Help Print this page 

Document 32000R1437

Title and reference
Verordening (EG) nr. 1437/2000 van de Commissie van 30 juni 2000 tot wijziging van deel C van bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen
  • In force
OJ L 161, 1.7.2000, p. 62–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 34 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 34 - 36

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1437/oj
Multilingual display
Text

32000R1437

Verordening (EG) nr. 1437/2000 van de Commissie van 30 juni 2000 tot wijziging van deel C van bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

Publicatieblad Nr. L 161 van 01/07/2000 blz. 0062 - 0064


Verordening (EG) nr. 1437/2000 van de Commissie

van 30 juni 2000

tot wijziging van deel C van bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 25 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1073/2000(2), en met name op artikel 5, lid 8, en lid 13;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 207/93 van de Commissie van 29 januari 1993 tot vaststelling van de inhoud van bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen en tot vaststelling van bepalingen voor de toepassing van artikel 5, lid 4, van die Verordening(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 345/97(4), en met name op artikel 3, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 5, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2092/91 is bepaald dat ingrediënten van agrarische oorsprong alleen dan in bijlage VI, deel C, mogen worden opgenomen als is aangetoond dat zij van agrarische oorsprong zijn en in de Gemeenschap niet in voldoende hoeveelheden volgens de regels van artikel 6 worden geproduceerd, of niet kunnen worden geïmporteerd uit derde landen overeenkomstig de voorschriften van artikel 11.

(2) Sommige lidstaten hebben de andere lidstaten en de Commissie, overeenkomstig de in artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 207/93 bepaalde procedure, in kennis gesteld van de machtigingen die zijn verleend voor het gebruik van bepaalde ingrediënten van agrarische oorsprong die niet in bijlage VI, deel C, bij Verordening (EG) nr. 2092/91 voorkomen. Gebleken is dat momenteel geen op biologische wijze geproduceerde muskaatnoot, pepers van bepaalde soorten en mengsels daarvan, saffloerbloemen, mengsels van bepaalde eetbare plantaardige producten die als kleur- en zoetstof kunnen worden gebruikt, gerookte koriander en kirsch in de handel zijn. Deze producten moeten derhalve in bijlage VI, deel C, bij de genoemde verordening worden opgenomen.

(3) De maatregelen moeten dringend worden genomen, aangezien voor bepaalde producten de mogelijkheid om de machtigingen op nationaal niveau overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 207/93 te verlengen, verstreken is.

(4) Duidelijkheidshalve is het dienstig bijlage VI, deel C, in zijn geheel opnieuw vast te stellen.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 bedoelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage VI, deel C, bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 juni 2000.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1.

(2) PB L 119 van 20.5.2000, blz. 27.

(3) PB L 25 van 2.2.1993, blz. 5.

(4) PB L 58 van 27.2.1997, blz. 38.

BIJLAGE

"DEEL C - IN ARTIKEL 5, LID 4, VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2092/91 BEDOELDE INGREDIËNTEN VAN AGRARISCHE OORSPRONG DIE NIET BIOLOGISCH ZIJN GEPRODUCEERD

C.1. Onverwerkte plantaardige producten en producten daarvan verkregen via de procédés als bedoeld in punt 2, onder a), van de inleiding van deze bijlage

C.1.1. Eetbare vruchten, noten en zaden

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

C.1.2. Eetbare specerijen en kruiden

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

C.1.3. Varia

Algen, inclusief zeewier, die in de bereiding van conventionele voeding mogen worden gebruikt

C.2. Plantaardige producten, verkregen door procédés als bedoeld in punt 2, onder b), van de inleiding van deze bijlage

C.2.1. Oliën en vetten, wel of niet geraffineerd, doch niet chemisch gemodificeerd, met uitzondering van die van

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

C.2.2. Volgende suikers, zetmeel en andere producten op basis van granen en knollen

Bietsuiker, alleen tot en met 1 april 2003

Fructose

Rijstpapier

Ouwel

Zetmeel van rijst en kleefmaïs, niet chemisch gemodificeerd.

C.2.3. Varia

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Rum: uitsluitend bereid uit suikerrietsap

Kirsch bereid op basis van vruchten en smaakstoffen als bedoeld in deel A.2 van deze bijlage

Mengsels van plantaardige producten die in de bereiding van conventionele voeding mogen worden gebruikt als kleur- en zoetstof voor snoepgoed, zij het uitsluitend voor de bereiding van 'Gummibärchen', alleen tot en met 30 september 2000

Mengsels van pepers van de volgende soorten: Piper nigrum, Schinus molle en Schinus terebinthifolium, alleen tot en met 31 december 2000

C.3. Dierlijke producten

Aquatische organismen, niet afkomstig van aquacultuur, die in de bereiding van conventionele voeding mogen worden gebruikt

Karnemelkpoeder

Gelatine

Honing

Lactose

Weipoeder 'herasuola'."

Top