Help Print this page 

Document 32001R0436

Title and reference
Verordening (EG) nr. 436/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 houdende wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

OJ L 63, 3.3.2001, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 56 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 56 - 58

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/436/oj
Multilingual display
Text

32001R0436

Verordening (EG) nr. 436/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 houdende wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

Publicatieblad Nr. L 063 van 03/03/2001 blz. 0016 - 0018


Verordening (EG) nr. 436/2001 van de Commissie

van 2 maart 2001

houdende wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2020/2000 van de Commissie(2), met name op artikel 13, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Sommige lidstaten hebben sinds 1997 overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2092/91 gegevens meegedeeld met het oog op wijziging van sommige bepalingen van bijlage II.

(2) "Gecomposteerd huishoudelijk afval" en "gecomposteerd mengsel van plantaardig materiaal" zijn producten die vóór de goedkeuring van Verordening (EEG) nr. 2092/91 algemeen gebruikt werden overeenkomstig de in de Gemeenschap toegepaste regels voor de goede praktijk inzake biologische landbouw. Andere soorten fermentatie dan composteren, met name anaërobe vergisting met het oog op de productie van biogas, leveren op dit moment ook dergelijke producten op. De ten aanzien van deze producten aan te brengen wijzigingen zijn urgent met het oog op het komende teeltseizoen, waarin deze producten onder de in bijlage I, deel A, bij de verordening vastgestelde restrictieve voorwaarden zouden kunnen worden gebruikt voor bemesting. Anaërobe vergisting voor de productie van biogas is een proces dat in principe strookt met de doelstellingen inzake milieubescherming van de biologische landbouw.

(3) De naam "Thomasslakkenmeel" moet in verschillende talen worden gecorrigeerd, zodat in alle talen hetzelfde product wordt aangeduid. Ook is gebleken dat dit product niet voorkwam in de Portugese versie van Verordening (EG) nr. 2381/94 van de Commissie(3), waarbij deel A van bijlage II is vastgesteld. Deze omissie moet derhalve worden gecorrigeerd.

(4) De ervaring met het gebruik van industriekalk afkomstig van de suikerproductie in de biologische landbouw heeft aangetoond dat het dienstig is toe te staan dat dit product verder wordt gebruikt na 31 maart 2002.

(5) Vele bereidingen van uit Chrysanthemum cinerariaefolium geëxtraheerd pyrethrine bevatten piperonylbutoxide als synergist. De voorwaarden waaronder deze preparaten mogen worden gebruikt, moeten derhalve worden aangescherpt.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 bedoelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is onmiddellijk van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1.

(2) PB L 241 van 26.9.2000, blz. 39.

(3) PB L 255 van 1.10.1994, blz. 84.

BIJLAGE

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt als volgt gewijzigd:

1. Deel A. "MESTSTOFFEN EN BODEMVERBETERAARS" wordt als volgt gewijzigd:

a) In de tabel wordt de regel betreffende gecomposteerd huishoudelijk afval vervangen door:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

b) In de tabel wordt de regel betreffende gecomposteerd mengsel van plantaardig materiaal vervangen door:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

c) In de Deense, de Duitse, de Griekse, de Nederlandse, de Finse en de Zweedse versie van de tabel worden de volgende namen vervangen: - in het Deens wordt "Thomasslagger" vervangen door "Jernværksslagger";

- in het Duits wordt "Thomasphosphat" vervangen door "Schlacken der Eisen- und Stahlbereitung";

- in het Grieks wordt "Σκωρίες αποφωσφατώσεως (σκωρίες του Θωμά)" vervangen door "Σκωρίες αποφωσφατώσεως";

- in het Nederlands wordt "Thomasslakkenmeel" vervangen door "Metaalslakken";

- in het Fins wordt "Tuomaskuona" vervangen door "Kuona";

- in het Zweeds wordt "Basisk slagg (Thomasslag)" vervangen door "Basisk slagg".

d) In de Portugese versie van de tabel wordt het volgende product ingevoegd na het product "Fosfato de aluminio e calcio" :

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

e) In de tabel wordt de regel betreffende industriekalk van de suikerproductie vervangen door:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

2. In deel B. "BESTRIJDINGSMIDDELEN" wordt de tabel met de titel "1. Stoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong" als volgt gewijzigd: De regel betreffende "Pyretrhine geëxtraheerd uit Chrysanthemum cinerariaefolium" wordt vervangen door:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top