Help Print this page 

Document 31985R3644

Title and reference
Verordening (EEG) nr. 3644/85 van de Raad van 19 december 1985 tot wijziging van Verordening nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap
  • No longer in force
OJ L 348, 24.12.1985, p. 4–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 039 P. 187 - 187
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 039 P. 187 - 187
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 020 P. 17 - 17
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 020 P. 17 - 17
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 280 - 280
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 97 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 97 - 97

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3644/oj
Multilingual display
Text

31985R3644

Verordening (EEG) nr. 3644/85 van de Raad van 19 december 1985 tot wijziging van Verordening nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 348 van 24/12/1985 blz. 0004 - 0004
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 20 blz. 0017
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 39 blz. 0187
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 20 blz. 0017
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 39 blz. 0187


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3644/85 VAN DE RAAD

van 19 december 1985

tot wijziging van Verordening nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 396,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in Verordening nr. 79/65/EEG (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2143/81 (2), naast de in de Toetredingsakte genoemde wijzigingen, de nodige aanpassingen dienen plaats te vinden om rekening te houden met de nieuwe situatie na de toetreding; dat deze aanpassingen betrekking hebben op de in de bijlage van genoemde verordening opgenomen lijst van streken;

Overwegende dat krachtens artikel 2, lid 3, van het Verdrag betreffende de toetreding van Spanje en Portugal de Instellingen van de Gemeenschappen vóór de toetreding de in artikel 396 van de Toetredingsakte bedoelde maatregelen kunnen vaststellen, met dien verstande dat die maatregelen in werking treden onder voorbehoud van de inwerkingtreding en op de datum van inwerkingtreding van genoemd verdrag,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan de bijlage van Verordening nr. 79/65/EEG wordt het volgende toegevoegd:

»Spanje

1. Galicia

2. Asturias

3. Cantabria

4. País Vasco

5. Navarra

6. La Rioja

7. Aragón

8. Cataluña

9. Baleares

10. Castilla-León

11. Madrid

12. Castilla-La Mancha

13. Comunidad Valenciana

14. Murcia

15. Extremadura

16. Andalucía

17. Canarias

Portugal

1. Entre-Douro-e-Minho e Beira Litoral

2. Tras-os-Montes e Beira Interior

3. Ribatejo-Oeste

4. Alentejo e Algarve

5. Açores e Madeira".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1986, onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Spanje en Portugal.

Zij is van toepassing met ingang van het boekjaar 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 december 1985.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. FISCHBACH

(1) PB nr. 109 van 23. 6. 1965, blz. 1859/65.

(2) PB nr. L 210 van 30. 7. 1981, blz. 1.

Top