Help Print this page 

Document 31993R3518

Title and reference
Verordening (EG) nr. 3518/93 van de Commissie van 21 december 1993 tot aanpassing van de code van een produkt dat is vermeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen
  • In force
OJ L 320, 22.12.1993, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 054 P. 73 - 73
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 054 P. 73 - 73
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 136

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3518/oj
Multilingual display
Text

31993R3518

Verordening (EG) nr. 3518/93 van de Commissie van 21 december 1993 tot aanpassing van de code van een produkt dat is vermeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen

Publicatieblad Nr. L 320 van 22/12/1993 blz. 0015 - 0015
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 54 blz. 0073
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 54 blz. 0073


VERORDENING (EG) Nr. 3518/93 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1993 tot aanpassing van de code van een produkt dat is vermeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 234/79 van de Raad van 5 februari 1979 inzake de procedure voor aanpassingen van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief voor landbouwprodukten (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3209/89 (2), en met name op artikel 2, lid 1,

Overwegende dat de thans geldende gecombineerde nomenclatuur is opgenomen in Verordening (EEG) nr. 2505/92 van de Commissie van 14 juli 1992 tot wijziging van de bijlagen I en II van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (3);

Overwegende dat bevroren bananen in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad (4) zijn aangeduid met de in 1992 geldende code van de gecombineerde nomenclatuur en dat deze code niet meer overeenstemt met de sedert 1993 te gebruiken code; dat deze code derhalve moet worden aangepast;

Overwegende dat de aanpassing moet gelden vanaf de datum waarop voornoemde verordening in werking is getreden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor bananen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 404/93 wordt de aanduiding "ex 0811 90 90" voor "Bevroren bananen" vervangen door de aanduiding "ex 0811 90 99".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 december 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 34 van 9. 2. 1979, blz. 2.

(2) PB nr. L 312 van 27. 10. 1989, blz. 5.

(3) PB nr. L 267 van 14. 9. 1992, blz. 1.

(4) PB nr. L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1.

Top