van de Gemeenschap moet worden verduidelijkt dat op voorstellen voor een begrotingsverhoging van meer dan 250000 EUR per begrotingspost in een jaar de in dat besluit bedoelde procedure van toepassing is.

(6) Gezien de belangstelling die Malta en Turkije te kennen hebben gegeven, kan het IDA-programma worden opengesteld voor de deelneming van deze landen aan de horizontale acties en maatregelen in het kader van Besluit nr. 1720/1999/EG. In afwachting dat het IDA-programma wordt opengesteld voor de volledige deelneming van alle kandidaat-landen, moet aan deze landen de mogelijkheid worden geboden om op hun kosten gebruik te maken van algemene IDA-diensten met het oog op de uitvoering van een communautair beleid. Deze mogelijkheid moet onder dezelfde voorwaarden ook aan andere niet-lidstaten worden aangeboden.

(7) Met het oog op een grotere flexibiliteit bij de jaarlijkse toewijzing van de financiële middelen moet een financieel referentiebedrag voor de uitvoering van de actie van de Gemeenschap op grond van Besluit nr. 1720/1999/EG voor de periode 2002 tot 2004 worden ingevoerd, waarbij de jaarlijkse kredieten door de begrotingsautoriteit worden toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

(8) De voor de uitvoering van dit besluit vereiste maatregelen dienen te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(5).

(9) Besluit nr. 1720/1999/EG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

BESLUITEN:

Artikel 1

Besluit nr. 1720/1999/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 1, lid 1:

a) wordt d) vervangen door:

"d) de uitbreiding van de voordelen van netten als bedoeld onder c), tot het bedrijfsleven van de Gemeenschap en de burgers van de Europese Unie, met name in gebieden waar dit bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het eEurope-initiatief en het desbetreffende actieplan, in het bijzonder het hoofdstuk over on-lineoverheid;";

b) wordt de volgende letter toegevoegd:

"f) de identificatie en invoering, waar zulks dienstig is, van pan-Europese elektronische overheidsdiensten voor burgers en bedrijven en andere relevante elektronische overheidsdiensten die overeenkomstig de in artikel 4 van Besluit nr. 1719/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA)(6) geformuleerde prioriteiten moeten worden aangewend.";

2. in artikel 3 wordt het volgende lid ingevoegd:

"1 bis. Teneinde te kunnen vaststellen welke horizontale acties en maatregelen er moeten worden uitgevoerd, stelt de Commissie, waar zulks dienstig is, een infrastructuurbeschrijving op die zal dienen als platform voor de ontwikkeling van projecten van gemeenschappelijk belang, alsmede andere sectorale netten als bedoeld in Besluit nr. 1719/1999/EG.

De beschreven infrastructuur omvat een interoperabiliteitskader voor netten, diensten, veiligheid, toepassingen, inhoud en andere relevante elementen. Zij kan ook aspecten omvatten als beheer, organisatie, verantwoordelijkheden en kostendeling. De beschrijving omvat eveneens een strategie voor de ontwikkeling en implementatie van de infrastructuur. De beschrijving wordt jaarlijks aan een nieuwe beoordeling onderworpen.";

3. het volgende lid wordt aan artikel 10 toegevoegd:

"3. De Gemeenschap organiseert conferenties, workshops en andere soorten evenementen, teneinde zorg te dragen voor algemene bekendheid van de resultaten en voordelen van de IDA-projecten en acties en een brede discussie over de toekomstige richting en prioriteiten van het IDA-programma aan te moedigen;";

4. artikel 11, leden 2, 3 en 4, wordt vervangen door:

"2. Het gedeelte van het IDA-werkprogramma betreffende de uitvoering van dit besluit, dat de Commissie opstelt voor de gehele looptijd ervan en dat ten minste tweemaal per jaar wordt herzien, wordt overeenkomstig de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure goedgekeurd op basis van overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de artikelen 3 tot en met 10.

3. De gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor de totstandbrenging van technische en administratieve interoperabiliteit worden overeenkomstig de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure goedgekeurd.

4. De procedure van artikel 12, lid 2, is ook van toepassing op de goedkeuring van de verdeling van de jaarlijkse begrotingsuitgaven in het kader van dit besluit. Elk voorstel voor een verhoging van de begroting van meer dan 250000 EUR per begrotingspost in een jaar, is ook aan die procedure onderworpen.";

5. artikel 12 wordt vervangen door:

"Artikel 12

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité, het Comité telematica tussen overheidsdiensten (Telematics between Administrations Committee (TAC)) genoemd, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van de Raad(7) van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG genoemde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het TAC stelt zijn reglement van orde vast.

4. De Commissie brengt jaarlijks aan het TAC verslag uit over de uitvoering van dit besluit.";

6. artikel 14 wordt vervangen door:

"Artikel 14

Uitbreiding tot de EER en geassocieerde landen

1. Het IDA-programma kan, binnen het kader van hun respectieve overeenkomsten met de Europese Gemeenschap, worden opengesteld voor de deelneming van de landen van de Europese Economische Ruimte, de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, Cyprus, Malta en Turkije aan de horizontale acties en maatregelen overeenkomstig dit besluit.

2. Bij de uitvoering van dit besluit wordt de samenwerking met niet-lidstaten en internationale organisaties of instellingen, voorzover van toepassing, aangemoedigd.

3. In afwachting dat het IDA-programma wordt opengesteld voor hun deelneming, kunnen de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, Cyprus, Malta en Turkije op hun kosten gebruikmaken van algemene IDA-diensten, met het oog op de uitvoering van een communautair beleid.

4. Andere niet-lidstaten kunnen op hun kosten ook gebruik maken van algemene IDA-diensten met het oog op de uitvoering van een communautair beleid.";

7. artikel 15 wordt vervangen door:

"Artikel 15

Financieel referentiebedrag

1. Het financiële referentiebedrag voor de uitvoering van de actie van de Gemeenschap in het kader van dit besluit voor de periode 2002 tot 2004 bedraagt 34,2 miljoen EUR.

2. De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.".

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 21 oktober 2002.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

P. Cox

Voor de Raad

De voorzitter

P. S. Møller

(1) PB C 332 E van 27.11.2001, blz. 290.

(2) PB C 80 van 3.4.2002, blz. 21.

(3) Advies van het Europees Parlement van 11 juni 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad) en Besluit van de Raad van 23 september 2002.

(4) PB L 203 van 3.8.1999, blz. 9.

(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(6) PB L 203 van 3.8.1999, blz. 1.

(7) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

Top