Help Print this page 

Document 32000R0331

Title and reference
Verordening (EG) nr. 331/2000 van de Commissie van 17 december 1999 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen
  • No longer in force
OJ L 48, 19.2.2000, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 252 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 252 - 279

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/331/oj
Multilingual display
Text

32000R0331

Verordening (EG) nr. 331/2000 van de Commissie van 17 december 1999 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

Publicatieblad Nr. L 048 van 19/02/2000 blz. 0001 - 0028


VERORDENING (EG) Nr. 331/2000 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 1999

tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1804/1999(2), en met name op artikel 13, derde streepje,

(1) Overwegende dat bij artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 is voorzien in de mogelijkheid een logo als omschreven in bijlage V bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 te gebruiken; dat de marktdeelnemers het logo kunnen gebruiken op vrijwillige basis en op de in dat artikel bepaalde voorwaarden;

(2) Overwegende dat het communautaire logo kan worden gebruikt samen met de in artikel 10 en bijlage V bedoelde aanduiding dat de producten in overeenstemming zijn met de controleregeling;

(3) Overwegende dat het voor het inzicht van de consumenten belangrijk is te zorgen voor een informatieve etikettering, met een minimum aan gestandaardiseerde gegevens; dat het logo alleen mag worden gebruikt overeenkomstig de duidelijk omschreven technische eisen die in de grafische handleiding zijn aangegeven;

(4) Overwegende dat de betrokken marktdeelnemers dankzij het logo de betrouwbaarheid en de herkenbaarheid van hun producten bij de verbruikers in de Europese Unie kunnen vergroten;

(5) Overwegende dat het gebruik van het logo inhoudt dat de producten met dit logo in alle stadia van de productie, bereiding en afzet onder een controlestelsel vallen waarvoor de lidstaten verantwoordelijk zijn; dat daardoor de echtheid van de producten en de inachtneming van de voorschriften met betrekking tot de biologische productiemethode gegarandeerd wordt;

(6) Overwegende dat het logo de marktdeelnemers een nuttig hulpmiddel verschaft dat zij bij de etikettering van hun producten kunnen gebruiken, wanneer aan alle voorwaarden voor het gebruik ervan is voldaan;

(7) Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het in artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 bedoelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage V bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Bij de weergave van het in de bijlage, deel B, bedoelde communautaire logo moeten de voorschriften van artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 en van de punten B.1, B.2, B.3 en B.4 van de bijlage bij onderhavige verordening worden toegepast.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zestigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

De vóór de inwerkingtreding van deze verordening in bijlage V vastgestelde aanduidingen mogen verder worden gebruikt tot de gehele voorraad op is.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1.

(2) PB L 222 van 24.8.1999, blz. 1.

BIJLAGE

"BIJLAGE V

DEEL A: AANDUIDING VAN OVEREENSTEMMING MET DE CONTROLEREGELING

De aanduiding van overeenstemming met de controleregeling wordt vermeld in de taal/talen van de etikettering.

ES: Agricultura Ecológica - Sistema de control CE

DA: Økologisk Jordbrug - EF-kontrolordning

DE: Ökologischer Landbau - EG-Kontrollsystem of /Biologische Landwirtschaft - EG-Kontrollsystem

EL: Βιολογική γεωργία - Σύστημα ελέγχου ΕΚ

EN: Organic Farming - EC Control System

FR: Agriculture biologique - Système de contrôle CE

IT: Agricoltura Biologica - Regime di controllo CE

NL: Biologische landbouw - EG-controlesysteem

PT: Agricultura Biológica - Sistema de Controlo CE

FI: Luonnonmukainen maataloustuotanto - EY:n valvontajärjestelmä

SV: Ekologiskt jordbruk - EG-kontrollsystem

DEEL B: COMMUNAUTAIR LOGO

B.1. Voorwaarden voor weergave en gebruik van het communautaire logo

B.1.1. Het bovenbedoelde communautaire logo moet in overeenstemming zijn met de in deel B.2 van deze bijlage opgenomen modellen.

B.1.2. De in het logo te vermelden aanduidingen zijn opgenomen in deel B.3 van deze bijlage. Het logo kan ook worden gecombineerd met de in deel A van deze bijlage vermelde aanduiding.

B.1.3. Voor het gebruik van het communautaire logo en de in deel B.3 van deze bijlage opgenomen aanduidingen moeten de technische reproductievoorschriften die in de grafische handleiding in deel B.4 van deze bijlage zijn vermeld, in acht worden genomen.

B.2. Modellen

>PIC FILE= "L_2000048NL.000401.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048NL.000501.EPS">

B.3. In het communautaire logo in te voegen aanduidingen

B.3.1. Eentalige aanduidingen

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT of /ÖKOLOGISCHER LANDBAU

EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2. Tweetalige aanduidingen

Combinaties van twee aanduidingen in de onder B.3.1 genoemde talen zijn toegestaan volgens de onderstaande voorbeelden:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW - /AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO - /EKOLOGISKT JORDBRUK

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE - /BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4. Grafische handleiding

INHOUDSOPGAVE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

1. INLEIDING

Deze grafische handleiding is voor de marktdeelnemers een hulpmiddel bij de weergave van het logo.

2. GEBRUIK VAN HET LOGO

2.1. LOGO IN KLEUR (kleurreferenties)

Bij gebruik van het logo in kleur moet het worden weergegeven door rechtstreeks de juiste kleuren aan te brengen (Pantone) of door vierkleurendruk toe te passen. De kleurreferenties zijn hieronder aangegeven.

>PIC FILE= "L_2000048NL.000801.EPS">

2.2. MONOCHROOM LOGO: ZWART-WITLOGO

Het zwart-witlogo kan op de hieronder aangegeven manier worden gebruikt:

>PIC FILE= "L_2000048NL.000901.EPS">

2.3. CONTRAST MET FONDKLEUR

Als ervoor wordt gekozen een logo in kleur aan te brengen op een fondkleur die te weinig met de kleuren van het logo contrasteert, moet om dit beter tegen de fondkleur te laten afsteken, als volgt een randgebied rondom het logo worden aangebracht:

LOGO OP GEKLEURD FOND

>PIC FILE= "L_2000048NL.001001.EPS">

2.4. LETTERTYPE

Voor de vermelding wordt Frutiger bold condensed in hoofdletters gebruikt. Het lettertype van de vermelding wordt verkleind als aangegeven in punt 2.6.

2.5. TAALVERSIES

Overeenkomstig de aanwijzingen in punt B.3 kunnen één of meer taalversies van de logo's worden gebruikt.

2.6. VERKLEINING

Om het logo op verschillende soorten etiketten te kunnen aanbrengen, kan het nodig zijn het te verkleinen. Daarvoor gelden de volgende minimumafmetingen:

a) Voor eentalige aanduidingen: min. 20 mm in diameter.

>PIC FILE= "L_2000048NL.001101.EPS">

b) Voor tweetalige aanduidingen: min. 40 mm in diameter.

>PIC FILE= "L_2000048NL.001102.EPS">

2.7. BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET LOGO

Het logo wordt op producten aangebracht om deze een meerwaarde te geven. Daarom kan het logo het best in kleur worden afgedrukt, omdat het dan duidelijker overkomt en gemakkelijker en sneller door de consument wordt herkend.

Aangeraden wordt een monochroom (zwart-wit) logo, zoals aangegeven is in punt 2.2, alleen toe te passen indien weergave in kleur onpraktisch is.

3. ORIGINELEN OP BROMIDEPAPIER

3.1. LOGO IN TWEE KLEUREN

- Eentalige aanduidingen

>PIC FILE= "L_2000048NL.001201.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048NL.001301.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048NL.001401.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048NL.001501.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048NL.001601.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048NL.001701.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048NL.001801.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048NL.001901.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048NL.002001.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048NL.002101.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048NL.002201.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048NL.002301.EPS">

- De voorbeelden van tweetalige aanduidingen in punt B.3.2

>PIC FILE= "L_2000048NL.002401.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048NL.002501.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048NL.002601.EPS">

3.2. CONTOUREN

>PIC FILE= "L_2000048NL.002701.EPS">

3.3. MONOCHROOM LOGO: ZWART-WITLOGO

>PIC FILE= "L_2000048NL.002702.EPS">

3.4. KLEURSTALEN

PANTONE REFLEX BLUE

>PIC FILE= "L_2000048NL.002801.EPS">

PANTONE 367

>PIC FILE= "L_2000048NL.002802.EPS">"

Top