Help Print this page 

Document 31993R1858

Title and reference
Verordening (EEG) nr. 1858/93 van de Commissie van 9 juli 1993 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad ten aanzien van de regeling inzake compenserende steun voor verlies aan opbrengsten uit de afzet in de sector bananen
  • No longer in force
OJ L 170, 13.7.1993, p. 5–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 254 - 258
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 254 - 258
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 47 - 51
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 47 - 51

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1858/oj
Multilingual display
Text

31993R1858

Verordening (EEG) nr. 1858/93 van de Commissie van 9 juli 1993 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad ten aanzien van de regeling inzake compenserende steun voor verlies aan opbrengsten uit de afzet in de sector bananen

Publicatieblad Nr. L 170 van 13/07/1993 blz. 0005 - 0009
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 50 blz. 0254
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 50 blz. 0254


VERORDENING (EEG) Nr. 1858/93 VAN DE COMMISSIE van 9 juli 1993 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad ten aanzien van de regeling inzake compenserende steun voor verlies aan opbrengsten uit de afzet in de sector bananen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (1), en met name op artikel 12, leden 4 en 8, en op de artikelen 14 en 30,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van 28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (2), en met name op artikel 6, lid 2,

Overwegende dat, om de communautaire produktie in stand te houden en om ervoor te zorgen dat de telers er niet op achteruitgaan, Verordening (EEG) nr. 404/93 in een compenserende steun voorziet die het eventuele inkomensverlies als gevolg van de toepassing van de nieuwe regeling moet dekken;

Overwegende dat alleen bananen die aan de kwaliteitsnormen van de Gemeenschap voldoen, recht kunnen geven op compenserende steun; dat in afwachting van het van kracht worden van deze normen evenwel dient te worden bepaald dat, met het oog op de verkoop, deze bananen moeten zijn gesorteerd, verpakt en uit de pakloods uitgeslagen;

Overwegende dat bij de bepaling van de "forfaitaire referentieopbrengst" met de gegevens voor het jaar 1991 rekening dient te worden gehouden; dat deze opbrengst moet worden berekend franco uitgang pakloods en moet overeenstemmen met het gemiddelde van de prijzen franco eerste loshaven in de rest van de Gemeenschap voor in de meest representatieve gebieden van de Gemeenschap geteelde bananen, verminderd met de gemiddelde kosten van vervoer en levering fob;

Overwegende dat de "gemiddelde produktieopbrengst" aan de hand van de door de Lid-Staten mee te delen gegevens jaarlijks, eveneens franco uitgang pakloods, dient te worden berekend;

Overwegende dat een mechanisme dient te worden ingesteld om de hoeveelheid afgezette bananen waarvoor steun wordt verleend, per gebied en per teler te verminderen voor het geval dat voor grotere hoeveelheden aanvragen zijn ingediend dan die welke op grond van artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 404/93 zijn bepaald; dat dit mechanisme verevening tussen de verschillende produktiegebieden mogelijk moet maken binnen de in Verordening (EEG) nr. 404/93 bepaalde totale hoeveelheid en naar rata van de afgezette hoeveelheden, zowel per produktiegebied als per individuele teler, dient te worden toegepast;

Overwegende dat dient te worden vastgesteld hoe de aanvragen moeten worden ingediend en hoe de compenserende steun moet worden betaald; dat de compenserende steun voor een bepaald jaar pas aan het begin van het daaropvolgende jaar kan worden vastgesteld en betaald en dat het daarom nodig blijkt voorschotten toe te kennen om voor een normale afzet van de communautaire produkten te zorgen en aldus de doelstelling van deze maatregel te verwezenlijken; dat deze voorschotten echter slechts mogen worden betaald indien een zekerheid wordt gesteld voor het geval dat de definitieve steun minder zou bedragen dan het totaal van de betaalde voorschotten;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 404/93 is bepaald dat de compenserende steun wordt toegekend aan telers die lid zijn van een erkende telersvereniging in de zin van artikel 5 van die verordening; dat in afwachting van de oprichting en de erkenning van deze verenigingen moet worden bepaald dat de steunaanvragen door individuele telers kunnen worden ingediend;

Overwegende dat het economische doel van de steun bij de afzet van de bananen wordt bereikt; dat evenwel, om rekening te houden met de bij de marktordening ingestelde regeling, voor de omrekening van de steun en de voorschotten in nationale valuta de landbouwomrekeningskoers dient te worden toegepast die aan het begin van elke tweemaandelijkse afzetperiode geldt;

Overwegende dat het Comité van beheer voor bananen geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De compenserende steun waarin artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 404/93 voorziet, wordt toegekend voor de afzet van verse bananen van GN-code ex 0803, met uitzondering van "plantains", die aan de op grond van titel I van die verordening vastgestelde kwaliteitsnormen voldoen.

In afwachting van het van kracht worden van de communautaire kwaliteitsnormen, wordt de steun betaald voor produkten die zijn bestemd om vers aan de consument te worden geleverd en die zijn gesorteerd, verpakt en voor verkoop uit de pakloods uitgeslagen.

Artikel 2

1. De in artikel 12, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde "forfaitaire referentieopbrengst" wordt aan de hand van de gegevens over het jaar 1991 bepaald. Zij wordt berekend franco uitgang pakloods.

2. De "forfaitaire referentieopbrengst" bedraagt 49,1 ecu per 100 kg nettogewicht groene bananen franco uitgang pakloods.

Artikel 3

1. De in artikel 12, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde "gemiddelde produktieopbrengst" voor in de Gemeenschap geteelde bananen wordt berekend franco uitgang pakloods.

2. De "gemiddelde produktieopbrengst" wordt voor elk jaar bepaald op basis van het gemiddelde van de prijzen franco eerste loshaven in de rest van de Gemeenschap voor in de meest representatieve gebieden van de Gemeenschap geteelde bananen, verminderd met de gemiddelde kosten van vervoer en levering fob.

Artikel 4

1. Voorschotaanvragen kunnen worden ingediend volgens het in artikel 7, lid 2, bepaalde tijdschema.

2. Het bedrag van elk voorschot wordt bepaald door de in de betrokken periode afgezette hoeveelheden te vermenigvuldigen met 70 % van het steunbedrag per eenheid dat voor het voorafgaande jaar is betaald.

3. De voorschotten worden eerst betaald wanneer bij de indiening van de aanvraag een zekerheid wordt gesteld. Deze zekerheid bedraagt 50 % van het voorschot.

4. De zekerheid wordt naar rata van het ten onrechte betaalde deel van de steun verbeurd, wanneer

- het definitieve steunbedrag minder blijkt te bedragen dan de som van de betaalde voorschotten

en/of

- voorschotten voor grotere hoeveelheden afgezette bananen zijn aangevraagd dan de in artikel 12, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 404/93 vermelde totale produktiehoeveelheid.

5. De zekerheid wordt vrijgegeven op het tijdstip waarop de bevoegde autoriteiten de definitieve steun betalen.

Artikel 5

De aanvragen voor compenserende steun en voorschotten lopen over de erkende telersverenigingen in de zin van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 404/93. Zij hebben betrekking op de hoeveelheden die elke teler via de telersvereniging heeft afgezet.

De aanvragen voor de tot eind 1994 afgezette hoeveelheden mogen evenwel door individuele producenten rechtstreeks worden ingediend.

Artikel 6

1. Voor de in het tweede halfjaar van 1993 afgezette hoeveelheden bedragen de voorschotten ten hoogste 13,4 ecu per 100 kg.

2. Voor het tweede halfjaar van 1993 moet bij de indiening van de voorschotaanvraag een zekerheid van 6,7 ecu per 100 kg worden gesteld.

3. De maximumhoeveelheid afgezette bananen uit de Gemeenschap waarvoor compenserende steun voor het tweede halfjaar van 1993 kan worden toegekend, bedraagt 427 000 ton nettogewicht en wordt als volgt over de produktiegebieden van de Gemeenschap verdeeld:

- 210 000 ton voor de Canarische eilanden,

- 75 000 ton voor Guadeloupe,

- 109 500 ton voor Martinique,

- 25 000 ton voor Madeira, de Azoren en de Algarve,

- 7 500 ton voor Kreta en Lakonië.

Artikel 7

1. De aanvragen voor compenserende steun en voorschotten worden ingediend bij de bevoegde diensten die zijn aangewezen door de Lid-Staat waar de produkten zijn geoogst.

2. De aanvragen worden ingediend:

a) wat de voorschotten betreft, in de eerste tien dagen van maart, mei, juli, september en november voor bananen die tijdens de twee maanden voorafgaande aan de maand van de aanvraag, daadwerkelijk zijn afgezet.

Voor het tweede halfjaar van 1993 kan vóór 15 juli 1993 een speciaal voorschot worden aangevraagd. Deze aanvraag dient gepaard te gaan met het stellen van een zekerheid tot een beloop van 50 % van het speciale voorschot. Het bedrag van dit speciale voorschot wordt vastgesteld op basis van de hoeveelheden waarvan wordt bewezen dat zij in juli 1992 daadwerkelijk zijn afgezet. De betaling geschiedt vóór eind juli 1993. De verrekening gebeurt in het raam van de betaling van het voorschot voor de in de periode juli-augustus 1993 afgezette bananen;

b) wat de betaling van het saldo van het steunbedrag betreft, in de eerste tien dagen van januari van het jaar na dat waarvoor de steun wordt aangevraagd. Het saldo omvat:

- de steun voor bananen die in november en december zijn afgezet,

- en, in voorkomend geval, de aanpassing, aan de hand van het definitieve steunbedrag, van de bedragen die zijn uitgekeerd voor de bananen die in de onder a) vermelde perioden zijn afgezet.

3. De aanvragen moeten ten minste de volgende gegevens bevatten:

- naam, voornaam en adres van de individuele telers,

- benaming en adres van de telersvereniging die de aanvraag indient,

- de hoeveelheid bananen die in de betrokken periode is geproduceerd en afgezet. De aanvraag voor het saldo betreft de totale hoeveelheid die in het betrokken jaar is afgezet.

4. De aanvragen gaan vergezeld van:

- de certificaten van overeenstemming met de normen,

- de verkoopfacturen,

- de vervoerdocumenten, wanneer de bananen buiten de produktieregio worden afgezet,

- elk ander dienstig bewijsstuk waarmee wordt aangetoond dat de bananen zijn afgezet.

5. De aanvraag voor de betaling van het saldo behoeft niet van de bewijsstukken die reeds bij de voorschotaanvragen zijn ingediend, vergezeld te gaan.

Artikel 8

De Lid-Staten stellen de Commissie na elke, in artikel 7 voor indiening van de aanvragen bedoelde periode onverwijld in kennis van de daadwerkelijk afgezette hoeveelheden waarvoor betalingsaanvragen zijn ingediend.

Voor het tweede halfjaar van 1993 delen de Lid-Staten bij de voorschotaanvragen voor juli-augustus de hoeveelheden bananen mee die in 1992 zijn afgezet en op basis waarvan het in juli betaalde speciale voorschot is berekend.

Artikel 9

1. Wanneer de in artikel 12, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 404/93 vastgestelde hoeveelheden per gebied worden overschreden, wordt de steun voor alle gevraagde hoeveelheden voor maximaal 854 000 ton nettogewicht en voor het tweede halfjaar van 1993 voor maximaal 427 000 ton toegekend.

2. Wanneer meer dan 854 000 ton, of voor het tweede halfjaar van 1993 meer dan 427 000 ton, daadwerkelijk wordt afgezet, worden de afgezette hoeveelheden die recht op steun geven, voor elk betrokken produktiegebied verminderd naar evenredigheid van de mate waarin de voor dat gebied vastgestelde hoeveelheid wordt overschreden.

De Commissie stelt de verminderingspercentages voor elk gebied vast en deelt deze aan de Lid-Staten mee.

Bij toepassing van het bepaalde in de tweede alinea passen de bevoegde autoriteiten op de in elke steunaanvraag aangegeven hoeveelheden het uniforme verminderingspercentage verminderingspercentage toe.

Artikel 10

Na controle van de steunaanvragen en van de bewijsstukken betalen de bevoegde nationale autoriteiten binnen de twee maanden volgende op de maand waarin de aanvraag is ingediend, het voorschot of de definitieve steun, al naar gelang van het geval.

Artikel 11

Voor de omrekening in nationale valuta van het bedrag van de voorschotten en van de steun wordt de landbouwomrekeningskoers toegepast die op de eerste dag van elke, in artikel 7, lid 2, bedoelde afzetperiode geldt. Voor bananen die in de periode van 1 november tot en met 31 december worden afgezet, wordt de landbouwomrekeningskoers toegepast die op 1 november geldt.

Voor de omrekening in nationale valuta van het bedrag van het speciale voorschot wordt de landbouwomrekeningskoers toegepast die op 1 juli 1993 geldt.

Artikel 12

1. Wanneer ten onrechte steun is betaald voor niet in overeenstemming met artikel 1 afgezette bananen, vorderen de bevoegde diensten de uitgekeerde bedragen terug, verhoogd met de rente over de periode die op de dag van uitkering van de steun begint en op die van de daadwerkelijke teruggave eindigt. Hierbij wordt de rentevoet toegepast die naar nationaal recht voor dergelijke terugvorderingen geldt. Deze rentevoet mag niet lager zijn dan de in de bijlage bedoelde referentierentevoet, verhoogd met één percentpunt, die op de dag van de betaling in de betrokken Lid-Staat van toepassing was. De Lid-Staten kunnen van de vordering van deze rente afzien, indien het bedrag ervan gelijk is aan of minder is dan 20 ecu.

2. De teruggevorderde steun en, in voorkomend geval, de rente worden overgemaakt aan de betaalorganen of -diensten en worden door deze op de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, te financieren uitgaven in mindering gebracht.

Artikel 13

De producerende Lid-Staten delen de Commissie maandelijks de volgende gegevens mee:

- de in de voorafgaande maand afgezette hoeveelheden, waarbij de op de regionale markten afgezette en de naar de rest van de Gemeenschap verzonden hoeveelheden afzonderlijk worden aangegeven, en de ramingen voor de lopende maand,

- de ontwikkeling van de produktietendens voor het verkoopseizoen,

- de ontwikkeling van de in de rijpingspakhuizen beschikbare hoeveelheden.

De producerende Lid-Staten stellen de Commissie wekelijks in kennis van de ontwikkeling van de prijzen van de in de Gemeenschap geteelde bananen in de verschillende stadia van de bedrijfskolom tot en met die van de groot- en de kleinhandel en van de prijzen van de van oorsprong uit derde landen zijnde bananen vanaf het cif-stadium tot en met dat van de kleinhandel.

Artikel 14

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 9 juli 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1.

(2) PB nr. L 387 van 31. 12. 1992, blz. 1.

BIJLAGE

1. België:

Brussel interbank borrowing offered rate - drie maanden.

2. Denemarken:

Schatkistcertificaat - twaalf maanden.

3. Duitsland:

Frankfurt interbank borrowing offered rate - drie maanden.

4. Griekenland:

Schatkistcertificaat - drie maanden.

5. Frankrijk:

Parijs interbank borrowing offered rate - drie maanden.

6. Spanje:

Madrid interbank borrowing offered rate - drie maanden.

7. Ierland:

Dublin interbank borrowing offered rate - drie maanden.

8. Italië:

Schatkistcertificaat - drie maanden.

9. Luxemburg:

Interbanken rentevoet - drie maanden.

10. Nederland:

Amsterdam interbank borrowing offered rate - drie maanden.

11. Portugal:

Lissabon interbank borrowing offered rate - drie maanden.

12. Verenigd Koninkrijk:

Londen interbank borrowing offered rate - drie maanden.

Top