Help Print this page 

Document 31993R1662

Title and reference
Verordening (EEG) nr. 1662/93 van de Commissie van 29 juni 1993 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad wat de vrijwaringsmaatregelen in de sector bananen betreft
  • No longer in force
OJ L 158, 30.6.1993, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 119 - 120
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 119 - 120
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 9 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 9 - 10

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1662/oj
Multilingual display
Text

31993R1662

Verordening (EEG) nr. 1662/93 van de Commissie van 29 juni 1993 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad wat de vrijwaringsmaatregelen in de sector bananen betreft

Publicatieblad Nr. L 158 van 30/06/1993 blz. 0016 - 0017
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 50 blz. 0119
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 50 blz. 0119


VERORDENING (EEG) Nr. 1662/93 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 1993 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad wat de vrijwaringsmaatregelen in de sector bananen betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (1), en met name op artikel 23,

Overwegende dat in artikel 23, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 404/93 is bepaald dat passende maatregelen kunnen worden genomen indien in de Gemeenschap de markt voor een of meer van de in artikel 1 van die verordening bedoelde produkten als gevolg van invoer of uitvoer ernstige verstoringen ondergaat of dreigt te ondergaan die de doeleinden van artikel 39 van het Verdrag in gevaar kunnen brengen; dat deze maatregelen het handelsverkeer met derde landen betreffen en niet langer mogen worden toegepast wanneer de verstoring ophoudt of wanneer er geen gevaar voor verstoring meer bestaat;

Overwegende dat de belangrijkste elementen die de beoordeling mogelijk maken of de markt in de Gemeenschap ernstig wordt of dreigt te worden verstoord, dienen te worden omschreven;

Overwegende dat bij de beoordeling van de situatie op de markt van de Gemeenschap, naast elementen betreffende deze markt zelf, ook elementen betreffende de ontwikkeling van het handelsverkeer in aanmerking moeten worden genomen;

Overwegende dat dient te worden bepaald welke soorten maatregelen ter uitvoering van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 404/93 kunnen worden genomen; dat deze maatregelen het mogelijk moeten maken verstoringen of gevaar voor verstoringen als gevolg van handelsverkeer met derde landen, te verhelpen; dat zij aan de omstandigheden moeten zijn aangepast om andere dan de gewenste effecten te voorkomen; dat daarom geen limitatieve opsomming van de te nemen maatregelen wordt gegeven; dat namelijk, al naar gelang van de aard en de ernst van de verstoring of het gevaar voor verstoring van de markt van de Gemeenschap, andere maatregelen met vergelijkbare of zelfs minder beperkende effecten moeten kunnen worden genomen;

Overwegende dat het Comité van beheer voor bananen geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Om te beoordelen of de markt van de Gemeenschap voor een of meer van de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde produkten als gevolg van invoer of uitvoer ernstige verstoringen in de zin van artikel 23 van die verordening ondergaat of dreigt te ondergaan, wordt met name rekening gehouden met:

a) de omvang van de werkelijke of te verwachten in- of uitvoer;

b) de omvang van de produktie van de Gemeenschap en van de afzet van bananen uit de Gemeenschap;

c) de op de markt van de Gemeenschap beschikbare hoeveelheden produkten;

d) de op de markt van de Gemeenschap voor produkten uit de Gemeenschap genoteerde prijzen of de te verwachten ontwikkeling ervan, en met name een tendens tot een bovenmatig sterke daling of stijging van deze prijzen ten opzichte van die in de laatste jaren;

e) de op de markt van de Gemeenschap voor produkten uit derde landen genoteerde prijzen, en met name een tendens tot een bovenmatig sterke daling van deze prijzen.

Artikel 2

1. De maatregelen die ter uitvoering van artikel 23, leden 2 en 3, van Verordening (EEG) nr. 404/93 kunnen worden genomen, zijn met name:

- schorsing van de in- of van de uitvoer,

- volledige of gedeeltelijke schorsing van de afgifte van in- of uitvoercertificaten,

- instelling van in- en uitvoercertificaten,

- instelling van een minimuminvoerprijs voor niet onder het tariefcontingent voor invoer vallende produkten,

- instelling van een uitvoerheffing.

2. De ter uitvoering van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 404/93 genomen maatregelen kunnen tot bepaalde produkten beperkt blijven.

Andere maatregelen waarvan de effecten vergelijkbaar zijn met of minder beperkend zijn dan die van de in lid 1 bedoelde maatregelen, kunnen worden vastgesteld indien dit, gezien de situatie op de markt van de Gemeenschap, gerechtvaardigd is.

De vastgestelde maatregelen worden toegepast voor zover en voor zolang dit strikt noodzakelijk is.

3. Bij het nemen van de maatregelen wordt rekening gehouden met de bijzondere situatie van produkten die naar de Gemeenschap onderweg zijn.

Artikel 3

De vrijwaringsmaatregelen worden toegepast met inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten die de Gemeenschap internationaal binden.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 juni 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1.

Top