Help Print this page 

Document 32001R0458

Title and reference
Verordening (EG) nr. 458/2001 van de Raad van 6 maart 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2000 voor wat betreft de lijst van gecontroleerde producten en technologie voor tweeërlei gebruik bij uitvoer
  • No longer in force
OJ L 65, 7.3.2001, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/458/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32001R0458

Verordening (EG) nr. 458/2001 van de Raad van 6 maart 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2000 voor wat betreft de lijst van gecontroleerde producten en technologie voor tweeërlei gebruik bij uitvoer

Publicatieblad Nr. L 065 van 07/03/2001 blz. 0019 - 0019


Verordening (EG) nr. 458/2001 van de Raad

van 6 maart 2001

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2000 voor wat betreft de lijst van gecontroleerde producten en technologie voor tweeërlei gebruik bij uitvoer

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1334/2000 van de Raad van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik(1) dienen producten (met inbegrip van software en technologie) bij uitvoer uit de Gemeenschap aan een doeltreffende controle te worden onderworpen.

(2) Om de lidstaten en de Gemeenschap in staat te stellen aan hun internationale verplichtingen te voldoen, bevat bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2000 een gemeenschappelijke lijst van producten en technologie voor tweeërlei gebruik zoals bedoeld in artikel 3 van die verordening. Deze lijst is een technische implementatie van internationaal overeengekomen vergunningsregelingen voor goederen voor tweeërlei gebruik, waaronder het Wassenaar Arrangement, de Missile Technology Control Regime, de Groep van Nucleaire Exportlanden, de Australië-groep en het Verdrag inzake chemische wapens.

(3) Artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1334/2000 bepaalt dat bijlage I wordt bijgewerkt overeenkomstig de desbetreffende verplichtingen en verbintenissen en alle wijzigingen daarin waarmee een lidstaat heeft ingestemd als partij bij de internationale regelingen inzake non-proliferatie en uitvoercontrole of door de bekrachtiging van desbetreffende internationale verdragen.

(4) De staten die partij zijn bij het Wassenaar Arrangement besloten op 1 december 2000 tot wijziging van enkele controleparameters in de categorieën 3, 4 en 5, deel 2, van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2000. Deze wijzigingen betekenen een aanzienlijke liberalisering van de controleparameters, die binnen een redelijke termijn op communautair niveau ten uitvoer moeten worden gelegd, teneinde de uitvoer te vergemakkelijken van producten waarvoor uitvoercontroles op multilateraal niveau niet langer nodig worden geacht.

(5) Verordening (EG) nr. 1334/2000 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I van Verordening (EG) nr. 1334/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1. in categorie 3 (Elektronica), item 3A001.a.3.a, wordt "3500" vervangen door "6500";

2. in categorie 4 (Computers), item 4A003.b, wordt "6500" vervangen door "28000";

3. in categorie 4 (Computers), item 4A003.d, wordt "3000000" vervangen door "200000000";

4. in categorie 4 (Computers), item 4A003.g, wordt "80 Mbyte/s" vervangen door "1,25 Gbyte/s";

5. in categorie 5, deel 2 (Informatiebeveiliging), wordt noot 3 (Cryptografienoot) als volgt gewijzigd:

a) punt d wordt geschrapt;

b) - punt e wordt punt d;

- de woorden "de onder a) tot en met d) beschreven voorwaarden" worden vervangen door "de onder a) tot en met c) beschreven voorwaarden".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de vijfde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 maart 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

I. Thalén

(1) PB L 159 van 30.6.2000, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2889/2000 (PB L 336 van 30.12.2000, blz. 14).

Top