Help Print this page 

Document 31999D0500

Title and reference
1999/500/EG: Beschikking van de Commissie van 1 juli 1999 tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij voor de gebieden buiten doelstelling 1 van de structuurfondsen voor de periode 2000-2006 (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1760)
  • No longer in force
OJ L 194, 27.7.1999, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/500/oj
Multilingual display
Text

31999D0500

1999/500/EG: Beschikking van de Commissie van 1 juli 1999 tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij voor de gebieden buiten doelstelling 1 van de structuurfondsen voor de periode 2000-2006 (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1760)

Publicatieblad Nr. L 194 van 27/07/1999 blz. 0047 - 0048


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 1999

tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij voor de gebieden buiten doelstelling 1 van de structuurfondsen voor de periode 2000-2006

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1760)

(1999/500/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen(1), en met name op artikel 7, lid 3, vierde alinea,

(1) Overwegende dat in artikel 2, lid 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat het FIOV bijdraagt tot de verwezenlijking van structurele acties in de visserijsector in gebieden buiten doelstelling 1;

(2) Overwegende dat de Europese Raad op 24 en 25 maart 1999 in Berlijn in lid 40 van de conclusies van het voorzitterschap het bedrag voor deze acties voor de periode 2000-2006 heeft vastgesteld;

(3) Overwegende dat in artikel 7, lid 3, vierde alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat de Commissie volgens doorzichtige procedures de indicatieve verdelingen over de lidstaten vaststelt van de vastleggingskredieten die beschikbaar zijn voor de genoemde acties; dat, in een nota van 18 maart 1999 gericht aan het Coreper(2), de Commissie de gebruikte methode uiteengezet heeft;

(4) Overwegende dat het dienstig is de kredieten volgens deze methode te verdelen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De indicatieve bedragen per lidstaat van de vastleggingskredieten van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij voor de gebieden buiten doelstelling 1 van de structuurfondsen voor de periode 2000-2006 zijn vermeld in bijlage.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 juli 1999.

Voor de Commissie

Emma BONINO

Lid van de Commissie

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

(2) "Fiche technique de la Commission sur les crédits IFOP" (nota aan de delegaties, SN 1122/99 van 18 maart 1999).

BIJLAGE

Indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten van het Financieringsintrument voor de Oriëntatie van de Visserij voor de gebieden buiten doestelling 1 van de periode 2000-2006

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top