Help Print this page 

Document 31995R2801

Title and reference
Verordening (EG) nr. 2801/95 van de Raad van 29 november 1995 tot wijziging van Verordening nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap
  • No longer in force
OJ L 291, 6.12.1995, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 299 - 300
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 53 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 53 - 55

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2801/oj
Multilingual display
Text

31995R2801

Verordening (EG) nr. 2801/95 van de Raad van 29 november 1995 tot wijziging van Verordening nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 291 van 06/12/1995 blz. 0003 - 0004


VERORDENING (EG) Nr. 2801/95 VAN DE RAAD van 29 november 1995 tot wijziging van Verordening nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende dat in Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad van 15 juni 1965 tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap (2), voor sommige Lid-Staten is bepaald hoeveel bedrijven met boekhouding binnen het waarnemingsgebied moeten worden gekozen;

Overwegende dat het waarnemingsgebied van het informatienet alle landbouwbedrijven boven een bepaalde economische omvang moet omvatten, ongeacht eventuele nevenactiviteiten van het bedrijfshoofd; dat dit waarnemingsgebied periodiek dient te worden herzien in het licht van nieuwe gegevens die door middel van de enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven worden verkregen;

Overwegende dat de bedrijven met boekhouding moeten worden gekozen overeenkomstig in het kader van een keuzeschema vastgelegde voorschriften die erop gericht zijn tot een voor het waarnemingsgebied representatieve boekhoudsteekproef te komen; dat de vraag hoeveel bedrijven er nodig zijn opdat deze een representatieve steekproef zullen vormen, dient te worden onderzocht na een analyse van recente gegevens over het waarnemingsgebied;

Overwegende dat erin is voorzien dat de uitvoeringsbepalingen, en met name de drempelwaarde voor de economische omvang en het aantal bedrijven met boekhouding per streek, worden vastgesteld volgens de procedure van het gemeenschappelijk comité; dat technische aangelegenheden als de bepaling van de passende steekproefomvang in het kader van de uitvoeringsbepalingen zouden moeten worden geregeld; dat het dienstig is het te kiezen aantal bedrijven met boekhouding voor alle Lid-Staten volgens deze procedure vast te stellen om een uniforme aanpak te handhaven;

Overwegende dat in verband met de Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Europese Unie de bijlage van Verordening nr. 79/65/EEG dient te worden aangevuld met de lijst van de streken van deze Lid-Staten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Artikel 4 van Verordening nr. 79/65/EEG wordt vervangen door:

"Artikel 4 1. Het in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde waarnemingsgebied omvat de landbouwbedrijven waarvan de economische omvang groter is dan of gelijk is aan een drempelwaarde, uitgedrukt in Europese grootte-eenheden (EGE), zoals omschreven in de communautaire typologie.

2. Als bedrijven met boekhouding worden gekozen landbouwbedrijven a) waarvan de economische omvang groter dan of gelijk is aan een overeenkomstig lid 1 vast te stellen drempelwaarde,

b) die worden geëxploiteerd door landbouwers die over een boekhouding beschikken of die bereid en in staat zijn om een bedrijfsboekhouding te voeren en ermee instemmen dat de boekhoudkundige gegevens van hun bedrijf ter beschikking van de Commissie worden gesteld,

c) die samen op streekniveau representatief zijn voor het waarnemingsgebied.

3. Het maximum aantal bedrijven met boekhouding bedraagt 80 000 voor de Gemeenschap.

4. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel, en met name de drempelwaarde voor de economische omvang en het aantal bedrijven met boekhouding per streek, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 19.".

2. De bijlage van Verordening nr. 79/65/EEG wordt aangevuld met de tekst van de bijlage van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 november 1995.

Voor de Raad De Voorzitter L. ATIENZA SERNA

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top