Help Print this page 

Document 32001R2055

Title and reference
Verordening (EG) nr. 2055/2001 van de Commissie van 19 oktober 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2603/1999 tot vaststelling van overgangsbepalingen inzake de in Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad voorziene steun voor plattelandsontwikkeling
  • No longer in force
OJ L 277, 20.10.2001, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 19 - 19

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2055/oj
Multilingual display
Text

32001R2055

Verordening (EG) nr. 2055/2001 van de Commissie van 19 oktober 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2603/1999 tot vaststelling van overgangsbepalingen inzake de in Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad voorziene steun voor plattelandsontwikkeling

Publicatieblad Nr. L 277 van 20/10/2001 blz. 0012 - 0012


Verordening (EG) nr. 2055/2001 van de Commissie

van 19 oktober 2001

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2603/1999 tot vaststelling van overgangsbepalingen inzake de in Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad voorziene steun voor plattelandsontwikkeling

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen(1), en met name op artikel 53, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Voor de verordeningen die zijn genoemd in artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2603/1999 van de Commissie(2), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1929/2000(3), is in lid 2 van dat artikel een datum vastgesteld vóór welke betalingsaanvragen door de Commissie moeten zijn ontvangen om verdere financiering van de betrokken betalingen door de afdeling Oriëntatie van het EOGFL mogelijk te maken. De indieningstermijn waarin eerder is voorzien krachtens de beschikkingen van de Commissie tot toekenning van steun uit de afdeling Oriëntatie van het EOGFL in samenhang met het bepaalde in artikel 21, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3193/94(5), is hierdoor bekort.

(2) Die kortere termijn binnen welke de Commissie de betalingsaanvragen moet hebben ontvangen, zou een belangrijke onderbesteding van de kredieten die in de afdeling Oriëntatie van het EOGFL beschikbaar zijn, tot gevolg kunnen hebben. Daarom is het raadzaam die termijn te verlengen om een volledige benutting van de betrokken kredieten mogelijk te maken.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Artikel 4, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 2603/1999 wordt vervangen door: "2. Betalingen in verband met vóór 1 januari 2000 door de lidstaten aangegane verbintenissen, inclusief betalingen voor compenserende vergoedingen die geen latere periode dan het jaar 1999 betreffen, waarvoor de lidstaten de uitgaven vóór 1 januari 2002 hebben verricht, worden verder door de afdeling Oriëntatie van het EOGFL gefinancierd overeenkomstig het bepaalde in de in lid 1 genoemde verordeningen, mits de benodigde middelen beschikbaar zijn.".

2. Artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2603/1999 wordt vervangen door: "3. In de niet onder doelstelling 1 vallende gebieden zoals deze met ingang van 1 januari 2000 zijn vastgesteld, wordt bij meerjarige uitgaven voor acties als bedoeld in lid 2, eerste alinea, de communautaire steun waarvoor de lidstaten de uitgaven op of na 1 januari 2002 hebben verricht, gefinancierd door de afdeling Garantie van het EOGFL.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 oktober 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.

(2) PB L 316 van 10.12.1999, blz. 26.

(3) PB L 231 van 13.9.2000, blz. 5.

(4) PB L 374 van 31.12.1988, blz. 1.

(5) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 11.

Top