Help Print this page 

Document 32001R0471

Title and reference
Verordening (EG) nr. 471/2001 van de Commissie van 8 maart 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1858/93 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad ten aanzien van de regeling inzake compenserende steun voor verlies aan opbrengsten uit de afzet in de sector bananen
  • No longer in force
OJ L 67, 9.3.2001, p. 52–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/471/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32001R0471

Verordening (EG) nr. 471/2001 van de Commissie van 8 maart 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1858/93 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad ten aanzien van de regeling inzake compenserende steun voor verlies aan opbrengsten uit de afzet in de sector bananen

Publicatieblad Nr. L 067 van 09/03/2001 blz. 0052 - 0052


Verordening (EG) nr. 471/2001 van de Commissie

van 8 maart 2001

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1858/93 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad ten aanzien van de regeling inzake compenserende steun voor verlies aan opbrengsten uit de afzet in de sector bananen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 216/2001(2), en met name op artikel 14,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EEG) nr. 1858/93 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1467/1999(4), zijn toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 vastgesteld ten aanzien van de regeling inzake compenserende steun voor verlies aan opbrengsten uit de afzet in de sector bananen. Bij artikel 7 van die verordening is het tijdschema vastgesteld voor de indiening van de aanvragen om voorschotten op de compenserende steun voor de bananen die zijn afgezet in de twee maanden vóór de maand van de aanvraag.

(2) Momenteel kunnen volgens dat tijdschema vijf voorschotten worden betaald. Gezien de liquiditeitsproblemen waarmee de producenten te kampen hebben, verdient het aanbeveling de mogelijkheid te openen dat, in afwachting van de vaststelling van het bedrag van de compenserende steun en de betaling van het saldo, een zesde voorschot wordt betaald voor de bananen die zijn afgezet in de maanden november en december.

(3) De daarvoor benodigde bepalingen moeten worden vastgesteld en er moet worden voorzien in een bijzondere administratieve regeling voor de steun voor het jaar 2000.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor bananen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 1858/93 wordt lid 2 vervangen door:

"2. De aanvragen worden ingediend:

a) wat de voorschotten betreft, uiterlijk op de dertigste van de maanden maart, mei, juli, september en november van het jaar van afzet en uiterlijk op 30 januari van het jaar na dat waarvoor de steun wordt aangevraagd, voor de bananen die zijn afgezet tijdens de twee maanden voorafgaande aan de maand van de aanvraag;

b) wat de betaling van het steunsaldo betreft, uiterlijk op 10 februari van het jaar na dat waarvoor de steun wordt aangevraagd.

Het saldo heeft betrekking op de aanpassing, aan de hand van het definitieve steunbedrag, van de bedragen die zijn uitgekeerd voor de bananen die in de onder a) vermelde perioden zijn afgezet.

Wat de compenserende steun voor het jaar 2000 betreft, worden de aanvragen om een voorschot voor de in november en december afgezette bananen uiterlijk op 30 maart 2001 en de aanvragen om betaling van het saldo uiterlijk op 11 april 2001 ingediend.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekandmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 maart 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 47 van 25.2.1993, blz. 1.

(2) PB L 31 van 2.2.2001, blz. 2.

(3) PB L 170 van 13.7.1993, blz. 5.

(4) PB L 170 van 6.7.1999, blz. 7.

Top