Help Print this page 

Document 31981R2143

Title and reference
Verordening (EEG) nr. 2143/81 van de Raad van 27 juli 1981 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap
  • No longer in force
OJ L 210, 30.7.1981, p. 1–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 022 P. 239 - 242
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 022 P. 239 - 242
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 013 P. 191 - 194
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 013 P. 191 - 194
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 54 - 57
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 53 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 53 - 56

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2143/oj
Multilingual display
Text

31981R2143

Verordening (EEG) nr. 2143/81 van de Raad van 27 juli 1981 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 210 van 30/07/1981 blz. 0001 - 0004
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 13 blz. 0191
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 22 blz. 0239
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 13 blz. 0191
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 22 blz. 0239


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2143/81 VAN DE RAAD

van 27 juli 1981

houdende wijziging van Verordening nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat de Raad bij Verordening nr. 79/65/EEG (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2910/73 (5), een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap heeft opgericht;

Overwegende dat het waarnemingsgebied van het informatienet alle landbouwbedrijven boven een bepaalde economische omvang moet omvatten, ongeacht eventuele nevenactiviteiten van het bedrijfshoofd;

Overwegende dat, om op communautair niveau voldoende homogene boekhoudresultaten te verkrijgen, voor het bepalen van de aantallen bedrijven met boekhouding per streek en per bedrijfsklasse moet worden uitgegaan van een stratificatie van het waarnemingsgebied die is gebaseerd op de communautaire typologie van de landbouwbedrijven, vastgesteld bij Beschikking 78/463/EEG (6);

Overwegende dat alle bedrijven met boekhouding die in de Lid-Staten worden geobserveerd voor het constateren van de inkomens ten behoeve van het landbouwbeleid, deel dienen uit te maken van het gemeenschappelijk informatienet en dat bijgevolg het aantal bedrijven met boekhouding moet worden uitgebreid; dat dit aantal binnen bepaalde grenzen moet kunnen toenemen, met name om rekening te houden met de ontwikkeling in de landbouw en de behoefte aan inlichtingen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Overwegende dat de bedrijven met boekhouding moeten worden gekozen overeenkomstig in het kader van een keuzeschema vastgelegde voorschriften, die erop gericht zijn tot een voor het waarnemingsgebied representatieve boekhoudsteekproef te komen;

Overwegende dat het wenselijk is gebleken de voornaamste beslissingen inzake de keuze van de boekhoudbedrijven, en met name inzake de vaststelling van het keuzeschema, op nationaal niveau te nemen; dat derhalve een orgaan op dat niveau met deze taak moet worden belast; dat het echter wenselijk is toe te staan dat Lid-Staten met verschillende streken de streekcomités handhaven;

Overwegende dat het nationale verbindingsorgaan een essentiële rol dient te vervullen bij het beheer van het informatienet; dat derhalve aan dat orgaan nieuwe taken moeten worden opgedragen;

Overwegende dat de ervaring aantoont dat het niet meer nodig is te voorzien in de mogelijkheid tot vaststelling van aanvullende bepalingen in de overeenkomst die tussen de Lid-Staat en de bureaus voor bedrijfsboekhouding wordt gesloten;

Overwegende dat de streken van het informatienet zoveel mogelijk moeten samenvallen met die welke worden aangehouden voor de opstelling van andere regionale gegevens die van essentieel belang zijn voor de oriëntatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid; dat de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG derhalve dient te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening nr. 79/65/EEG wordt gewijzigd als volgt:

1. artikel 2, sub b), wordt als volgt gelezen:

»b) bedrijfsklasse: een aantal landbouwbedrijven die volgens de communautaire typologie van de landbouwbedrijven, vastgesteld bij Beschikking 78/463/EEG (1), naar produktierichting en economische bedrijfsomvang tot dezelfde klasse behoren;";

volgende voetnoot wordt toegevoegd:

»(1) PB nr. L 148 van 5. 6. 1978, blz. 1.";

2. artikel 4 wordt als volgt gelezen:

»Artikel 4

1. Het in artikel 1, lid 2, sub a), bedoelde waarnemingsgebied omvat de landbouwbedrijven waarvan de economische omvang groter is dan of gelijk is aan een drempelwaarde, uitgedrukt in Europese grootte-eenheden (EGE), als omschreven in Beschikking 78/463/EEG.

2. Als bedrijven met boekhouding worden gekozen de landbouwbedrijven

a) waarvan de economische omvang groter is dan of gelijk is aan een overeenkomstig lid 1 vast te stellen drempelwaarde,

b) die worden geëxploiteerd door landbouwers die bereid en in staat zijn om een bedrijfsboekhouding te voeren en ermee instemmen dat de boekhoudkundige gegevens van hun bedrijf ter beschikking van de Commissie worden gesteld,

c) die samen op streekniveau representatief zijn voor het waarnemingsgebied.

3. Het maximumaantal bedrijven met boekhouding bedraagt vijfenveertigduizend.

4. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel, en met name de drempelwaarde voor de economische omvang en het aantal bedrijven met boekhouding per streek, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 19.";

3. artikel 5 wordt als volgt gelezen:

»Artikel 5

1. Iedere Lid-Staat stelt vóór 1 februari 1982 een Nationaal Comité van het informatienet in, hierna »Nationaal Comité" te noemen.

2. Het Nationaal Comité is verantwoordelijk voor de keuze van de bedrijven met boekhouding. Tot zijn taak behoort daartoe met name het goedkeuren van:

a) het schema voor de keuze van de bedrijven met boekhouding, dat met name de aantallen bedrijven met boekhouding per bedrijfsklasse bepaalt en de wijze van kiezen van genoemde bedrijven,

b) het verslag betreffende de uitvoering van het schema voor de keuze van de bedrijven met boekhouding.

3. De voorzitter van het Nationaal Comité wordt door de Lid-Staat aangewezen uit de leden van het Comité.

Het Nationaal Comité besluit met eenstemmigheid; ingeval geen eenstemmigheid wordt bereikt, worden de besluiten getroffen door een door de Lid-Staat aangewezen autoriteit.

4. De Lid-Staten met meer dan één streek mogen voor elke streek een Streekcomité van het informatienet oprichten, hierna »Streekcomité" te noemen.

Het Streekcomité heeft met name tot taak bij de keuze van de bedrijven met boekhouding samen te werken met het in artikel 6 bedoelde verbindingsorgaan.

5. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 19.";

4. artikel 6 wordt als volgt gelezen:

»Artikel 6

1. Iedere Lid-Staat wijst een verbindingsorgaan aan dat tot taak heeft:

a) het in kennis stellen van het Nationaal Comité, de Streekcomités en de bureaus voor bedrijfsboekhouding van de hen betreffende uitvoeringsbepalingen en het toezicht op de naleving daarvan;

b) het opstellen, het ter goedkeuring aan het Nationaal Comité voorleggen en het vervolgens bij de Commissie indienen van:

- het schema voor de keuze van de bedrijven met boekhouding, welk schema moet zijn gebaseerd op de meest recente statistische gegevens, opgesteld volgens de communautaire typologie van de landbouwbedrijven,

- het verslag betreffende de uitvoering van het schema voor de keuze van de bedrijven met boekhouding;

c) het opstellen van:

- de lijst van bedrijven met boekhouding,

- de lijst van de bureaus voor bedrijfsboekhouding die bereid en in staat zijn de bedrijfsformulieren overeenkomstig de in de artikelen 9 en 14 bedoelde overeenkomsten in te d) het inzamelen van de hem door de bureaus voor bedrijfsboekhouding toegezonden bedrijfsformulieren en het nagaan, aan de hand van een gemeenschappelijk controleprogramma, of deze naar behoren zijn ingevuld;

e) het na controle doorzenden naar de Commissie van de naar behoren ingevulde bedrijfsformulieren;

f) het doen toekomen aan het Nationaal Comité, de Streekcomités en de bureaus voor bedrijfsboekhouding van de in artikel 16 genoemde verzoeken om inlichtingen en het toezenden aan de Commissie van de desbetreffende antwoorden.

2. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 19.";

5. artikel 9, lid 2, tweede alinea, wordt ingetrokken;

6. artikel 16, lid 1, wordt als volgt gelezen:

»1. Het Nationaal Comité, de Streekcomités, het verbindingsorgaan en de bureaus voor bedrijfsboekhouding moeten, elk voor zich, de Commissie alle inlichtingen verstrekken, die deze van hen zou kunnen vragen met betrekking tot de vervulling van hun taken in het kader van deze verordening.

Deze verzoeken om inlichtingen, gericht aan het Nationaal Comité, de Streekcomités en de bureaus voor bedrijfsboekhouding, alsmede de daarop betrekking hebbende antwoorden, worden schriftelijk toegezonden via het verbindingsorgaan.";

7. artikel 20 wordt als volgt gelezen:

»Artikel 20

1. Het Gemeenschappelijk Comité wordt geraadpleegd:

a) inzake het nagaan of de schema's voor de keuze van de bedrijven met boekhouding in overeenstemming zijn met artikel 4;

b) inzake het kritisch onderzoek en de beoordeling van de jaarlijkse gewogen uitkomsten van het informatienet, waarbij met name rekening wordt gehouden met gegevens afkomstig uit andere bronnen, zoals statistieken en globale economische rekeningen.

2. Het Gemeenschappelijk Comité kan ieder ander vraagstuk bestuderen dat door de voorzitter, hetzij op diens initiatief hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat, aan de orde wordt gesteld.

Ieder jaar in oktober onderzoekt het Comité de ontwikkeling van de landbouwinkomens in de Gemeenschap, met name op basis van de bijgewerkte uitkomsten van het informatienet.

Het wordt regelmatig ingelicht over de werkzaamheden in het kader van het informatienet.";

8. artikel 22, lid 2, wordt als volgt gelezen:

»2. De kosten voor de oprichting en de werking van het Nationaal Comité, de Streekcomités en de verbindingsorganen worden niet in de begroting van de Gemeenschap opgenomen.";

9. in artikel 23 wordt 1 januari 1980 vervangen door 1 januari 1990;

10. de bijlage wordt als volgt gelezen:

»BIJLAGE

Lijst van streken, bedoeld in artikel 2, sub d)

Duitsland:

1. Schleswig-Holstein

2. Hamburg

3. Niedersachsen

4. Bremen

5. Nordrhein-Westfalen

6. Hessen

7. Rheinland-Pfalz

8. Baden-Wuerttemberg

9. Bayern

10. Saarland

11. Berlin

Frankrijk:

1. Île-de-France

2. Champagne-Ardenne

3. Picardie

4. Haute-Normandie

5. Centre

6. Basse-Normandie

7. Bourgogne

8. Nord-Pas-de-Calais

9. Lorraine

10. Alsace

11. Franche-Comté

12. Pays de la Loire

13. Bretagne

14. Poitou-Charentes

15. Aquitaine

16. Midi-Pyrénées

17. Limousin

18. Rhône-Alpes

19. Auvergne

20. Languedoc-Roussillon

21. Provence-Alpes-Côte d'Azur

22. Corse

Italië:

1. Piemonte

2. Valle d'Aosta

3. Lombardia

4. Alto Adige

5. Trentino

6. Veneto

7. Friuli-Venezia Giulia

8. Liguria

9. Emilia-Romagna 10. Toscana

11. Umbria

12. Marche

13. Lazio

14. Abruzzi

15. Molise

16. Campania

17. Puglia

18. Basilicata

19. Calabria

20. Sicilia

21. Sardegna

België:

Vormt één streek

Luxemburg:

Vormt één streek

Nederland:

Vormt één streek

Denemarken:

Vormt één streek

Ierland:

Vormt één streek

Verenigd Koninkrijk:

1. England - North Region

2. England - East Region

3. England - West Region

4. Wales

5. Scotland

6. Northern Ireland

Griekenland:

1. Makedonía - Thráki

2. Ípeiros - Pelopónnisos - Nísoi Ioníoy

3. Thessalía

4. Stereá Ellás - Nísoi Aigaíoy - Kríti".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1981.

Zij is van toepassing met ingang van het boekjaar 1982.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 27 juli 1981.

Voor de Raad

De Voorzitter

P. WALKER

(1) PB nr. C 341 van 31. 12. 1980, blz. 26.

(2) PB nr. C 172 van 13. 7. 1981, blz. 47.

(3) PB nr. C 159 van 29. 6. 1981, blz. 12.

(4) PB nr. 109 van 23. 6. 1965, blz. 1859/65.

(5) PB nr. L 299 van 23. 10. 1973, blz. 1.

(6) PB nr. L 148 van 5. 6. 1978, blz. 1.

Top