Help Print this page 

Document 32000R1670

Title and reference
Verordening (EG) nr. 1670/2000 van de Raad van 20 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten
  • No longer in force
OJ L 193, 29.7.2000, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 65 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 65 - 65

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1670/oj
Multilingual display
Text

32000R1670

Verordening (EG) nr. 1670/2000 van de Raad van 20 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten

Publicatieblad Nr. L 193 van 29/07/2000 blz. 0010 - 0010


Verordening (EG) nr. 1670/2000 van de Raad

van 20 juli 2000

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op de artikelen 36 en 37,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1255/1999(4) voorziet in communautaire steun voor de uitreiking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen, met als expliciet doel de consumptie van melk door jongeren te bevorderen. Uit een evaluatie van deze maatregel is gebleken dat de schoolmelkregeling, zij het in beperkte mate, van invloed is geweest op het evenwicht van de zuivelmarkt. In de evaluatie wordt er voorts met nadruk op gewezen dat indien de maatregel zou worden ingetrokken en de lidstaten bijgevolg zelf de lasten zouden moeten dragen die aan de schoolmelksubsidiëring verbonden zijn, de beschikbaarheid en derhalve ook de consumptie van zuivelproducten in scholen verder zouden dalen. Derhalve ligt het in de lijn van de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid om de maatregel voort te zetten, zij het met een lagere communautaire steun.

(2) De lidstaten moeten de communautaire steun kunnen aanvullen met een nationale bijdrage, eventueel via een heffing op de zuivelsector,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De leden 2 en 3 van artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 worden vervangen door:

"2. Ter aanvulling van de communautaire steun kunnen de lidstaten nationale steun verlenen voor de verstrekking van de in lid 1 bedoelde producten aan leerlingen van onderwijsinstellingen. De lidstaten kunnen hun nationale steun financieren uit een heffing op de zuivelsector of via andere bijdragen uit die sector.

3. Voor volle melk bedraagt de communautaire steun 75 % van de melkrichtprijs. Voor andere producten wordt de bijdrage vastgesteld op basis van de melkbestanddelen van de betrokken producten.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 juli 2000.

Voor de Raad

De voorzitter

F. Parly

(1) PB C 89 van 28.3.2000, blz. 22.

(2) Advies uitgebracht op 3 mei 2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(3) Advies uitgebracht op 27 april 2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(4) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1040/2000 (PB L 118 van 19.5.2000, blz. 1).

Top