Help Print this page 

Document 31998R0780

Title and reference
Verordening (EG) nr. 780/98 van de Raad van 7 april 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1488/96 wat betreft de procedure voor de aanneming van passende maatregelen ingeval een essentieel element voor de voortzetting van steunmaatregelen voor een mediterrane partner ontbreekt
  • No longer in force
OJ L 113, 15.4.1998, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 028 P. 209 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 028 P. 209 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 028 P. 209 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 028 P. 209 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 028 P. 209 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 028 P. 209 - 209
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 028 P. 209 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 028 P. 209 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 028 P. 209 - 209

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/780/oj
Multilingual display
Text

31998R0780

Verordening (EG) nr. 780/98 van de Raad van 7 april 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1488/96 wat betreft de procedure voor de aanneming van passende maatregelen ingeval een essentieel element voor de voortzetting van steunmaatregelen voor een mediterrane partner ontbreekt

Publicatieblad Nr. L 113 van 15/04/1998 blz. 0003 - 0003


VERORDENING (EG) Nr. 780/98 VAN DE RAAD van 7 april 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1488/96 wat betreft de procedure voor de aanneming van passende maatregelen ingeval een essentieel element voor de voortzetting van steunmaatregelen voor een mediterrane partner ontbreekt

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende dat artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1488/96 van de Raad van 23 juli 1996 inzake financiële en technische maatregelen ter ondersteuning van de hervorming van de economische en maatschappelijke structuren in het kader van het Europees-mediterrane partnerschap (MEDA) (3) bepaalt dat die verordening is gebaseerd op de eerbiediging van de democratische beginselen en de beginselen van de rechtsstaat, alsmede van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, die daarvan een essentieel element vormen, en dat schending hiervan de aanneming van passende maatregelen rechtvaardigt;

Overwegende dat artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1488/96 bepaalt dat de definitieve procedure voor de aanneming van passende maatregelen ingeval een essentieel element voor de voortzetting van steunmaatregelen voor een mediterrane partner ontbreekt, vóór 30 juni 1997 wordt vastgesteld;

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1488/96 met het oog op de vaststelling van die procedure moet worden gewijzigd;

Overwegende dat het Verdrag slechts in artikel 235 bevoegdheden voor de aanneming van deze verordening bevat,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1488/96 wordt vervangen door:

"Artikel 16

Wanneer een essentieel element voor de voortzetting van steunmaatregelen voor een mediterrane partner ontbreekt, kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie, een besluit over passende maatregelen nemen.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 7 april 1998.

Voor de Raad

De Voorzitter

D. BLUNKETT

(1) PB C 386 van 20. 12. 1997, blz. 9.

(2) PB C 104 van 6. 4. 1998.

(3) PB L 189 van 30. 7. 1996, blz. 1.

Top