Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kundizzjonijiet tas-suq ġusti għall-handsets tat-telefon u għal tagħmir ieħor tal-komunikazzjoni

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kundizzjonijiet tas-suq ġusti għall-handsets tat-telefon u għal tagħmir ieħor tal-komunikazzjoni

Din id-Direttiva għandha l-għan li tikkonsolida d-Direttivi adottati fl-1988 u fl-1994 sabiex is-swieq tat-terminals tat-telekomunikazzjoni tal-Unjoni Ewropea (UE) jinfetħu għall-kompetizzjoni. Hija għandha wkoll l-għan li ttejjeb it-trasparenza tal-karatteristiċi tat-tagħmir differenti sabiex l-utenti jkunu jistgħu jibbenifikaw mill-progress teknoloġiku u jagħmlu għażliet infurmati bħala konsumaturi.

ATT

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/63/KE tal-20 ta’ Ġunju 2008 dwar il-kompetizzjoni fis-swieq ta’ tagħmir tat-terminals tat-telekomunikazzjonijiet.

SOMMARJU

Il-pajjiżi tal-UE ma jistgħux jagħtu drittijiet speċjali jew esklussivi b’rabta mal-importazzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni, il-konnessjoni, id-dħul fis-servizz jew il-manutenzjoni tat-tagħmir terminali tat-telekomunikazzjoni.

Il-pajjiżi tal-UE ma jistgħux jirrifjutaw il-konnessjoni ta’ tagħmir terminali * man-netwerk pubbliku tat-telekomunikazzjoni jew id-dħul fis-servizz ta’ tagħmir satellitarju bi stazzjon fuq l-art * f’pajjiżhom, sakemm dan it-tagħmir ma jkunx tali li ma jissodisfax ċerti rekwiżiti essenzjali. Dawn ir-rekwiżiti huma stipulati fid-Direttiva 1999/5/KE jew fir-regolamenti tekniċi komuni adottati minbarra dik id-Direttiva. Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jitolbu wkoll għal kwalifiki tekniċi mill-operaturi ekonomiċi inkwistjoni.

It-tagħmir mibjugħ fis-suq għandu jkun konformi mar-rekwiżiti essenzjali definiti fid-Direttiva 1999/5/KE u, fejn applikabbli, mar-regolamenti tekniċi komuni adottati minbarra dik id-Direttiva. Il-manifatturi u l-importaturi għandhom jiggarantixxu li dan it-tagħmir jiġi ddisinjat bil-ħsieb li:

jiżgura l-protezzjoni tas-saħħa u tas-sikurezza tal-utent u ta’ kwalunkwe persuna oħra identifikata fl-għanijiet tas-sikurezza msemmija fid-Direttiva 2006/95/KE dwar it-tagħmir elettriku għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ;

jissodisfa r-rekwiżiti tas-sikurezza li jikkonċernaw il-kompatibbiltà elettromanjetika (sabiex it-tagħmir ma jikkawża ebda interferenza ma’ tagħmir ieħor) imsemmija fid-Direttiva 2004/108/KE;

jippermetti l-użu tal-ispettru allokat għall-komunikazzjoni bir-radju fuq l-art/fl-ispazju u għar-riżorsi orbitali (eż. satelliti) b’tali mod li tiġi evitata interferenza ta’ ħsara.

L-interfaċċji ġodda tan-netwerk pubbliku tat-telekomunikazzjoni għandhom ikunu aċċessibbli għall-utenti. Sabiex dawn tal-aħħar ikunu jistgħu jiksbu aċċess għat-tagħmir terminali tal-għażla tagħhom, il-pajjiżi tal-UE għandhom jiżguraw li l-operaturi jippubblikaw speċifikazzjonijiet tekniċi għat-tagħmir terminali u għall-interfaċċja li magħha ser ikun konness it-tagħmir.

Il-pajjiżi tal-UE għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar l-abbozz ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi (il-bażi tal-istandards futuri potenzjali) skont il-proċedura stipulata fid-Direttiva 1999/5/KE. L-ispeċifikazzjonijiet kollha b’rabta mat-tagħmir terminali għandhom jiġu formalizzati u ppubblikati.

Il-korpi fdati bil-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet, maħtura mill-pajjiżi tal-UE, għandhom ikunu indipendenti mill-organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati li joffru prodotti u/jew servizzi fis-settur tat-telekomunikazzjoni.

Kuntest

Din id-Direttiva rrevokat id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 88/301/KEE, kif emendata fl-1994. Hija rrappreżentat l-ewwel fażi ta’ politika mmirata lejn il-liberalizzazzjoni tas-swieq tat-telekomunikazzjoni u li wasslet għal-liberalizzazzjoni kompleta ta’ dawn is-swieq fl-1 ta’ Jannar 1998.

Termini ewlenin

* Tagħmir terminali: tagħmir direttament jew indirettament imqabbad mal-interfaċċja ta’ netwerk pubbliku tat-telekomunikazzjoni maħsub biex jibgħat, jipproċessa jew jirċievi l-informazzjoni. It-tagħmir bi stazzjon fuq l-art huwa inkluż f’din il-kategorija.

* Tagħmir satellitarju bi stazzjon fuq l-art: tagħmir li kapaċi jintuża għat-trasmissjoni biss (“jittrasmetti biss”), jew għat-trasmissjoni u r-riċezzjoni (“jittrasmetti/jirċievi”), jew inkella għar-riċezzjoni biss (“jirċievi biss”) ta’ sinjali ta’ komunikazzjoni bir-radju permezz ta’ satelliti jew sistemi oħrajn ibbażati fl-ispazju.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Direttiva 2008/63/KE

11.7.2008

-

ĠU L 162 tal-21.6.2008, p. 20-26

ATTI RELATATI

Id-Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 1999 dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir terminali ta' telekomunikazzjonijiet u r-rikonoxximent reċiproku tal-konformità tagħhom (Ġurnal Uffiċjali L 91 tas-7.4.1999, p. 10-28).

Direttiva 2004/108/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2004 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-kompatibilità elettromanjetika u li tħassar id-Direttiva 89/336/KEE (Ġurnal Uffiċjali L 390 tal-31.12.2004, p. 24-37).

Direttiva 2006/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mat-tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ (verżjoni kodifikata) Ġurnal Uffiċjali L 374 tas-27.12.2006, p. 10-19).

Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 ta’ Frar 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq ta’ tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ (Ġurnal Uffiċjali L 96 tad-29.3.2014, p. 357-374).

Direttiva 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-armonizzazzoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-tqegħid fis-suq ta' tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/KE (Ġurnal Uffiċjali L 153 tat-22.5.2014 tal-p. 62-106).

L-aħħar aġġornament: 29.07.2015

Top