Help Print this page 

Document L:2012:327:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 327, 27 november 2012

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 27/11/2012
Miscellaneous information
  • Author: Europese Unie
  • Form: Publicatieblad
Text
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.327.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 327

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
27 november 2012


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2012/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad wat het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen betreft

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1099/2012 van de Raad van 26 november 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 270/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen vanwege de situatie in Egypte

14

 

*

Verordening (EU) nr. 1100/2012 van de Raad van 26 november 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 101/2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

16

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1101/2012 van de Commissie van 26 november 2012 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1)

18

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1102/2012 van de Commissie van 26 november 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

20

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1103/2012 van de Commissie van 26 november 2012 tot wijziging van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 892/2012 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2012/2013

22

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2012/39/EU van de Commissie van 26 november 2012 tot wijziging van Richtlijn 2006/17/EG wat betreft bepaalde technische voorschriften voor het testen van menselijke weefsels en cellen (1)

24

 

*

Richtlijn 2012/40/EU van de Commissie van 26 november 2012 houdende correctie van bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (1)

26

 

*

Richtlijn 2012/41/EU van de Commissie van 26 november 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de uitbreiding van de opneming in bijlage I bij die richtlijn van de werkzame stof nonaanzuur tot productsoort 2 (1)

28

 

*

Richtlijn 2012/42/EU van de Commissie van 26 november 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde waterstofcyanide als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

31

 

*

Richtlijn 2012/43/EU van de Commissie van 26 november 2012 tot wijziging van bepaalde rubriekopschriften van bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad (1)

34

 

*

Uitvoeringsrichtlijn 2012/44/EU van de Commissie van 26 november 2012 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van respectievelijk Richtlijn 2002/53/EG en Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, wat betreft de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek (1)

37

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit 2012/723/GBVB van de Raad van 26 november 2012 tot wijziging van Besluit 2011/172/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen vanwege de situatie in Egypte

44

 

*

Besluit 2012/724/GBVB van de Raad van 26 november 2012 tot wijziging van Besluit 2011/72/GBVB betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië

45

 

 

2012/725/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 22 november 2012 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van runderlactoferrine als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Morinaga) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 8390)

46

 

 

2012/726/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 22 november 2012 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van dihydrocapsiaat als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 8391)

49

 

 

2012/727/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 22 november 2012 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van runderlactoferrine als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (FrieslandCampina) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 8404)

52

 

 

2012/728/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 23 november 2012 betreffende de niet-opneming van bifenthrin voor productsoort 18 in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 8442)  (1)

55

 

 

2012/729/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 23 november 2012 tot wijziging van Beschikking 2008/866/EG inzake noodmaatregelen tot opschorting van de invoer uit Peru van bepaalde tweekleppige weekdieren bestemd voor menselijke consumptie, wat de toepassingsperiode betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 8459)  (1)

56

 

 

Rectificaties

 

 

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1095/2012 van de Commissie van 22 november 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine (PB L 325 van 23.11.2012)

57

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top