Help Print this page 

Document 31999D0595

Title and reference
1999/595/EG: Beschikking van de Commissie van 20 juli 1999 betreffende de indicatieve verdeling van de jaarlijkse financiële steun die de Gemeenschap verleent voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2431)
  • No longer in force
OJ L 226, 27.8.1999, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/595/oj
Multilingual display
Text

31999D0595

1999/595/EG: Beschikking van de Commissie van 20 juli 1999 betreffende de indicatieve verdeling van de jaarlijkse financiële steun die de Gemeenschap verleent voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2431)

Publicatieblad Nr. L 226 van 27/08/1999 blz. 0023 - 0025


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 20 juli 1999

betreffende de indicatieve verdeling van de jaarlijkse financiële steun die de Gemeenschap verleent voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2431)

(1999/595/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad van 21 juni 1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap, voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode(1), en met name op artikel 11,

(1) Overwegende dat in de financiële vooruitzichten van de periode 2000 tot 2006, overeengekomen door de Europese Raad tijdens de zitting in Berlijn op 24 en 25 maart 1999 en opgenomen in het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 betreffende de budgettaire discipline en de verbetering van de budgettaire procedure, een maximumbedrag voor de drie pretoetredingsinstrumenten werd vastgesteld; dat in de betreffende verordening een constant jaarlijks bedrag van 520 miljoen EUR in prijzen van 1999 is vermeld; dat de door de Gemeenschap toegewezen bedragen in elk geval worden beperkt op basis van de door de Begrotingsautoriteit vastgelegde kredieten;

(2) Overwegende dat de Commissie, volgens de procedure van artikel 11 van de genoemde verordening, de kandidaat-lidstaten haar besluit over de indicatieve financiële toewijzing van de beschikbare middelen moet meedelen;

(3) Overwegende dat bij de toewijzing van de beschikbare financiële middelen van de Gemeenschap, overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de genoemde verordening rekening moet worden gehouden met de landbouwbevolking, de oppervlakte landbouwgrond, het bruto binnenlands product in koopkracht en de specifieke territoriale situatie;

(4) Overwegende dat de begunstigde landen het in artikel 4, lid 1, van de genoemde verordening bedoelde plan moeten opstellen en aan de Commissie voorleggen; dat zij dit plan slechts kunnen opstellen als zij het bedrag van de door de Commissie toegewezen financiële steun kennen;

(5) Overwegende dat eraan moet worden herinnerd dat de communautaire steun alleen wordt verleend als het kandidaat-land de bepalingen, met name de financiële bepalingen, naleeft die zijn opgenomen in de financiële protocollen gesloten tussen de Gemeenschap en de kandidaat-landen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het maximumbedrag van de indicatieve financiële steun aan de begunstigde landen in het kader van de jaarlijkse financiële steun die de Gemeenschap ten titel van Verordening (EG) nr. 1268/1999 verleent, is vermeld in de bijlage bij deze beschikking. De aangegeven bedragen zijn bedragen in constante prijzen van 1999.

De verdeling wordt vastgesteld voor de periode 2000-2006. Ze wordt eventueel herzien op grond van artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad.

De toegewezen bedragen worden, indien daar aanleiding toe is, aangepast op basis van de door de Begrotingsautoriteit vastgelegde kredieten.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 juli 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 87.

BIJLAGE

Indicatieve verdeling over de begunstigde landen van de maximale jaarlijkse financiële steun van de Gemeenschap (in EUR en in prijzen van 1999)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top