Help Print this page 

Document 32000R1929

Title and reference
Verordening (EG) nr. 1929/2000 van de Commissie van 12 september 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2603/1999 tot vaststelling van overgangsbepalingen inzake de steun voor plattelandsontwikkeling, wat betreft de omzetting van verbintenissen die op grond van Verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad zijn gesloten met betrekking tot milieumaatregelen in de landbouw
  • In force
OJ L 231, 13.9.2000, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 287 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 287 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 287 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 287 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 287 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 287 - 287
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 287 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 287 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 287 - 287

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1929/oj
Multilingual display
Text

32000R1929

Verordening (EG) nr. 1929/2000 van de Commissie van 12 september 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2603/1999 tot vaststelling van overgangsbepalingen inzake de steun voor plattelandsontwikkeling, wat betreft de omzetting van verbintenissen die op grond van Verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad zijn gesloten met betrekking tot milieumaatregelen in de landbouw

Publicatieblad Nr. L 231 van 13/09/2000 blz. 0005 - 0005


Verordening (EG) nr. 1929/2000 van de Commissie

van 12 september 2000

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2603/1999 tot vaststelling van overgangsbepalingen inzake de steun voor plattelandsontwikkeling, wat betreft de omzetting van verbintenissen die op grond van Verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad zijn gesloten met betrekking tot milieumaatregelen in de landbouw

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen(1), en met name op artikel 53, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op grond van de bestaande wetgeving kunnen verbintenissen met betrekking tot milieumaatregelen in de landbouw, die zijn aangegaan in het kader van Verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2772/95 van de Commissie(3), worden omgezet in een nieuwe verbintenis in het kader van de nieuwe verordening, Verordening (EG) nr. 1257/1999. Overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 746/96 van de Commissie(4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 435/97(5), houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2078/92, mag een verbintenis slechts binnen de looptijd van vijf jaar in een andere verbintenis worden omgezet.

(2) Om ervoor te zorgen dat de nieuwe programmering op het gebied van de milieumaatregelen in de landbouw beter ten uitvoer wordt gelegd, blijkt het noodzakelijk de lidstaten de mogelijkheid te geven toe te staan dat landbouwmilieuverbintenissen die op grond van de oude wetgeving zijn aangegaan, worden omgezet in nieuwe verbintenissen, voor vijf jaar of meer, in het kader van Verordening (EG) nr. 1257/1999, op voorwaarde dat vaststaat dat deze nieuwe verbintenissen gunstiger zijn voor het milieu.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2603/1999 van de Commissie(6) wordt het volgende lid toegevoegd:

"4. Vóór het einde van de looptijd van een verbintenis die is aangegaan in het kader van Verordening (EEG) nr. 2078/92, kunnen de lidstaten toestaan dat deze verbintenis wordt omgezet in een nieuwe verbintenis voor vijf jaar of meer in het kader van Verordening (EG) nr. 1257/1999, op voorwaarde dat:

a) die omzetting onomstotelijk het milieu ten goede komt, en

b) de bestaande verbintenis aanmerkelijk wordt versterkt.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 september 2000.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.

(2) PB L 215 van 30.7.1992, blz. 91.

(3) PB L 288 van 1.12.1995, blz. 35.

(4) PB L 102 van 25.4.1996, blz. 19.

(5) PB L 67 van 7.3.1997, blz. 2.

(6) PB L 316 van 10.12.1999, blz. 26.

Top