Help Print this page 

Document 32001R1726

Title and reference
Verordening (EG) nr. 1726/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2001 houdende wijziging van artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning van de voedselzekerheid
  • No longer in force
OJ L 234, 1.9.2001, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1726/oj
Multilingual display
Text

32001R1726

Verordening (EG) nr. 1726/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2001 houdende wijziging van artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning van de voedselzekerheid

Publicatieblad Nr. L 234 van 01/09/2001 blz. 0010 - 0010


Verordening (EG) nr. 1726/2001 van het Europees Parlement en de Raad

van 23 juli 2001

houdende wijziging van artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning van de voedselzekerheid

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 179,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Gemeenschap en haar lidstaten nemen deel in een aantal internationale overeenkomsten betreffende voedselhulpbeleid en -beheer alsmede in specifieke acties ter ondersteuning van de voedselzekerheid, waaronder het Voedselhulpverdrag van 1999.

(2) Het Voedselhulpverdrag werd goedgekeurd bij Besluit 2000/421/EG van de Raad van 13 juni 2000 inzake de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Voedselhulpverdrag 1999(3).

(3) Artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad(4) behoeft aan de artikelen III en IV van het Voedselhulpverdrag van 1999 te worden aangepast,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1292/96 wordt als volgt gewijzigd: "Artikel 21

1. De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement vast, welk gedeelte van de totale hulp, uitgedrukt in hoeveelheid (ton graanequivalent) of in waarde of in een combinatie van aantal tonnen en waarden, die volgens het Voedselhulpverdrag door de Gemeenschap en haar lidstaten moet worden geleverd, ten laste van de Gemeenschap komt.

2. De Commissie coördineert het optreden van de Gemeenschap en haar lidstaten wat betreft de levering van hulp uit hoofde van het Voedselhulpverdrag en ziet erop toe dat de totale bijdrage van de Gemeenschap en haar lidstaten niet lager is dan hetgeen is toegezegd uit hoofde van dat verdrag.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2001.

Voor het Europees Parlement

De voorzitster

N. Fontaine

Voor de Raad

De voorzitter

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) PB C 154 E van 29.5.2001, blz. 108.

(2) Advies van het Europees Parlement van 16 mei 2001 (nog niet verschenen in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 10 juli 2001.

(3) PB L 163 van 4.7.2000, blz. 37.

(4) PB L 166 van 5.7.1996, blz. 1.

Top