Help Print this page 

Document 32001R0216

Title and reference
Verordening (EG) nr. 216/2001 van de Raad van 29 januari 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen

OJ L 31, 2.2.2001, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 036 P. 29 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 036 P. 29 - 31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/216/oj
Multilingual display
Text

32001R0216

Verordening (EG) nr. 216/2001 van de Raad van 29 januari 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen

Publicatieblad Nr. L 031 van 02/02/2001 blz. 0002 - 0004


Verordening (EG) nr. 216/2001 van de Raad

van 29 januari 2001

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Met de landen van levering en met de andere betrokken partijen zijn talrijke en intensieve besprekingen gevoerd om een einde te maken aan de bezwaren tegen de invoerregeling die bij Verordening (EEG) nr. 404/93(4) is ingesteld, en om rekening te houden met de conclusies van het panel dat is opgericht in het kader van de regeling voor de beslechting van geschillen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

(2) Op grond van het onderzoek van alle door de Commissie naar voren gebrachte opties wordt geoordeeld dat het op middellange termijn instellen van een invoerregeling die is gebaseerd op de heffing van een douanerecht van een passend niveau, en het toepassen van een tariefpreferentie voor de invoer van oorsprong uit de ACS-landen, de beste garanties bieden om enerzijds de doelstellingen van de gemeenschappelijke ordening der markten ten aanzien van de communautaire productie en de vraag bij de consumenten te verwezenlijken, en anderzijds de voorschriften op het gebied van de internationale handel na te leven ter voorkoming van nieuwe bezwaren.

(3) Een dergelijke regeling moet echter worden ingesteld na afloop van onderhandelingen met de partners van de Gemeenschap volgens de WTO-procedures, en in het bijzonder overeenkomstig artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT). De uitkomst van deze onderhandelingen moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad die overeenkomstig het Verdrag eveneens het toepasselijke gemeenschappelijk douanetarief moet vaststellen.

(4) Tot de inwerkingtreding van die regeling dient de Gemeenschap van bananen te worden voorzien in het kader van verscheidene tariefcontingenten die worden geopend voor invoer van elke oorsprong en worden opgezet met inachtneming van de aanbevelingen van het orgaan voor geschillenbeslechting. Een eerste basistariefcontingent ten belope van 2200000 ton wordt geopend tegen het in de WTO geconsolideerde recht van 75 EUR. Een tweede contingent, waarvoor hetzelfde recht wordt toegepast, komt overeen met het aanvullende tariefcontingent van 353000 ton dat werd geopend in verband met de stijging van het verbruik als gevolg van de uitbreiding van de Gemeenschap in 1995. Om een toereikende voorziening van de Gemeenschap te waarborgen dient een autonoom derde tariefcontingent van 850000 ton te worden geopend, eveneens voor elke oorsprong. In het kader van dit laatste tariefcontingent moet de mogelijkheid worden geschapen om volgens de geëigende procedure het douanetarief te verlagen teneinde een daadwerkelijke invoer mogelijk te maken van uit derde landen afkomstige bananen die niet vallen onder de aan ACS-landen toegekende tariefpreferentie.

(5) Rekening houdend met de tegenover de ACS-landen aangegane verplichtingen en met de noodzaak om voor deze landen adequate concurrentievoorwaarden te waarborgen, moet de toepassing van een tariefpreferentie van 300 EUR per ton bij de invoer van bananen van oorsprong uit deze landen het mogelijk maken de betrokken handelsstromen in stand te houden. Dit leidt voor deze invoer met name tot de toepassing van een nulrecht in het kader van de drie tariefcontingenten.

(6) De Commissie dient te worden gemachtigd om met de landen van levering die een wezenlijk belang bij de voorziening van de markt van de Gemeenschap hebben, onderhandelingen te openen teneinde te pogen tot een overeengekomen verdeling van de eerste twee tariefcontingenten te komen. Het is tevens wenselijk aan de Commissie de bevoegdheid te verlenen om de wijze van beheer van de bij deze verordening vastgestelde tariefcontingenten te bepalen.

(7) Er dient een regeling te worden vastgesteld die het mogelijk maakt het aanvullende tariefcontingent van 353000 ton te wijzigen om rekening te houden met een in het kader van een voorzieningsbalans geconstateerde stijging van de communautaire vraag. Tevens dient te worden voorzien in een regeling die het mogelijk maakt passende specifieke maatregelen vast te stellen om het hoofd te bieden aan uitzonderlijke omstandigheden die nadelige gevolgen zouden kunnen hebben voor de voorziening van de communautaire markt.

(8) Verordening (EEG) nr. 404/93 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 404/93 wordt als volgt gewijzigd:

1. de artikelen 16 tot en met 20 worden vervangen door:

"Artikel 16

1. De artikelen 16 tot en met 20 van deze titel zijn van toepassing voor de invoer van verse producten van GN-code ex 0803 00 19 tot de inwerkingtreding, uiterlijk op 1 januari 2006, van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief voor deze producten zoals vastgesteld na afloop van de procedure van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT).

2. Tot de inwerkingtreding van het in lid 1 bedoelde recht worden de in lid 1 genoemde verse producten ingevoerd in het kader van de bij artikel 18 geopende tariefcontingenten.

Artikel 17

Voorzover nodig, wordt de invoer van bananen in de Gemeenschap onderworpen aan de overlegging van een invoercertificaat, dat door de lidstaten wordt afgegeven aan iedere belanghebbende die daarom verzoekt, ongeacht zijn plaats van vestiging in de Gemeenschap, onverminderd de voor de toepassing van de artikelen 18 en 19 vastgestelde bijzondere bepalingen.

Het invoercertificaat is geldig in de hele Gemeenschap. Behoudens afwijkingen die volgens de procedure van artikel 27 worden vastgesteld, worden deze certificaten slechts afgegeven indien een zekerheid is gesteld als garantie dat zal worden voldaan aan de verbintenis om tijdens de geldigheidsduur van het certificaat onder de voorwaarden van deze verordening in te voeren. Behoudens overmacht wordt deze zekerheid geheel of gedeeltelijk verbeurd indien de transactie niet binnen deze termijn wordt gerealiseerd of slechts ten dele wordt gerealiseerd.

Artikel 18

1. Elk jaar worden met ingang van 1 januari de volgende tariefcontingenten geopend:

a) een tariefcontingent van 2200000 ton (nettogewicht), 'contingent A' genoemd;

b) een aanvullend tariefcontingent van 353000 ton (nettogewicht), 'contingent B' genoemd;

c) een autonoom tariefcontingent van 850000 ton (nettogewicht), 'contingent C' genoemd.

Deze tariefcontingenten worden geopend voor de invoer van producten van oorsprong uit alle derde landen.

De Commissie wordt gemachtigd om, op basis van een akkoord met de overeenkomstsluitende partijen in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) die een wezenlijk belang bij de levering van bananen hebben, de tariefcontingenten A en B over de landen van levering te verdelen.

2. In het kader van de tariefcontingenten A en B wordt op de invoer een douanerecht van 75 EUR per ton geheven.

3. In het kader van tariefcontingent C wordt op de invoer een douanerecht geheven van 300 EUR per ton.

Het in de eerste alinea vastgestelde douanerecht kan in de loop van het jaar door de Commissie worden verlaagd voorzover dat nodig is om een daadwerkelijke invoer mogelijk te maken van uit derde landen afkomstige bananen die niet onder de tariefpreferentie van lid 4 vallen.

De bepalingen ter uitvoering van dit lid worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 27.

4. Een tariefpreferentie van 300 EUR per ton wordt toegepast voor de invoer van oorsprong uit de ACS-landen binnen de tariefcontingenten en daarbuiten.

5. De in dit artikel vastgestelde bedragen van de douanerechten moeten in nationale valuta worden omgerekend met gebruikmaking van de koers die voor de betrokken producten in het kader van het gemeenschappelijk douanetarief geldt.

6. In geval van een stijging van de vraag in de Gemeenschap kan het in lid 1, onder b), vermelde aanvullende tariefcontingent op basis van een balans van productie, verbruik en in- en uitvoer worden verhoogd.

De goedkeuring van de balans en de verhoging van het tariefcontingent geschieden volgens de procedure van artikel 27.

7. Wanneer de voorziening van de communautaire markt ongunstig wordt beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden die gevolgen hebben voor de productie- of invoervoorwaarden, stelt de Commissie volgens de procedure van artikel 27 de nodige specifieke maatregelen vast.

In dergelijke gevallen kan het aanvullende tariefcontingent B op basis van de in lid 6 bedoelde balans worden aangepast. De specifieke maatregelen kunnen afwijken van de ter uitvoering van artikel 19, lid 1, vastgestelde bepalingen. Zij moeten ertoe strekken elke discriminatie tussen derde landen te voorkomen.

8. De bananen die weer uit de Gemeenschap worden uitgevoerd, worden niet van de desbetreffende tariefcontingenten afgeschreven.

Artikel 19

1. De tariefcontingenten kunnen worden beheerd volgens de methode die is gebaseerd op inachtneming van de traditionele handelsstromen (bekend als de methode van 'traditionele marktdeelnemers/nieuwkomers') en/of volgens andere methoden.

2. Bij de vaststelling van de methode wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de noodzaak het evenwicht in de voorziening van de communautaire markt te handhaven.

Artikel 20

De Commissie stelt de bepalingen ter uitvoering van deze titel vast volgens de procedure van artikel 27. Deze uitvoeringsbepalingen behelzen met name:

a) de wijze van beheer van de in artikel 18 bedoelde tariefcontingenten;

b) voorzover nodig, de garanties met betrekking tot de aard en de oorsprong van de producten;

c) de maatregelen die nodig zijn voor de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag door de Gemeenschap gesloten akkoorden.";

2. in artikel 29 wordt het zevende streepje vervangen door:

"- de op hun grondgebied afgezette hoeveelheden bananen uit de Gemeenschap en bananen van oorsprong uit de ACS-landen en uit andere derde landen dan de ACS-landen,";

3. de bijlage wordt geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2001. De Commissie kan deze datum evenwel volgens de procedure van artikel 27 verschuiven naar uiterlijk 1 juli 2001 indien dit nodig blijkt voor de uitvoering van de wijzigingen in het beheer van het stelsel van tariefcontingenten.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 januari 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Winberg

(1) PB C 177 E van 27.6.2000, blz. 28.

(2) Advies van 13.12.2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(3) PB C 140 van 18.5.2000, blz. 6.

(4) PB L 47 van 25.2.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1257/1999 (PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80).

Top