Help Print this page 

Document 31995D0468

Title and reference
95/468/EG: Besluit van de Raad van 6 november 1995 betreffende de communautaire bijdrage aan telematische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten in de Gemeenschap (IDA)
  • No longer in force
OJ L 269, 11.11.1995, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/468/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31995D0468

95/468/EG: Besluit van de Raad van 6 november 1995 betreffende de communautaire bijdrage aan telematische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten in de Gemeenschap (IDA)

Publicatieblad Nr. L 269 van 11/11/1995 blz. 0023 - 0025


BESLUIT VAN DE RAAD van 6 november 1995 betreffende de communautaire bijdrage aan telematische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten in de Gemeenschap (IDA) (95/468/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's (4),

Gezien de resolutie van de Raad van 16 juni 1994 over de ontwikkeling van de administratieve samenwerking bij de tenuitvoerlegging en de handhaving van de Gemeenschapswetgeving in de interne markt (5),

Gezien de resolutie van de Raad van 20 juni 1994 betreffende de cooerdinatie op het gebied van de uitwisseling van informatie tussen overheidsdiensten (6),

Gezien de conclusies van de Europese Raad van Korfoe,

Overwegende dat voor de goede werking van de interne markt nauwe samenwerking tussen de bevoegde overheidsdiensten van de Lid-Staten en tussen die overheidsdiensten en de Instellingen van de Gemeenschap nodig is;

Overwegende dat voor die informatieuitwisseling in bepaalde gevallen gebruik moet worden gemaakt van telematica;

Overwegende dat om tussen de overheidsdiensten van de verschillende Lid-Staten informatie te kunnen uitwisselen, de interne telematicasystemen in de eerste plaats moeten voldoen aan voorschriften betreffende architectuur, beheer, verantwoordelijkheid, onderhoud, zodat deze telematicasystemen interoperabel zijn;

Overwegende dat deze taak in de eerste plaats berust bij de Lid-Staten;

Overwegende dat in bepaalde gevallen een bijdrage van de Gemeenschap nodig is wanneer het doel van de beoogde actie niet in voldoende mate door de Lid-Staten kan worden verwezenlijkt en dus, vanwege de omvang en de effecten van de betrokken actie beter op communautair niveau kan worden gerealiseerd;

Overwegende dat de voorwaarden moeten worden vastgesteld waaronder de uitvoering van bepaalde concrete projecten in aanmerking komt voor communautaire steun;

Overwegende dat zonder communautaire bijdrage de uitwisseling van gegevens tussen de betrokken overheidsdiensten op nationaal en communautair niveau wellicht niet voldoende gegarandeerd is;

Overwegende dat een financieel referentiebedrag in de zin van punt 2 van de verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 6 maart 1995 in dit besluit is opgenomen voor de jaren 1995 en 1996, zulks onverminderd de bevoegdheden van de begrotingsautoriteit uit hoofde van het Verdrag;

Overwegende dat voor de vaststelling van het onderhavige besluit, dat hoofdzakelijk ten doel heeft de samenwerking tussen overheidsdiensten te vergemakkelijken, het Verdrag slechts voorziet in de bevoegdheden van artikel 235,

BESLUIT:

Artikel 1

Met dit besluit wordt beoogd de communautaire bijdrage aan bepaalde projecten op het gebied van de op telematica gebaseerde uitwisseling van gegevens tussen overheidsdiensten vast te stellen, teneinde de samenwerking tussen deze diensten te verbeteren. Met dit doel wordt er voor 1995, 1996 en 1997 een lijst van projecten vastgesteld waarvan hierbij wordt erkend dat zij aan een specifieke behoefte beantwoorden en door de Gemeenschap moeten worden gesteund om in de gehele Gemeenschap operationeel te kunnen worden.

Artikel 2

1. Als projecten op het gebied van de telematicanetwerken voor gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten waarvoor communautaire steun nodig is, worden hierbij erkend:

- praktische invoering van elektronische post op basis van X.400;

- verbetering van de op telematica gebaseerde uitwisseling van gegevens tussen Lid-Staten, alsook tussen Lid-Staten en de EG-instellingen;

- vereenvoudiging van het communautaire besluitvormingsproces, d.w.z. in hoofdzaak de mededeling en het beheer van officiële documenten;

- vooruitgang op het gebied van de volgende horizontale activiteiten:

- verrichten van generieke diensten zoals berichtenoverdracht, bestandsoverdracht en toegang tot gegevensbanken,

- gegevensstructuur en referentiemodel, hetgeen de uitwerking van gemeenschappelijke architectuurregels, normalisatieactiviteiten en hun praktische uitvoering, met name het NSPP (National Server Pilot Project) inhoudt,

- juridisch en contractueel kader en kwaliteitscontrole;

- steun voor werkzaamheden ter voorbereiding van gegevensuitwisseling door middel van telematica van het Europees Milieuagentschap, het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, ontwerpen en modellen), het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling, het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving en het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, op verzoek van deze organisaties;

- praktische uitvoering van de volgende sectoriële projecten:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. De Gemeenschap kan in het kader van dit besluit, en met name artikel 4 daarvan, andere projecten steunen om te voldoen aan de behoefte aan gegevensuitwisseling door middel van telematica tussen overheidsdiensten overeenkomstig artikel 1, voor zover deze als zodanig in een ander Raadsbesluit zijn genoemd.

Artikel 3

1. Het financiële referentiebedrag voor de uitvoering van deze actie voor 1995 en 1996 beloopt 60 miljoen ecu.

Het financiële referentiebedrag voor 1997 wordt door de Raad vastgesteld in het kader van de in artikel 6 bedoelde evaluatie halverwege.

2. De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

3. Dit besluit heeft alleen betrekking op het gebruik van de financiële middelen van de Gemeenschap en heeft geen gevolgen voor de uitgaven van de Lid-Staten voor de overeenkomstig artikel 2 erkende projecten.

Artikel 4

1. De Commissie is belast met de tenuitvoerlegging van dit besluit.

2. De Commissie wordt hierin bijgestaan door een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

3. a) De hieronder omschreven procedure geldt voor:

- de goedkeuring van het halfjaarlijks door de Commissie opgestelde werkprogramma;

- de modaliteiten van de communautaire bijdrage en de verdeling van de budgettaire middelen;

- de goedkeuring van de inhoud van de aanbestedingen en de evaluatie van projecten en acties met een totaal budget van meer dan 200 000 ecu;

- de vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften en methoden inzake technische en administratieve interoperabiliteit.

De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie. Het comité spreekt zich uit met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij de stemming in het comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt niet aan de stemming deel.

De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij in overeenstemming zijn met het advies van het comité.

Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het comité of indien geen advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld bij de Raad een voorstel in betreffende de te nemen maatregelen. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Indien de Raad, na verloop van een termijn van drie maanden na de indiening van het voorstel bij de Raad, geen besluit heeft genomen, worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld.

b) Wat betreft de andere uitvoeringsmaatregelen van dit besluit dan die welke onder a) zijn bedoeld, legt de vertegenwoordiger van de Commissie het comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het comité brengt binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie advies uit over dit ontwerp, zo nodig door middel van een stemming.

Het advies wordt in de notulen opgenomen; voorts heeft iedere Lid-Staat het recht te verzoeken dat zijn standpunt in de notulen wordt opgenomen.

De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met het door het comité uitgebrachte advies. Zij brengt het comité op de hoogte van de wijze waarop zij rekening heeft gehouden met zijn advies.

Artikel 5

1. Bij de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde erkende projecten kan de inhoud van de communautaire bijdrage de volgende soorten acties omvatten:

- presentatie van technische oplossingen met betrekking tot netwerken om communicatie tussen de autonome informatiesystemen van de overheidsdiensten mogelijk te maken;

- uitwerking en validatie van gemeenschappelijke regels voor een communicatiearchitectuur;

- onderzoek naar eventuele effecten op de gebruikers;

- bijdrage aan het uitwerken van een juridisch kader, inzonderheid door het opstellen van typeovereenkomsten;

- raadpleging van en cooerdinatie met alle betrokken partijen in de nationale overheidsdiensten en communautaire instellingen alsmede netwerkexploitanten, dienstverleners en industriële ondernemingen.

De inhoud van de afzonderlijke projecten zal in detail worden bepaald in het kader van het overeenkomstig artikel 4, lid 3, onder a), eerste streepje, aan te nemen werkprogramma.

2. Voor het verstrekken van communautaire bijdragen moet aan de volgende basisvoorwaarden zijn voldaan:

- er moet op worden toegezien dat alle uitgaven financieel verantwoord zijn, door beoordeling vooraf en door ervoor te zorgen dat de baten in verhouding staan tot de bestede middelen;

- interoperabiliteit van de op de informatietechnologie gebaseerde netwerken, diensten en toepassingen;

- inachtneming van de werkzaamheden van de Europese normalisatie-instellingen en van EPHOS;

- inachtneming van de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens;

- inachtneming van de resultaten van de O & O-werkzaamheden van het derde en vierde kaderprogramma, voor zover deze op informatiesystemen voor overheidsdiensten, in het bijzonder ENS, betrekking hebben.

Artikel 6

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Het is van toepassing tot en met 31 december 1997.

In samenwerking met de Lid-Staten zal de Commissie een evaluatie halverwege en een evaluatie ex post van onder dit besluit vallende werkzaamheden uitvoeren alsmede hierop ononderbroken en stelselmatig toezien en deze toetsen aan de gespecificeerde doelstellingen, hierbij rekening houdend met de kosten/batenverhouding en de rentabiliteit van de investering. Zij zal deze evaluatie uiterlijk op 30 september 1996 toezenden aan het Europees Parlement en de Raad, vergezeld van de passende voorstellen die zij noodzakelijk acht.

Gedaan te Brussel, 6 november 1995.

Voor de Raad De Voorzitter J. M. EGUIAGARAY

Top