Help Print this page 

Document 32000R1040

Title and reference
Verordening (EG) nr. 1040/2000 van de Raad van 16 mei 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten
  • In force
OJ L 118, 19.5.2000, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 167 - 167
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 167 - 167

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1040/oj
Multilingual display
Text

32000R1040

Verordening (EG) nr. 1040/2000 van de Raad van 16 mei 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten

Publicatieblad Nr. L 118 van 19/05/2000 blz. 0001 - 0001


Verordening (EG) nr. 1040/2000 van de Raad

van 16 mei 2000

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 36 en 37,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gelet op het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op grond van artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999(4) wordt voor onder die verordening vallende producten die in de vorm van in bijlage II opgenomen goederen worden uitgevoerd, op basis van de prijzen van deze producten in de internationale handel en binnen de grenzen die voortvloeien uit de overeenkomsten die zijn gesloten in overeenstemming met artikel 300 van het Verdrag, een restitutie toegekend om het verschil tussen deze prijzen en die in de Gemeenschap te overbruggen.

(2) Voor verscheidene landbouwproducten, en meer in het bijzonder voor granen, suiker, rijst en eieren, is aan de Commissie, met het oog op de nodige flexibiliteit voor een zo efficiënt mogelijke aanwending van de beschikbare financiële middelen, de bevoegdheid verleend om te bepalen welke goederen, met inbegrip van de niet in bijlage I bij het Verdrag opgenomen goederen, voor een restitutie in aanmerking komen. Het is derhalve wenselijk de Commissie ook in de zuivelsector de bevoegdheid te verlenen om te bepalen welke producten voor een restitutie in aanmerking komen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 wordt lid 14 vervangen door:

"14. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel, met inbegrip van de bepalingen betreffende de herverdeling van de niet toegewezen of niet benutte hoeveelheden die voor uitvoer in aanmerking komen, en alle wijzigingen van bijlage II worden door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 42. De bepalingen betreffende de uitvoering van de leden 8, 10, 11 en 12 worden, voor de in artikel 1 bedoelde producten die worden uitgevoerd in de vorm van in bijlage II opgenomen goederen, vastgesteld volgens de procedure van artikel 16 van Verordening (EG) nr. 3448/93.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 mei 2000.

Voor de Raad

De voorzitter

L. Capoulas Santos

(1) PB C 89 E van 28.3.2000, blz. 31.

(2) Advies uitgebracht op 3 mei 2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(3) PB C 75 van 15.3.2000, blz. 14.

(4) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48.

Top