Help Print this page 

Document 31997R1256

Title and reference
Verordening (EG) nr. 1256/97 van de Raad van 25 juni 1997 tot wijziging van Verordening nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap
  • No longer in force
OJ L 174, 2.7.1997, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 180 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 238 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 238 - 238

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1256/oj
Multilingual display
Text

31997R1256

Verordening (EG) nr. 1256/97 van de Raad van 25 juni 1997 tot wijziging van Verordening nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 174 van 02/07/1997 blz. 0007 - 0007


VERORDENING (EG) Nr. 1256/97 VAN DE RAAD van 25 juni 1997 tot wijziging van Verordening nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende dat Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad van 15 juni 1965 tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap (3) bepaalde grenzen stelt aan het gebruik van de op grond van die verordening verkregen boekhoudkundige gegevens van de bedrijven en andere individuele gegevens; dat wegens het gevaar dat de door een landbouwer verstrekte gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke in die verordening zijn genoemd, het verbod van elk niet-voorgeschreven gebruik van deze gegevens dient te worden aangescherpt; dat de genoemde verordening derhalve moet worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 15, lid 1, van Verordening nr. 79/65/EEG wordt vervangen door:

"1. Het is verboden om individuele boekhoudkundige gegevens en alle andere individuele gegevens die op grond van deze verordening worden verkregen te gebruiken voor belastingdoeleinden, deze gegevens te verspreiden of ze te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in artikel 1 worden genoemd.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 25 juni 1997.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. VAN AARTSEN

(1) PB nr. C 127 van 24. 4. 1997, blz. 15.

(2) PB nr. C 167 van 2. 6. 1997.

(3) PB nr. L 109 van 23. 6. 1965, blz. 1859/65. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2801/95 (PB nr. L 291 van 6. 12. 1995, blz. 3).

Top