Help Print this page 

Document 31994R0919

Title and reference
Verordening (EG) nr. 919/94 van de Commissie van 26 april 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad met betrekking tot de bananentelersverenigingen
  • No longer in force
OJ L 106, 27.4.1994, p. 6–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 057 P. 4 - 11
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 057 P. 4 - 11
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 244 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 244 - 251

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/919/oj
Multilingual display
Text

31994R0919

Verordening (EG) nr. 919/94 van de Commissie van 26 april 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad met betrekking tot de bananentelersverenigingen

Publicatieblad Nr. L 106 van 27/04/1994 blz. 0006 - 0013
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 57 blz. 0004
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 57 blz. 0004


VERORDENING (EG) Nr. 919/94 VAN DE COMMISSIE van 26 april 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad met betrekking tot de bananentelersverenigingen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3518/93 van de Commissie (2), en met name op artikel 9,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 404/93 bepalingen zijn vastgesteld met betrekking tot de oprichting van bananentelersverenigingen; dat deze verenigingen slechts kunnen worden erkend wanneer zij aan bijzondere voorwaarden voldoen; dat die voorwaarden redelijke garanties dienen te bieden dat deze verenigingen, door de omvang ervan en het tijdsbestek waarin zij bedrijvig zijn geweest, alsmede door hun rechtsvorm en door de wijze waarop zij functioneren, tot de verbetering van de produktie- en afzetvoorwaarden voor bananen zullen bijdragen;

Overwegende dat bij de vaststelling van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de telersverenigingen wat levensvatbaarheid en activiteit, met name wat het aantal leden en het produktievolume betreft, een minimale stabiliteit te geven, rekening moet worden gehouden met de diversiteit van de structuur in de produktiegebieden in de Gemeenschap;

Overwegende dat met het oog op de nagestreefde stabiliteit en doelmatigheid enerzijds moet worden gespecificeerd welke middelen en installaties de telersverenigingen ter beschikking van de leden moeten stellen en anderzijds moet worden bepaald welke regels de verenigingen hun leden moeten opleggen om de doelstellingen te bereiken die voor de overeenkomstig de communautaire voorschriften erkende telersverenigingen zijn vastgesteld;

Overwegende dat de telersverenigingen in het kader van de specifieke maatregelen die door de Raad en die welke in het kader van de onderhavige verordening zijn vastgesteld moeten worden verplicht om, volgens een door de autoriteit die door de Lid-Staat is aangewezen, vastgesteld tijdschema nauwkeurige informatie mede te delen zodat deze autoriteit kan nagaan of de verbintenissen die de telersverenigingen in het kader van de erkenningsprocedure hebben aangegaan, worden nagekomen; dat bovendien moet worden gepreciseerd welke verificaties de Lid-Staat dient te verrichten en welke mededelingen moeten worden gedaan om na te gaan hoe bovengenoemde voorschriften worden toegepast;

Overwegende dat dient te worden aangegeven welke bepalingen voor de producentengroeperingen met een erkenning overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1360/78 van de Raad van 19 juni 1978 betreffende producentengroeperingen en unies van producentengroeperingen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3669/93 (4), gelden en die op grond van vorengenoemde verordening voor de oprichting en de administratieve werking ervan steun hebben ontvangen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor bananen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Lid-Staten verlenen de in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde erkenning aan telersverenigingen en aan producentengroeperingen, hierna beide "telersverenigingen" genoemd, waarvan de economische activiteit betrekking heeft op de produktie en de afzet van verse bananen en die aan de in artikel 5 van vorengenoemde verordening en in de onderhavige verordening genoemde voorwaarden voldoen.

Aan de overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1360/78 erkende telersverenigingen wordt de in de eerste alinea bedoelde erkenning verleend wanneer de bevoegde autoriteiten constateren dat deze verenigingen op grond van hun oprichtingsakte en huishoudelijk reglement aan de in de eerste alinea vermelde bepalingen voldoen.

Artikel 2

1. De telersverenigingen dienen de aanvraag om specifieke erkenning in bij de door de Lid-Staat aangewezen autoriteit; bij deze aanvraag voegen zij de oprichtingsakte van de vereniging en de in bijlage II, deel A, bedoelde gegevens.

2. De bevoegde autoriteit vergewist zich van de juistheid van de medegedeelde gegevens aan de hand van documenten en door controles ter plaatse. Indien nog twijfel bestaat, verricht zij alle nodige controles om zich ervan te vergewissen dat aan de in artikel 1 genoemde voorwaarden wordt voldaan.

3. De erkenning wordt verleend binnen negentig dagen na de datum waarop de aanvraag is aangediend, de met aanvullend onderzoek gemoeide termijn niet meegerekend.

Artikel 3

1. In bijlage I zijn de door de telersverenigingen krachtens artikel 5, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 404/93 aan te tonen minimumhoeveelheid bananen die in de handel kan worden gebracht en het door die verenigingen krachtens genoemde bepaling aan te tonen minimumaantal bij die verenigingen aangesloten telers vastgesteld.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt als produktie aangemerkt de gemiddelde bananenproduktie die door alle leden van de vereniging die een aanvraag tot erkenning indient, te samen in de drie aan de erkenning voorafgaande verkoopseizoenen in de handel is gebracht.

Wanneer zich in de in de eerste alinea bedoelde periode in een bepaald produktiegebied uitzonderlijke weersomstandigheden hebben voorgedaan waardoor de produktie abnormaal laag is, mag evenwel van de produktie in een of meer aan die uitzonderlijke weersomstandigheden voorafgaande verkoopseizoenen worden uitgegaan.

Artikel 4

Voor het bereiken van de in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde doelstellingen beschikken de bij de vereniging aangesloten telers of de telersvereniging over ten minste de voorzieningen die nodig zijn voor:

- het sorteren van de produkten naar kwaliteit en grootte en het verpakken van de produkten, waarbij de capaciteit telkens aan het volume van de door de leden geleverde bananenproduktie moet beantwoorden;

- het beheer van de technische en commerciële activiteiten;

- het voeren van een gecentraliseerde boekhouding.

Artikel 5

De statuten van de telersverenigingen behelzen inzake de toelating van nieuwe leden bepalingen op grond waarvan:

a) toetredingen slechts aan het begin van een verkoopseizoen ingaan;

b) nieuwe leden slechts met inachtneming van de reële of de te verwachten afzetcapaciteit van de vereniging worden toegelaten;

c) elke teler die zich bij de vereniging aansluit, zich ertoe verbindt om ten minste drie jaar lid te blijven en om zijn lidmaatschap ten minste twaalf maanden van tevoren schriftelijk op te zeggen; voor telersverenigingen die vóór 1 januar 1995 worden erkend, geldt evenwel een verplicht lidmaatschap van ten minste twee jaar;

d) elke teler die zich bij de vereniging aansluit, zich ertoe verbindt de door de telersvereniging opgelegde verplichtingen na te komen.

Artikel 6

1. De door de telersverenigingen krachtens artikel 5, lid 1, onder d), van Verordening (EEG) nr. 404/93 uit te vaardigen voorschriften betreffen ten minste:

a) met het oog op de kennis van de produktie: de aangifte, door de telers, van de teeltoppervlakte en van de verwachte en de reële oogst;

b) wat de produktie betreft: de vaststelling, op basis van de commerciële strategie en de afzetmogelijkheden, van de te telen bananenvariëteiten, van de bananenvariëteiten, waarop moet worden overgeschakeld of die moeten worden gerooid en van de teeltmethoden die moeten worden toegepast, en de spreiding van de oogst;

c) met betrekking tot de afzet: de minimumcriteria inzake kwaliteit, groottesortering, verpakking, presentatie en etikettering.

2. De telersverenigingen zorgen ten behoeve van hun leden voor de nodige begeleiding en bijstand met het oog op een correcte toepassing van de voorschriften die zij hebben uitgevaardigd. Wanneer tekortkomingen worden geconstateerd, passen zij adequate sancties toe.

Artikel 7

1. Uiterlijk op 1 maart van ieder jaar, en voor het eerst uiterlijk op 1 maart 1995, delen de telersverenigingen de bevoegde nationale instanties de in bijlage II bedoelde gegevens mede.

De Lid-Staten die zulks nodig achten, kunnen in deel B van bijlage II bijkomende punten opnemen.

2. Uiterlijk op 1 mei van ieder jaar, en voor het eerst uiterlijk op 1 mei 1995, deelt de bevoegde autoriteit de Commissie de lijst mede van de voor haar grondgebied erkende bananentelersverenigingen en zendt zij de Commissie voor elke telersvereniging de in deel A van bijlage II bedoelde gegevens toe.

3. De Commissie kan, in overleg met de betrokken Lid-Staten, bepalen alle in bijlage II bedoelde gegevens of een deel ervan langs elektronische weg te doen doorgeven.

Artikel 8

De bevoegde autoriteit gaat na of de telersverenigingen overeenkomstig de voorschriften zijn opgericht en functioneren, en controleert de juistheid van de in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 404/93 en in artikel 7 van de onderhavige verordening bedoelde gegevens. Elke telersvereniging wordt ten minste om de drie jaar ter plaatse gecontroleerd.

Artikel 9

De bevoegde autoriteit trekt de erkenning in, wanneer zij naar gelang van het geval constateert dat:

- niet aan de verplichtingen uit hoofde van de communautaire regelgeving wordt voldaan, of

- de in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 404/93 en in artikel 7 van de onderhavige verordening bedoelde gegevens opzettelijk niet zijn medegedeeld of zijn vervalst.

Artikel 10

De in artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde steun om de oprichting van telersverenigingen te bevorderen en de administratieve werking ervan te vergemakkelijken, wordt niet toegekend aan telersverenigingen die de in artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1360/78 bedoelde steun hebben ontvangen.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 april 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1.

(2) PB nr. L 320 van 22. 12. 1993, blz. 15.

(3) PB nr. L 166 van 23. 6. 1978, blz. 1.

(4) PB nr. L 338 van 31. 12. 1993, blz. 26.

BIJLAGE I

"" ID="1">Spanje (Canarische eilanden)> ID="2">25> ID="3">5 000"> ID="1">Frankrijk:"> ID="1">- Guadeloupe> ID="2">100> ID="3">30 000"> ID="1">- Martinique> ID="2">100> ID="3">30 000"> ID="1">Griekenland (Kreta en Lakonië)> ID="2">4> ID="3">40"> ID="1">Portugal (Madeira, Azoren en Algarve)> ID="2">5> ID="3">10">

BIJLAGE II

Deel B (bestemd voor de Lid-Staat)

1. Register van de aangesloten telers

Voor elke teler op een apart blad de volgende gegevens vermelden:

- naam, voornaam;

- aantal en registratienummer van de met bananebomen beplante percelen;

- oppervlakte van de aanplantingen, geoogste hoeveelheid en gemiddelde opbrengst per hectare, overeenkomstig punt 9 van deel A.

2. Door de telersverenigingen uitgevaardigde voorschriften

Een kopie van de in artikel 6 bedoelde voorschriften bijvoegen.

3. Afzetmogelijkheden

3.1. Wijze van verkoop:

(op grond van de omzet in dalende volgorde aangeven: rechtstreekse verkoop, verkoop in het kader van leveringscontracten, verkoop tegen commissieloon, overige vormen van rechtstreekse verkoop)

3.2. Bestemmingen:

(aangeven in percentage)

Plaatselijke markt:

Regionale markt:

EG:

Uitvoer naar derde landen:

Verwerkende industrie:

Overige

4. Financiële situatie:

Verlies- en winstrekening bijvoegen

5. Algemene vergaderingen:

a) Periodicieit aangeven

b) Notulen van het laatste jaar bijvoegen.

Top