Help Print this page 

Document 32001R2587

Title and reference
Verordening (EG) nr. 2587/2001 van de Raad van 19 december 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen
  • No longer in force
OJ L 345, 29.12.2001, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 156 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 156 - 158

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2587/oj
Multilingual display
Text

32001R2587

Verordening (EG) nr. 2587/2001 van de Raad van 19 december 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen

Publicatieblad Nr. L 345 van 29/12/2001 blz. 0013 - 0015


Verordening (EG) nr. 2587/2001 van de Raad

van 19 december 2001

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Naar aanleiding van de wijzigingen die in de tarief- en statistieknomenclatuur en in het douanetarief zijn aangebracht, moeten de GN-codes van de producten die onder de gemeenschappelijke marktordening voor bananen vallen worden bijgewerkt en moet de GN-code van de producten waarop de artikelen 17 tot en met 20 van Verordening (EEG) nr. 404/93(4) van toepassing zijn, worden gewijzigd.

(2) Het is wenselijk te bepalen dat de lidstaten de mogelijkheid hebben om gedurende een beperkte tijd de compenserende steun voor de verkregen producten niet toe te kennen in geval van nieuwe aanplant van bananen ten behoeve van een duurzame ontwikkeling in de productiegebieden; bovendien moet worden bepaald dat die mogelijkheid onderworpen is aan een machtiging van de Commissie.

(3) Met de leverende landen en met de andere betrokken partijen zijn tijdens talrijke en intensieve contacten besprekingen gevoerd om een einde te maken aan de geschillen in verband met de invoerregeling die bij Verordening (EEG) nr. 404/93 is ingesteld, en om rekening te houden met de conclusies van het panel dat is opgericht in het kader van de regeling voor de beslechting van geschillen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

(4) Artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 404/93 voorziet in de opening, voor alle oorsprongsgebieden, van een autonoom tariefcontingent C van 850000 ton, met een douanerecht van 300 EUR per ton en met een tariefpreferentie van 300 EUR per ton voor de invoer van bananen uit de ACS-staten, naast het in de WTO geconsolideerde tariefcontingent A van 2200000 ton en het aanvullend contingent B van 353000 ton. Om voor bananen uit derde landen de toegang tot de markt te verruimen en tegelijkertijd voor een specifieke hoeveelheid ACS-bananen de markttoegang te garanderen, moeten de hoeveelheden van de verschillende contingenten worden gewijzigd.

(5) Naar aanleiding van de wijzigingen die zijn aangebracht in de landbouwvoorschriften en naar analogie in de medefinanciering van de steun aan de telersverenigingen als bedoeld in artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(5), dient te worden bepaald dat de communautaire steun aan de telersverenigingen als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 404/93 moet worden gefinancierd door de afdeling "Garantie" van het EOGFL, en dit voor de uiterlijk op 31 december 2006 opgerichte telersverenigingen. Aangezien de betrokken regio's onder doelstelling 1 vallen moet voor deze steun hetzelfde percentage voor de communautaire bijdrage worden vastgesteld als geldt voor de in artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2200/96 bedoelde steun voor de regio's van doelstelling 1.

(6) De bepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 die betrekking hebben op de "comitologie" moeten worden aangepast. Verder dienen de nodige maatregelen te worden vastgesteld voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EEG) nr. 404/93 overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(6),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 404/93 wordt als volgt gewijzigd:

1. artikel 1 wordt vervangen door: "Artikel 1

1. Er wordt een gemeenschappelijke ordening der markten tot stand gebracht in de sector bananen.

2. De gemeenschappelijke marktordening geldt voor de volgende producten:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Het verkoopseizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december.";

2. Aan artikel 12 wordt het volgende lid toegevoegd: "9. Een lidstaat kan worden gemachtigd een tijdelijke maatregel tot uitsluiting van compenserende steun in te voeren voor op de markt gebrachte producten die afkomstig zijn van na 1 juni 2002 aangeplante nieuwe bananenarealen, wanneer er, volgens de lidstaat, een risico bestaat voor de duurzame ontwikkeling van de productiezones, en met name voor de instandhouding van het milieu, de bescherming van de bodem en de karakteristieke landschapskenmerken.

De in de vorige alinea bedoelde machtiging wordt op verzoek van de betrokken lidstaat door de Commissie verleend overeenkomstig de procedure van artikel 27.";

3. in artikel 16 wordt lid 1 vervangen door: "1. Dit artikel en de artikelen 17 tot en met 20 zijn van toepassing op de invoer van verse producten van GN-code 0803 00 19 tot de inwerkingtreding, uiterlijk op 1 januari 2006, van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief voor deze producten zoals vastgesteld na afloop van de procedure van artikel XXVIII van de Algemene overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT).";

4. artikel 18 wordt vervangen door: "Artikel 18

1. Elk jaar worden met ingang van 1 januari de volgende tariefcontingenten geopend:

a) een tariefcontingent van 2200000 ton (nettogewicht), 'contingent A' genoemd,

b) een aanvullend tariefcontingent van 453000 ton (nettogewicht), 'contingent B' genoemd,

c) een autonoom tariefcontingent van 750000 ton (nettogewicht), 'contingent C' genoemd.

De tariefcontingenten A en B worden geopend voor de invoer van producten van oorsprong uit alle derde landen.

Tariefcontingent C wordt geopend voor de invoer van producten van oorsprong uit ACS-staten.

De Commissie wordt gemachtigd om, op basis van een akkoord met de leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) die een wezenlijk belang bij de levering van bananen hebben, de tariefcontingenten A en B over de staten van levering te verdelen.

2. In het kader van de tariefcontingenten A en B wordt op de invoer van bananen uit andere derde landen dan de ACS-staten een douanerecht van 75 EUR per ton geheven. Voor de invoer van producten uit de ACS-staten geldt een nulrecht.

3. n het kader van tariefcontingent C geldt voor de invoer een nulrecht.

4. Een tariefpreferentie van 300 EUR per ton wordt toegepast voor de invoer van oorsprong uit de ACS-staten.

5. De in dit artikel vastgestelde bedragen van de douanerechten moeten in nationale valuta worden omgerekend met gebruikmaking van de koers die voor de betrokken producten in het kader van het gemeenschappelijk douanetarief geldt.

6. In geval van een stijging van de vraag in de Gemeenschap kan contingent B op basis van een balans van productie, verbruik en in- en uitvoer worden verhoogd.

De goedkeuring van de balans en de verhoging van het tariefcontingent geschieden volgens de procedure van artikel 27.

7. Wanneer de voorziening van de communautaire markt ongunstig wordt beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden die gevolgen hebben voor de productie- of invoervoorwaarden, stelt de Commissie volgens de procedure van artikel 27 de nodige specifieke maatregelen vast.

In dergelijke gevallen kan contingent B op basis van de in lid 6 bedoelde balans worden aangepast. De specifieke maatregelen kunnen afwijken van de ter uitvoering van artikel 19, lid 1, vastgestelde bepalingen. Zij moeten ertoe strekken elke discriminatie tussen derde landen te voorkomen.

8. Bananen die weer uit de Gemeenschap worden uitgevoerd, worden niet van de desbetreffende tariefcontingenten afgeboekt.";

5. artikel 25 wordt vervangen door: "Artikel 25

1. De bij de artikelen 12 en 13 ingestelde maatregelen zijn interventiemaatregelen ter regulering van de landbouwmarkten in de zin van artikel 1, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid(7).

2. De uitgaven in verband met de door de lidstaten overeenkomstig artikel 6 toegekende steun worden beschouwd als interventies ter regulering van de landbouwmarkten in de zin van artikel 1, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1258/1999.

Deze uitgaven komen in aanmerking voor steun voor de uiterlijk op 31 december 2006 opgerichte telersverenigingen.

De Gemeenschap levert een financiële bijdrage van 75 % van de voor steun in aanmerking komende overheidsuitgaven.

3. De bij artikel 10 ingestelde maatregelen worden medegefinancierd door de afdeling 'Oriëntatie' van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw.

4. De bepalingen ter uitvoering van dit artikel, en met name de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voordat financiële steun van de Gemeenschap wordt uitgekeerd, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 27.";

6. artikel 26 wordt geschrapt;

7. artikel 27 wordt vervangen door: "Artikel 27

1. De Commissie wordt bijgestaan door een Comité van beheer voor bananen (hierna 'Comité').

2. In de gevallen waarin naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 1, punt 4, is van toepassing met ingang van 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 december 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) PB C 340 E van 30.10.2001, blz. 331.

(2) Advies uitgebracht op 12.12.2001 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3) Advies uitgebracht op 28.11.2001 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(4) PB L 47 van 25.2.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 216/2001 (PB L 31 van 2.2.2001, blz. 2).

(5) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2911/2001 (PB L 129 van 11.5.2001, blz. 3).

(6) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(7) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

Top