Help Print this page 

Document 32001R2252

Title and reference
Verordening (EG) nr. 2252/2001 van de Commissie van 20 november 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2222/2000 houdende financiële uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 304, 21.11.2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2252/oj
Languages, formats and link to OJ
Multilingual display
Text

32001R2252

Verordening (EG) nr. 2252/2001 van de Commissie van 20 november 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2222/2000 houdende financiële uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 304 van 21/11/2001 blz. 0008 - 0009


Verordening (EG) nr. 2252/2001 van de Commissie

van 20 november 2001

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2222/2000 houdende financiële uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad van 21 juni 1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode(1), en met name op artikel 9, lid 2, en artikel 12, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Volgens artikel 2, onder g), van Verordening (EG) nr. 2222/2000 van de Commissie(2) houdende financiële uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1268/1999 worden de in de meerjarenovereenkomst voor de financiering vastgestelde bepalingen eventueel door middel van de jaarlijkse financieringsovereenkomst gewijzigd. Het dient mogelijk te worden gemaakt om door middel van een jaarlijkse financieringsovereenkomst zo nodig ook wijzigingen aan te brengen in bepalingen die in een eerdere jaarlijkse financieringsovereenkomst zijn vastgesteld, onder meer wat de vastleggingstermijn betreft.

(2) Volgens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2222/2000 past de Commissie de annuleringsregel toe die is opgenomen in artikel 31, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1447/2001(4), houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen. Aangezien in 2000 geen besluiten van de Commissie tot overdracht van het beheer aan organen in de kandidaat-lidstaten konden worden genomen, verdient het aanbeveling het ambtshalve annuleren van de uit hoofde van 2000 aangegane betalingsverplichtingen uit te stellen tot een latere datum.

(3) Volgens artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2222/2000 zijn slechts die uitgaven subsidiabel die door de begunstigden worden betaald op of na de datum van het besluit van de Commissie tot overdracht van het financiële beheer aan het door de kandidaat-lidstaat aangewezen orgaan. Om een vlotte invoering van de bij Verordening (EG) nr. 1268/1999 ingestelde regeling mogelijk te maken en de betrokken partijen in staat te stellen terdege gebruik van die regeling te maken, is het dienstig de bovenvermelde bepaling niet te laten gelden voor uitgaven die betrekking hebben op haalbaarheids- en bijbehorende studies inzake geselecteerde projecten, en evenmin voor uitgaven die worden verricht in het kader van de technische bijstand.

(4) In artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2222/2000 is bepaald dat op de rente over de Sapard-eurorekening geen andere bedragen in mindering mogen worden gebracht dan belastingheffingen. Om te garanderen dat de communautaire middelen volledig voor Sapard-doeleinden worden gebruikt, dienen echter ook geen belastingheffingen te worden toegestaan.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2222/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2, onder g), wordt vervangen door: "g) jaarlijkse financieringsovereenkomst: de overeenkomst waarin de financiële toewijzing voor het betrokken jaar wordt gegeven op basis van de kredieten die in de Gemeenschapsbegroting zijn opgenomen, en waarin eventueel de in de meerjarenovereenkomst voor de financiering of in een eerdere jaarlijkse financieringsovereenkomst vastgestelde bepalingen worden aangevuld of gewijzigd;".

2. Aan artikel 7, lid 3, wordt de volgende alinea toegevoegd: "In afwijking van de eerste alinea annuleert de Commissie ambtshalve elk gedeelte van de uit hoofde van 2000 aangegane betalingsverplichtingen dat niet uiterlijk op 31 december 2003 door de betaling van het voorschot is nagekomen of waarvoor uiterlijk op de genoemde datum geen acceptabele betalingsaanvraag bij de Commissie is ingediend.".

3. Artikel 9, lid 1, tweede streepje, wordt vervangen door: "- moeten gebaseerd zijn op de aangiften van de uitgaven van de begunstigde. In die aangiften mogen alleen projecten en uitgaven voorkomen die op of na de datum van het in artikel 3, lid 1, bedoelde besluit zijn geselecteerd, respectievelijk betaald, welke beperking evenwel niet geldt voor haalbaarheids- en bijbehorende studies inzake de geselecteerde projecten en voor technische bijstand.".

4. Artikel 11, lid 3, wordt vervangen door: "3. Rente over de Sapard-eurorekening mag alleen voor het programma worden gebruikt. Op deze rente mogen geen bedragen in verband met welke heffingen dan ook in mindering worden gebracht.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 november 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 87.

(2) PB L 253 van 7.10.2000, blz. 5.

(3) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

(4) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 1.

Top