Help Print this page 

Document 32000R2356

Title and reference
Verordening (EG) nr. 2356/2000 van de Commissie van 24 oktober 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2759/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (Voor de EER relevante tekst)
  • In force
OJ L 272, 25.10.2000, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2356/oj
Multilingual display
Text

32000R2356

Verordening (EG) nr. 2356/2000 van de Commissie van 24 oktober 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2759/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 272 van 25/10/2000 blz. 0013 - 0014


Verordening (EG) nr. 2356/2000 van de Commissie

van 24 oktober 2000

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2759/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad van 21 juni 1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode(1), en met name op artikel 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1268/1999 zijn begrippen en beperkingen vermeld die nader verduidelijkt dienen te worden opdat een en ander beter zal zijn afgestemd op het communautaire structuurbeleid dat wordt gevoerd in het kader van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen(2).

(2) Met name dient te worden verduidelijkt dat de in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1268/1999 genoemde "overheidssteun" betrekking heeft op alle overheidssteun, en niet alleen op die welke wordt toegekend in het kader van de in artikel 9 van die verordening bedoelde programma's.

(3) Volgens Verordening (EG) nr. 2759/1999 van de Commissie(3) kunnen alleen nieuwe machines en uitrusting in aanmerking komen voor steun in de sector verwerking en afzet. Er dient te worden voorzien in een mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden gebruik te maken van tweedehandsuitrusting.

(4) Volgens Verordening (EG) nr. 2759/1999 mag steun voor investeringen in de verwerking en de afzet van visserijproducten uitsluitend worden verleend indien het gaat om visserijproducten uit de kandidaat-lidstaten of de Gemeenschap. Een dergelijke beperking is niet door regelgeving van de Raad verplicht gesteld en is in de visserijsector evenmin wenselijk in het kader van Verordening (EG) nr. 2759/1999.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2759/1999 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 3 wordt lid 1 vervangen door:

"1. Er kan steun worden verleend voor de in de artikelen 25 en 26 van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedoelde investeringen die gericht zijn op verbetering van de verwerking en de afzet van de in bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten, visserijproducten inbegrepen. Landbouwproducten, met uitzondering van visserijproducten, moeten afkomstig zijn van de kandidaatlidstaten of van de Gemeenschap. Investeringen op het niveau van de detailhandel zijn evenwel van steunverlening uitgesloten.".

2. In artikel 3, lid 2, wordt letter b) vervangen door:

"b) nieuwe machines en uitrusting, waaronder computerprogrammatuur; per geval kan de Commissie er echter mee akkoord gaan dat tweedehandsuitrusting voor bijstand in aanmerking wordt genomen onder voorbehoud van specifieke waarborgen die in het bijzonder de herkomst en de technische specificatie betreffen,".

3. De titel van artikel 8 wordt vervangen door:"Subsidiabiliteit en steunintensiteit"

4. Het volgende lid 4 wordt toegevoegd aan het eind van artikel 8:

"4. Voor de toepassing van artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1268/1999:

a) omvatten 'investeringen die inkomsten genereren' alle investeringen met uitzondering van die infrastructuurinvesteringen die geen aanzienlijke nettoinkomsten opleveren;

b) wordt onder 'overheidssteun' verstaan alle dergelijke steun ongeacht of deze wel of niet in het kader van het programma wordt toegekend.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 oktober 2000.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 87.

(2) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

(3) PB L 331 van 23.12.1999, blz. 51.

Top