Help Print this page 

Document 31969L0463

Title and reference
Derde Richtlijn 69/463/EEG van de Raad van 9 december 1969 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Invoering van de belasting over de toegevoegde waarde in de Lid-Staten
  • In force
OJ L 320, 20.12.1969, p. 34–35 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(II) P. 535 - 535
English special edition: Series I Volume 1969(II) P. 551 - 552
Greek special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 25 - 26
Spanish special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 27 - 28
Portuguese special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 27 - 28
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 001 P. 13 - 14
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 001 P. 13 - 14
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 14 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 14 - 15

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/463/oj
Multilingual display
Text

31969L0463

Derde Richtlijn 69/463/EEG van de Raad van 9 december 1969 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Invoering van de belasting over de toegevoegde waarde in de Lid-Staten

Publicatieblad Nr. L 320 van 20/12/1969 blz. 0034 - 0035
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 9 Deel 1 blz. 0013
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1969(II) blz. 0535
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 9 Deel 1 blz. 0013
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1969(II) blz. 0551
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 09 Deel 1 blz. 0025
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 09 Deel 1 blz. 0027
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 09 Deel 1 blz. 0027


++++

( 1 ) PB nr . C 139 van 28 . 10 . 1969 , blz . 32 .

( 2 ) PB nr . C 144 van 8 . 11 . 1969 , blz . 13 .

( 3 ) PB nr . 71 van 14 . 4 . 1967 , blz . 1301/67 .

DERDE RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 9 december 1969

betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting _ Invoering van de belasting over de toegevoegde waarde in de Lid-Staten

( 69/463/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 99 en 100 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat de Italiaanse Republiek en het Koninkrijk België de Commissie respectievelijk op 14 juli 1969 en 12 september 1969 hebben doen weten , niet in staat te zijn zich te houden aan de datum 1 januari 1970 , waarop ingevolge artikel 1 , tweede alinea , van de eerste richtlijn van de Raad van 11 april 1967 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting ( 3 ) de belasting over de toegevoegde waarde uiterlijk zou moeten zijn ingevoerd ; dat deze Lid-Staten bijgevolg verzoeken de invoering van deze belasting respectievelijk twee jaar en een jaar te mogen uitstellen ;

Overwegende dat het Koninkrijk België meent de belasting over de toegevoegde waarde niet op de voorgeschreven datum te kunnen , toepassen , zulks wegens in het bijzonder voor België geldende redenen , met name van conjuncturele en budgettaire aard ;

Overwegende dat de Italiaanse Republiek naar voren heeft gebracht dat zich thans een ontwerp voor een algemene herziening van de belastingen ter behandeling en aanneming bij het Parlement bevindt , doch dat dit Parlement zich nog niet met deze kwestie heeft beziggehouden ; dat overeenkomstig dit ontwerp de noodzakelijke wettelijke bepalingen v}}r 31 oktober 1970 moeten zijn vastgesteld ; dat deze Lid-Staat derhalve niet in staat is de belasting over de toegevoegde waarde op de voorgeschreven datum toe te passen ;

Overwegende dat een aanvullende termijn slechts kan worden toegestaan indien deze zo kort mogelijk is ;

Overwegende dat onder deze omstandigheden de invoering van de belasting over de toegevoegde waarde niet kan worden uitgesteld tot na 1 januari 1972 ;

Overwegende dat een van de voornaamste doelstellingen van voormelde eerste richtlijn hierin is gelegen , dat door invoering per 1 januari 1970 van het stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde voorwaarden worden geschapen dank zij welke vermeden kan worden dat de concurrentie door de omzetbelasting wordt vervalst ;

Overwegende dat deze doelstelling niet op 1 januari 1970 kan worden bereikt , met name niet met betrekking tot het handelsverkeer , omdat voornoemde Lid-Staten , ter compensatie van de binnenlandse belastingdruk , uit hoofde van de omzetbelasting gemiddelde percentages zullen blijven toepassen ;

Overwegende dat het wenselijk is dat de Lid-Staten die niet in staat zijn de belasting over de toegevoegde waarde per 1 januari 1970 in te voeren , de in hun land op 1 oktober 1969 geldende gemiddelde compensatiepercentages niet verhogen ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 1 van de eerste richtlijn van 11 april 1967 vastgestelde datum 1 januari 1970 wordt vervangen door 1 januari 1972 .

Artikel 2

In de zin van deze richtlijn worden onder gemiddelde percentages verstaan : de percentages van de compenserende belastingen bij invoer en van de teruggaven bij uitvoer , vastgesteld ter compensatie van de belasting die uit hoofde van de volgens het cumulatieve cascadestelsel geheven omzetbelasting in de verschillende fasen van produktie op de nationale produkten drukt , met uitzondering van de belasting , geheven ter zake van de verkoop door de eindproducent .

Artikel 3

De op 1 oktober 1969 geldende gemiddelde percentages mogen niet worden verhoogd .

De op die datum bestaande gemiddelde percentages worden evenwel in overeenstemming gebracht met de wijzigingen die de percentages van de omzetbelasting nadien eventueel ondergaan .

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 9 december 1969 .

Voor de Raad

De Voorzitter

H . J . DE KOSTER

Top