Help Print this page 

Document 31994D0800

Title and reference
94/800/EG: Besluit van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten
  • In force
OJ L 336, 23.12.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 038 P. 3 - 310
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 038 P. 3 - 310
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 010 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 010 P. 3 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 074 P. 3 - 4

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/800/oj
Multilingual display
Text

31994D0800

94/800/EG: Besluit van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten

Publicatieblad Nr. L 336 van 23/12/1994 blz. 0001 - 0002
bijzondere uitgave in het Tsjechisch Hoofdstuk 11 Deel 21 blz. 80 - 81
bijzondere uitgave in het Ests Hoofdstuk 11 Deel 21 blz. 80 - 81
bijzondere uitgave in het Hongaars Hoofdstuk 11 Deel 21 blz. 80 - 81
bijzondere uitgave in het Litouws Hoofdstuk 11 Deel 21 blz. 80 - 81
bijzondere uitgave in het Lets Hoofdstuk 11 Deel 21 blz. 80 - 81
bijzondere uitgave in het Maltees Hoofdstuk 11 Deel 21 blz. 80 - 81
bijzondere uitgave in het Pools Hoofdstuk 11 Deel 21 blz. 80 - 81
bijzondere uitgave in het Slowaaks Hoofdstuk 11 Deel 21 blz. 80 - 81
bijzondere uitgave in het Sloveens Hoofdstuk 11 Deel 21 blz. 80 - 81


BESLUIT VAN DE RAAD

van 22 december 1994

betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten

(94/800/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 43, 54, 57, 66, 75, 84, lid 2, 99, 100, 100 A, 113, 235, juncto artikel 228, lid 3, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (1),

Gezien de instemming van het Europees Parlement (2),

Overwegende dat de multilaterale handelsbesprekingen die in het kader van de GATT zijn geopend ingevolge de Ministeriële Verklaring van Punta del Este van 20 september 1986, hebben geleid tot de vaststelling van de Slotakte waarin de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde zijn vastgelegd;

Overwegende dat de vertegenwoordigers van de Gemeenschap en de Lid-Staten op 15 april 1994 te Marrakech de Slotakte waarin de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde zijn vastgelegd en, onder voorbehoud van sluiting, de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie hebben ondertekend;

Overwegende dat het geheel van wederzijdse concessies en verbintenissen dat de Commissie namens de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten heeft bedongen, als neergelegd in de in de Slotakte opgenomen multilaterale overeenkomsten, een over het geheel genomen bevredigend en evenwichtig resultaat vormt;

Overwegende dat daarnaast een deel van de concessies en verbintenissen die door de Commissie, namens de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, en een aantal aan de handelsbesprekingen deelnemende landen zijn bedongen, in de vorm van bepaalde plurilaterale overeenkomsten in bijlage 4 van de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie is opgenomen;

Overwegende dat met Uruguay via bilaterale besprekingen in de marge van de Uruguay-Ronde een aantal van die concessies en verbintenissen betreffende rundvlees tot stand is gekomen;

Overwegende dat de bevoegdheid van de Gemeenschap om internationale overeenkomsten te sluiten niet alleen voortvloeit uit een expliciete toekenning door het Verdrag, maar ook kan voortvloeien uit andere Verdragsbepalingen en in het kader van die bepalingen door de Instellingen van de Gemeenschap genomen besluiten;

Overwegende dat, wanneer communautaire voorschriften zijn vastgesteld om de doelstellingen van het Verdrag te verwezenlijken, de Lid-Staten buiten het kader van de gemeenschappelijke Instellingen geen verbintenissen mogen aangaan die afbreuk kunnen doen aan bedoelde voorschriften of de draagwijdte ervan kunnen wijzigen;

Overwegende dat een gedeelte van de verbintenissen die vervat zijn in de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, met inbegrip van de bijlagen daarvan, krachtens artikel 113 van het Verdrag onder de bevoegdheid van de Gemeenschap valt; dat bovendien bepaalde van de overige verbintenissen van invloed zijn op communautaire voorschriften die op basis van de artikelen 43, 54, 57, 66, 75, 84, lid 2, 99, 100, 100 A en 235 zijn vastgesteld, en derhalve alleen door de Gemeenschap kunnen worden aangegaan;

Overwegende met name dat het gebruik van de artikelen 100 en 235 van het Verdrag als rechtsgrond van dit besluit gerechtvaardigd is voor zover de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, met inbegrip van de bijlagen daarvan, van invloed is op Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende Lid-Staten (1), Richtlijn 90/435/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende Lid-Staten (2), die op artikel 100 van het Verdrag gebaseerd zijn, en op Verordening (EEG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (3), die op artikel 235 van het Verdrag gebaseerd is;

Overwegende dat nog geen enkel communautair rechtsinstrument is aangenomen op basis van artikel 73 C van het Verdrag;

Overwegende dat de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, met inbegrip van de bijlagen daarvan, niet van dien aard is dat men er zich rechtstreeks voor de rechterlijke instanties van de Gemeenschap of de Lid-Staten op kan beroepen,

BESLUIT:

Artikel 1

1. Namens de Europese Gemeenschap worden, voor wat betreft het gedeelte dat onder haar bevoegdheid valt, de volgende multilaterale overeenkomsten en besluiten goedgekeurd:

- de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, alsmede de in de bijlagen 1, 2 en 3 van deze Overeenkomst opgenomen overeenkomsten;

- de ministeriële besluiten en verklaringen alsmede het Memorandum van overeenstemming inzake de verbintenissen betreffende financiële diensten, welke in de Slotakte van de Uruguay-Ronde zijn opgenomen.

2. De teksten van de in dit artikel bedoelde overeenkomsten en besluiten zijn aan dit besluit gehecht.

3. De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is om de in artikel XIV van de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie bedoelde handeling te verrichten teneinde daardoor de Europese Gemeenschap te binden voor het gedeelte van de Overeenkomst dat onder haar bevoegdheid valt.

Artikel 2

1. Namens de Europese Gemeenschap worden, voor wat betreft het gedeelte dat onder haar bevoegdheid valt, de plurilaterale overeenkomsten goedgekeurd die zijn opgenomen in bijlage 4 van de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.

2. De teksten van de in dit artikel bedoelde overeenkomsten zijn aan dit besluit gehecht.

3. De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is om de handelingen te verrichten die voorzien zijn bij de in dit artikel bedoelde overeenkomsten, teneinde daardoor de Europese Gemeenschap te binden voor het gedeelte van deze overeenkomsten dat onder haar bevoegdheden valt.

Artikel 3

1. Namens de Europese Gemeenschap wordt de Overeenkomst met Uruguay betreffende rundvlees goedgekeurd.

2. De tekst van deze Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

3. De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is om de Overeenkomst te ondertekenen teneinde daardoor de Europese Gemeenschap te binden.

Gedaan te Brussel, 22 december 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

H. SEEHOFER

(1) Advies uitgebracht op 23 november 1994 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(2) Instemming van 14 december 1994 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(1) PB nr. L 225 van 20. 8. 1990, blz. 1.

(2) PB nr. L 225 van 20. 8. 1990, blz. 6.

(3) PB nr. L 11 van 14. 1. 1994, blz. 1.

Top