Help Print this page 

Document 31999D1720

Title and reference
1720/1999/EG: Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 tot vaststelling van een reeks acties en maatregelen ter verzekering van de interoperabiliteit van en de toegang tot trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA)

OJ L 203, 3.8.1999, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/1720/oj
Languages, formats and link to OJ
Multilingual display
Text

31999D1720

1720/1999/EG: Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 tot vaststelling van een reeks acties en maatregelen ter verzekering van de interoperabiliteit van en de toegang tot trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA)

Publicatieblad Nr. L 203 van 03/08/1999 blz. 0009 - 0013


BESLUIT Nr. 1720/1999/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 12 juli 1999

tot vaststelling van een reeks acties en maatregelen ter verzekering van de interoperabiliteit van en de toegang tot trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 156,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(2),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's(3),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(4),

(1) Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 20 juni 1994(5) met nadruk heeft gewezen op de noodzaak tot coördinatie met betrekking tot de uitwisseling van informatie tussen overheidsdiensten;

(2) Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 21 november 1996(6) nieuwe beleidsdoelstellingen met betrekking tot de informatiemaatschappij heeft vastgesteld;

(3) Overwegende dat de Commissie in haar mededeling van 19 juli 1994 een actieplan voor de informatiemaatschappij heeft voorgesteld;

(4) Overwegende dat de Commissie een actieplan voor de interne markt heeft voorgesteld;

(5) Overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 12 juni 1997(7) de Europese Unie en de lidstaten heeft verzocht actie te ondernemen met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in het komende decennium;

(6) Overwegende dat het Europees Parlement en de Raad bij Beschikking nr. 2717/95/EG(8) een reeks richtsnoeren voor de ontwikkeling van Euro-ISDN als trans-Europees net hebben goedgekeurd;

(7) Overwegende dat het Europees Parlement en de Raad bij Beschikking nr. 1336/97/EG(9) een reeks richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetten hebben goedgekeurd;

(8) Overwegende dat de Raad in zijn aanbeveling van 7 april 1995 inzake gemeenschappelijke veiligheidsbeoordelingscriteria voor informatietechnologie (ITSEC)(10) het gebruik van veiligheidsbeoordelingscriteria in het kader van beoordelings- en certificatiestelsels heeft aanbevolen;

(9) Overwegende dat het voor de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie, voor de tenuitvoerlegging van het beleid en het optreden van de Gemeenschap en voor de ondersteuning van de communicatie tussen de instellingen en organen van de Gemeenschap nodig is geïntegreerde gegevenscommunicatiesystemen tussen overheidsdiensten tot stand te brengen, hierna "telematicanetten" genoemd;

(10) Overwegende dat dergelijke netten de bestaande en toekomstige informatiesystemen van de overheidsdiensten van de lidstaten en de Gemeenschap in heel Europa met elkaar moeten verbinden en dat zij derhalve trans-Europese telecommunicatienetten voor overheidsdiensten zijn;

(11) Overwegende dat het voor een doeltreffende koppeling van dergelijke informatiesystemen een zo groot mogelijke interoperabiliteit tussen de verschillende systemen en hun componenten vereist;

(12) Overwegende dat het van wezenlijk belang is het gebruik van standaarden, algemeen beschikbare specificaties en public domain toepassingen te optimaliseren, teneinde een naadloze interoperabiliteit te verzekeren, zodat schaalvoordelen worden bereikt en de voordelen van telematicanetten groeien;

(13) Overwegende dat een verbeterde interface met overheidsdiensten de burgers van de Europese Unie zal stimuleren optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de informatiemaatschappij;

(14) Overwegende dat het wegnemen van belemmeringen voor de communicatie tussen overheidsdiensten en de particuliere sector een belangrijke factor is voor de gezondheid en het concurrentievermogen van de industrie in de Gemeenschap;

(15) Overwegende dat de Gemeenschap een gebruiker of begunstigde is van de telematicanetten ter ondersteuning van het beleid en het optreden van de Gemeenschap, interinstitutionele communicatie en de Economische en Monetaire Unie;

(16) Overwegende dat de aanleg van dergelijke netten zowel onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenschap als die van de lidstaten valt;

(17) Overwegende dat om efficiënt gebruik te maken van de financiële middelen van de Gemeenschap nodeloze wildgroei van apparatuur, herhaling van onderzoeken en verschillen in aanpak moeten worden vermeden;

(18) Overwegende dat met gemeenschappelijke instrumenten en technieken voor sectorale netten onder meer bedoeld kunnen worden documentenbeheer en -verspreiding, gegevensvergaring, meertalige gebruikersinterfaces en beveiliging van elektronische communicatie;

(19) Overwegende dat kostenefficiëntie, reactievermogen, flexibiliteit en aanpasbaarheid aan technologische veranderingen bij de totstandbrenging en de exploitatie van dergelijke netten het best kunnen worden bereikt door een marktgeoriënteerde aanpak, waarbij leveranciers of dienstverleners dus worden geselecteerd op basis van mededinging in een omgeving met verscheidene aanbieders;

(20) Overwegende dat bij alle maatregelen die zijn gericht op het bereiken van interoperabiliteit tussen en de toegang tot dergelijke netten een zorgvuldig evenwicht moet worden gevonden tussen het voldoen aan gemeenschappelijke eisen en het behouden van nationale specifieke kenmerken;

(21) Overwegende dat er derhalve behoefte bestaat aan specifieke horizontale acties en maatregelen om te zorgen voor de interoperabiliteit tussen dergelijke netten;

(22) Overwegende dat overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel de doelstelling dergelijke horizontale systemen en maatregelen uit te voeren, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en dat deze derhalve, gezien de omvang en de gevolgen van de voorgestelde maatregel, beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt; dat de voorgestelde maatregel niet verder gaat dan wat nodig is om de genoemde doelstelling te bereiken;

(23) Overwegende dat voor de uitvoering van de overeenkomsten betreffende de Europese Economische Ruimte en van de associatieovereenkomsten met de Europese Gemeenschap een hoge mate van interoperabiliteit binnen en tussen de betrokken telematicanetten vereist is;

(24) Overwegende dat telematicanetten en elektronische communicatie door hun aard een internationale dimensie hebben;

(25) Overwegende dat de maatregelen ter verzekering van de interoperabiliteit van de telematicanetten tussen overheidsdiensten in overeenstemming zijn met de in verband met de richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetten vastgestelde prioriteiten;

(26) Overwegende dat in het kader van Besluit 95/468/EG van de Raad van 6 november 1995 betreffende de communautaire bijdrage aan telematische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten in de Gemeenschap (IDA)(11) maatregelen zijn genomen; dat het Hof van Justitie op 28 mei 1998 Besluit 95/468/EG nietig heeft verklaard; dat de gevolgen van de maatregelen die de Commissie vóór de nietigverklaring door het Hof op grond van dat besluit heeft genomen, gehandhaafd blijven;

(27) Overwegende dat in dit besluit financiële middelen worden vastgesteld die voor de begrotingsautoriteit in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure het voornaamste referentiepunt vormen in de zin van punt 1 van de verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 6 maart 1995(12),

BESLUITEN:

Artikel 1

Toepassingsgebied en doelstellingen

1. De Gemeenschap is werkzaam op het gebied van trans-Europese telematicanetten voor overheidsdiensten en treft de maatregelen als omschreven in dit besluit met het oog op:

a) het bereiken van een hoge mate van interoperabiliteit, binnen en tussen verschillende administratieve sectoren en in voorkomend geval met de particuliere sector, tussen de telematicanetten in de lidstaten en tussen de Gemeenschap en de lidstaten ter ondersteuning van de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie en ter uitvoering van het beleid en het optreden van de Gemeenschap, zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4 van het Verdrag, met inachtneming van het werk dat al in de bestaande programma's van de Gemeenschap of de lidstaten wordt verricht;

b) de convergentie van deze netten naar een gemeenschappelijke telematica-interface tussen de Gemeenschap en de lidstaten;

c) het totstandbrengen van aanmerkelijke voordelen van de overheidsdiensten van de lidstaten en de Gemeenschap door de stroomlijning van werkzaamheden, het verminderen van het onderhoud, de versnelde uitvoering van nieuwe netten en uitbreidingen, het realiseren van een algemeen veilige en betrouwbare uitwisseling van gegevens, alsmede het bereiken van grotere kostendoelmatigheid, reactievermogen, flexibiliteit en aanpasbaarheid aan technologische veranderingen en marktontwikkelingen bij de opbouw en de exploitatie van dergelijke netten;

d) de uitbreiding van de voordelen van netten als bedoeld in het vorige punt, tot het bedrijfsleven van de Gemeenschap en de burgers van de Europese Unie;

e) de bevordering van de verspreiding van beste praktijken en de aanmoediging van de ontwikkeling van innoverende telematicaoplossingen bij overheidsdiensten.

2. Dit besluit maakt deel uit van het IDA-programma.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a) telematicanet: een uitgebreid gegevenscommunicatiesysteem dat niet alleen de fysieke infrastructuur en verbindingen omvat, maar ook de diensten- en toepassingslagen die op deze infrastructuur zijn gebouwd, zodat elektronische uitwisseling van informatie tussen organisaties en personen mogelijk wordt;

b) sectoriaal net: een trans-Europees telematicanet voor overheidsdiensten of een pakket van diensten en toepassingen dat bestemd is voor de uitvoering of de administratieve ondersteuning van één bepaald beleid, optreden of doelstelling van de Gemeenschap, hierna "administratieve sector" genoemd;

c) algemene diensten: telematicanetfuncties die voldoen aan gemeenschappelijke gebruikerseisen, zoals vergaring van gegevens, verspreiding van gegevens; uitwisseling van gegevens en beveiliging. De kenmerken van elke dienst moeten duidelijk worden gespecificeerd en gekoppeld aan een gegarandeerd kwaliteitsniveau.

Artikel 3

Horizontale acties en maatregelen

1. Teneinde de in artikel 1 vastgelegde doelstellingen te bereiken, voert de Gemeenschap horizontale acties en maatregelen zoals beschreven in de artikelen 4 tot en met 10 uit, ter ondersteuning van sectorale netten en in overeenstemming met het IDA-werkprogramma.

2. Voor elke actie of maatregel die op grond van dit besluit wordt overwogen, bevat het IDA-werkprogramma, al naar gelang het geval:

- een volledige beschrijving van de geplande acties, inclusief de doelstellingen, het toepassingsgebied, de motivering en de potentiële begunstigden, alsmede van de verwachte kosten en baten;

- een volledige beschrijving van de functies en de technische benadering; en

- een gedetailleerd plan voor de uitvoering, met vermelding van de individuele taken en de volgorde ervan.

3. De uitvoering van dergelijke horizontale acties en maatregelen omvat haalbaarheidsstudies en demonstratieprogramma's, de instelling van werkgroepen van deskundigen van de lidstaten en van de Gemeenschap, alsmede de aankoop van goederen en diensten voor de Gemeenschap, voorzover zulks dienstig is.

4. Bij de uitvoering van de horizontale acties en maatregelen wordt voortgebouwd op de relevante resultaten van andere desbetreffende communautaire activiteiten, met name de OTO-programma's van de Gemeenschap en de activiteiten van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetten.

5. Bij horizontale acties en maatregelen wordt verwezen naar Europese normen of openbaar beschikbare specificaties, zoals open Internetnormen, voorzover van toepassing, om te zorgen voor een hoge mate van interoperabiliteit tussen nationale en communautaire systemen, binnen en tussen administratieve sectoren, en met de particuliere sector. Daarbij wordt rekening gehouden met de richtsnoeren van de Gemeenschap en de ondersteunende hulpmiddelen op het gebied van de normalisatie ten behoeve van overheidsopdrachten voor Informatie- en communicatietechnologie (ICT)-systemen en -diensten.

Artikel 4

Algemene diensten

1. De Gemeenschap treft alle nodige maatregelen opdat de sectoriale netten op basis van mededinging in een omgeving met verscheidene aanbieders een behoorlijke keuze van gemeenschappelijke algemene diensten wordt geboden die aan de eisen van de sectorale gebruikers voldoen. Deze maatregelen omvatten de voortzetting van de desbetreffende maatregelen die krachtens Besluit 95/468/EG van de Raad zijn genomen.

2. Teneinde het sectorale netgebruikers mogelijk te maken hun technische behoeften vast te stellen en de behoorlijke keuze van gemeenschappelijke algemene diensten te bieden die aan de eisen van de sectorale gebruikers voldoen, draagt de Gemeenschap met name zorg voor:

a) de vaststelling van architectuurrichtsnoeren voor de sectorale netten die de interoperabiliteit tussen de verscheidene fysieke infrastructuren en diensten garanderen;

b) de opstelling en publicatie van de specificaties van de algemene diensten die algemeen nodig zijn voor telematicanetten tussen overheidsdiensten, met inbegrip van de kwaliteit van de dienst en de relevante interoperabiliteitseisen die door een door concurrentie gekenmerkte omgeving met verscheidene aanbieders worden gesteld;

c) de vaststelling en/of specificatie van geschikte standaardinterfaces ter bevordering van de draagbaarheid en reproduceerbaarheid van ontwikkelde toepassingen;

d) de vaststelling en uitvoering van een mechanisme waarmee de mate van interoperabiliteit tussen de door de telematicadienstverleners aangeboden diensten kan worden beoordeeld en bekendgemaakt;

e) een voortdurende evolutie van de gemeenschappelijke eisen en een voortdurend toezicht op de door de genoemde dienstverleners aangeboden telematicadiensten.

Artikel 4

Gemeenschappelijke instrumenten en technieken

De Gemeenschap ziet erop toe dat gemeenschappelijke instrumenten en technieken voor sectorale nettoepassingen op de markt worden verworven of worden ontwikkeld indien de markt de vereisten niet voldoende kan ondersteunen, teneinde te komen tot de vermindering van de totale kosten van de ontwikkeling van toepassingen, de rationalisering en verbetering van technische oplossingen, de vermindering van de vereiste tijd voor de invoering van operationele systemen en de stroomlijning van systeemonderhoud.

Daartoe draagt de Gemeenschap zorg voor de aanwijzing en specificatie, binnen sectorale netten, van fundamentele en steeds terugkerende functies die de basis kunnen vormen voor gemeenschappelijke instrumenten en technieken of modules;

Ook draagt de Gemeenschap zorg voor de bevordering van de ontwikkeling en het gebruik van dergelijke gemeenschappelijke instrumenten en technieken of modules in sectorale netten; met name moet worden gezorgd voor de verspreiding van geschikte oplossingen die binnen een sectoraal net worden ontwikkeld.

Artikel 6

Interoperabiliteit van de informatie-inhoud

1. De Gemeenschap bevordert de interoperabiliteit ten aanzien van de inhoud van de informatie die wordt uitgewisseld binnen en tussen administratieve sectoren en met de particuliere sector. Daartoe treft de Gemeenschap, met inachtneming van de juridische, beveiligings-, gegevensbeschermings- en vertrouwelijkheidseisen van de sectorale gebruikers, passende maatregelen, met name:

a) de ondersteuning van de inspanningen van de overheidsdiensten van de lidstaten om te zorgen voor de genoemde interoperabiliteit, de vereenvoudiging van de administratieve procedures en de verbetering van de informatiestromen;

b) de coördinatie van de eisen van de sectorale netten voor de uitwisseling van geformatteerde informatie, alsmede het toezicht op de verspreiding van geschikte oplossingen;

c) het toezicht op bruikbare technologische ontwikkelingen op het gebied van de elektronische gegevensuitwisseling, met inbegrip van innoverende mechanismen voor gegevensvergaring en -presentatie, het onderzoek van de effecten ervan en de bevordering van het gebruik ervan door sectorale netten.

2. Voor de toepassing van lid 1 geldt dat de voorkeur wordt gegeven aan oplossingen ter bevordering van de interoperabiliteit tussen verschillende berichtenformaten boven de ontwikkeling van geharmoniseerde berichtenformaten, zonder een dergelijke ontwikkeling evenwel uit te sluiten. Er dient naar behoren rekening te worden gehouden met de taalkundige verscheidenheid in de Gemeenschap.

Ook wordt de voorkeur gegeven aan oplossingen die het de particuliere sector mogelijk maken administratieve verplichtingen op eenvoudige wijze in hun bedrijfsprocessen te integreren.

Artikel 7

Referentiepraktijken op juridisch en beveiligingsgebied

Onverminderd de bevoegdheid en de specifieke verplichtingen van de lidstaten op de onder dit artikel vallende gebieden, draagt de Gemeenschap bij tot de opsporing van belemmeringen die de soepele uitwisseling van gegevens tussen netgebruikers in de weg staan en draagt zij zorg voor een passende mate van beveiliging van de sectorale netten. Met name zorgt de Gemeenschap voor:

a) de vaststelling, in samenwerking met de lidstaten, van referentiepraktijken op juridisch en beveiligingsgebied voor trans-Europese gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten en tussen overheidsdiensten en de particuliere sector, teneinde een gemeenschappelijke aanpak te bevorderen;

b) passende aanbevelingen ter ondersteuning van de inspanningen van de lidstaten om de onder a) genoemde praktijken in hun eigen administratieve omgeving toe te passen;

c) het toezicht, met betrekking tot sectorale netten en in overeenstemming met de onder a) genoemde praktijken, op erkenning, binnen de administratieve omgeving van de Gemeenschap, van de bewijskracht van de uitgewisselde gegevens; de totstandbrenging van een methode voor de bescherming van persoonsgegevens; de bepaling van de rechten en verantwoordelijkheden van de gebruikers; de vertrouwelijkheid, integriteit, authenticiteit en onloochenbaarheid van de uitgewisselde informatie, alsmede maatregelen om de toegang tot de netwerken te controleren;

d) de vaststelling en de analyse van de verschillende beveiligingsniveaus, afhankelijk van de aard en de bestemming van de sectorale netten;

e) de opstelling van richtsnoeren en de verstrekking van gemeenschappelijke oplossingen voor de keuze en toepassing van hulpmiddelen, componenten en systemen die de vastgestelde beveiligingsniveaus garanderen.

Artikel 8

Kwaliteitsborging en -toezicht

De Gemeenschap draagt zorg, met inachtneming van de resultaten van soortgelijke acties, voor de vaststelling, de uitvoering en de voortdurende bijwerking van een specifiek, samenhangend, geïntegreerd kwaliteitsprogramma dat van toepassing is op de horizontale acties en maatregelen op grond van dit besluit en op de projecten van gemeenschappelijk belang op grond van Beschikking nr. 1719/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA)(13). Dit kwaliteitsprogramma omvat de nodige maatregelen om:

a) de wijze waarop de gebruikerseisen en de projectspecificaties tot stand komen, te verbeteren;

b) de kwaliteit van projectresultaten, zowel aangaande het voldoen aan de projectspecificaties als aan de verwachtingen van de gebruikers, te verbeteren;

c) ervoor te zorgen dat de opgedane ervaringen tot lering strekken en door de verspreiding van beste praktijken als bedoeld in artikel 10 worden doorgegeven.

Artikel 9

Interoperabiliteit met nationale en regionale initiatieven

Bij de tenuitvoerlegging van het IDA-programma streeft de Gemeenschap ernaar in voorkomend geval de interoperabiliteit en de kruisbestuiving te bevorderen met vergelijkbare nationale en regionale initiatieven met betrekking tot de uitwisseling van gegevens tussen overheidsdiensten binnen de lidstaten.

Artikel 10

Verspreiding van beste praktijken

1. De Gemeenschap zorgt voor de coördinatie en de uitwisseling van standpunten, kennis en ervaringen binnen en tussen sectorale netwerken, teneinde te bevorderen dat goede en innoverende oplossingen worden overgenomen.

2. Er dient naar behoren rekening te worden gehouden met de taalkundige verscheidenheid in de Gemeenschap. De Gemeenschap draagt zorg voor algemene bekendheid van de resultaten en voordelen van het IDA-programma, de verspreiding van IDA-richtsnoeren en -aanbevelingen en de coördinatie van gebruikerseisen en -ervaringen met normalisatie-instellingen en communautaire initiatieven op het gebied van de normalisatie.

Artikel 11

Uitvoering

1. De Commissie voert de in de artikelen 3 tot en met 10 beschreven actie van de Gemeenschap uit.

2. Het gedeelte van het IDA-werkprogramma betreffende de uitvoering van dit besluit, dat door de Commissie voor de volledige looptijd ervan wordt opgesteld en dat ten minste twee maal per jaar wordt getoetst, wordt goedgekeurd aan de hand van zijn overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de artikelen 3 tot en met 10, volgens de procedure van artikel 12.

3. De gemeenschappelijke regels en procedures inzake de totstandbrenging van technische en administratieve interoperabiliteit worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 12.

4. De procedure van artikel 12 is ook van toepassing op de goedkeuring van de verdeling van de jaarlijkse begrotingsuitgaven in het kader van dit besluit. Elk voorstel voor een wijziging van de begroting van ongeveer 250000 EUR per begrotingspost in een jaar, is ook aan die procedure onderworpen.

5. De technische specificaties voor de aanbestedingen die voor de uitvoering van dit besluit opgesteld moeten worden, worden voor contracten met een waarde van meer dan 500000 EUR in coördinatie met de lidstaten vastgesteld.

Artikel 12

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten dat voorgezeten wordt door een vertegenwoordiger van de Commissie. Dit comité wordt het Comité Telematica tussen overheidsdiensten (TAC) genoemd.

De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie. Het comité spreekt zich uit met de meerderheid van stemmen die in artikel 205, lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij de stemming worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt niet deel aan de stemming.

De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddellijk van toepassing zijn. Indien deze maatregelen echter niet in overeenstemming zijn met het advies dat het comité heeft uitgebracht worden zij onverwijld door de Commissie ter kennis van de Raad gebracht. In dat geval:

stelt de Commissie de toepassing van de maatregelen waartoe zij heeft besloten tot drie maanden na de kennisgeving uit.

De Raad kan binnen de in de voorgaande alinea genoemde termijn met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen een andersluidend besluit nemen.

2. De Commissie brengt jaarlijks aan het TAC verslag uit over de uitvoering van dit besluit.

Artikel 13

Beoordeling

1. Om de twee jaar beoordeelt de Commissie in samenwerking met de lidstaten de uitvoering van dit besluit.

2. In deze beoordeling worden de vooruitgang en de stand van zaken vastgesteld van de horizontale acties en maatregelen waarin dit besluit voorziet.

Tevens wordt in het licht van de door de Gemeenschap gedane uitgaven nagegaan welke voordelen deze horizontale acties en maatregelen de Gemeenschap, de lidstaten, de industrie van de Gemeenschap en de burgers van de Europese Unie bieden en worden de gebieden aangegeven waar verbeteringen en synergie met andere communautaire activiteiten op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetten mogelijk zijn.

3. De Commissie doet het Europees Parlement en de Raad deze beoordeling toekomen, zodra die door het TAC besproken is. De Commissie dient tevens alle passende voorstellen in tot wijziging van dit besluit. De beoordelingen worden niet later voorgelegd dan de ontwerp-begrotingen voor de jaren 2001, 2003 en 2005.

Artikel 14

Uitbreiding tot de EER en geassocieerde landen

1. Het IDA-programma kan, binnen het kader van hun respectieve overeenkomsten met de Europese Gemeenschap, worden opengesteld voor de deelneming van de landen van de Europese Economische Ruimte, de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa en Cyprus, aan de horizontale acties en maatregelen overeenkomstig dit besluit.

2. Bij de uitvoering van dit besluit wordt de samenwerking met niet-lidstaten en internationale organisaties of instellingen, voorzover van toepassing, aangemoedigd.

Artikel 15

Financiële middelen

De financiële middelen voor de uitvoering van activiteiten van de Gemeenschap krachtens dit besluit voor het tijdvak 1998-2000 beloopt 33,1 miljoen EUR.

De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

Artikel 16

Inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Het treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking en blijft tot 31 december 2004 van kracht.

Gedaan te Brussel, 12 juli 1999.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

J-M. GIL-ROBLES

Voor de Raad

De voorzitter

S. NIINISTÖ

(1) PB C 54 van 21.2.1998, blz. 12, en PB C 10 van 14.1.1999, blz. 8.

(2) PB C 214 van 10.7.1998, blz. 33.

(3) PB C 251 van 10.8.1998, blz. 1.

(4) Advies van het Europees Parlement van 18 november 1998 (PB C 379 van 7.12.1998, blz. 74). Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 21 december 1998 (PB C 55 van 25.2.1999, blz. 15) en besluit van het Europees Parlement van 13 april 1999 (PB C 219 van 30.7.1999). Besluit van de Raad van 21 juni 1999.

(5) PB C 181 van 2.7.1994, blz. 1.

(6) PB C 376 van 12.12.1996, blz. 1.

(7) PB C 200 van 30.6.1997, blz. 196.

(8) PB L 282 van 24.11.1995, blz. 16.

(9) PB L 183 van 11.7.1997, blz. 12.

(10) PB L 93 van 26.4.1995, blz. 27.

(11) PB L 269 van 11.11.1995, blz. 23.

(12) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 4.

(13) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

Top