Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Miżuri tal-antidumping

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Miżuri tal-antidumping

Id-dumping iseħħ meta kumpanija tbiegħ prodott bi prezz aktar baxx fis-suq tal-esportazzjoni minn dak fis-suq domestiku tagħha. Bil-għan li tiggarantixxi kompetizzjoni ġusta bl-istess prodott mibjugħ fis-suq tal-Unjoni Ewropea (UE) minn produtturi tal-UE, l-UE tista’ timponi miżuri ta’ antidumping fuq tali importazzjonijiet.

ATT

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea

SOMMARJU

X’JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-proċedura għall-impożizzjoni ta’ miżuri tal-antidumping fl-UE.

PUNTI EWLENIN

Jistgħu jiġu imposti miżuri ta’ antidumping jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

  • l-importazzjonijiet għandhom ikunu soġġetti għal dumping;
  • għandha tkun saret ħsara* materjali lill-industrija tal-UE li tipproduċi l-prodott simili*;
  • għandu jkun hemm rabta kawżali bejn l-importazzjonijiet soġġetti għal dumping u l-ħsara materjali*;
  • il-miżura ta’ antidumping ma għandhiex tmur kontra l-interess tal-UE.

Jekk jiġu ssodisfati dawn il-kundizzjonijiet, jistgħu jiġu imposti miżuri ta’ antidumping fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat fl-UE. Ġeneralment, dawn il-miżuri jieħdu l-forma ta’ dazjuad valorem , jiġifieri perċentwal tal-valur tal-importazzjoni tal-prodott ikkonċernat. Huma jistgħu wkoll jieħdu l-forma ta’ dazji speċifiċi, jiġifieri valur fiss għal ċertu ammont ta’ prodotti, eż. €100 għal kull tunnellata ta’ prodott, jew impenn fuq il-prezz. Impenn fuq il-prezz huwa impenn minn esportatur li jirrispetta l-prezzijiet minimi tal-importazzjoni.

Id-dazji jitħallsu mill-importatur fl-UE u jinġabru mill-awtoritajiet doganali nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE kkonċernati.

Ġeneralment, il-miżuri jiġu imposti għal 5 snin. Il-miżuri fis-seħħ jistgħu jiġu riveduti (reviżjoni interim) taħt ċerti kundizzjonijiet. Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din ir-reviżjoni ġeneralment ikun limitat għal element wieħed jew għal diversi elementi tal-miżuri inizjali, eż. il-livell ta’ dumping u/jew ħsara, il-kamp ta’ applikazzjoni tal-prodott, il-forma tal-miżuri.

Wara 5 snin, il-miżuri jiskadu sakemm ma ssirx reviżjoni tal-iskadenza li tikkonkludi li, kieku l-miżuri kellhom jiskadu, id-dumping u l-ħsara materjali probabbilment ikomplu jew jippersistu.

L-importaturi jistgħu jitolbu rifużjoni sħiħa jew parzjali tad-dazji mħallsa jekk ikunu jistgħu juru li l-marġini tad-dumping*, li abbażi tiegħu tħallsu d-dazji, kien eliminat jew imnaqqas.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Mill-11 ta’ Jannar 2010.

Għal aktar tagħrif, ara dwar l-Antidumping fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea.

TERMINI EWLENIN

* ħsara materjali: ħsara sostanzjali lill-industrija tal-UE, eż. telf ta’ sehem mis-suq, livelli tal-prezzijiet imnaqqsin u/jew profittabbiltà mnaqqsa, ikkawżata mill-importazzjonijiet soġġetti għal dumping

* prodott simili: prodott li huwa identiku jew li jixbah mill-qrib lill-prodott taħt kunsiderazzjoni

* marġini tad-dumping: id-differenza bejn il-prezz li jitlob esportatur għal prodott fis-suq domestiku tiegħu (il-valur normali) u l-prezz li jitlob l-istess esportatur għal dak il-prodott fis-suq tal-UE (prezz tal-esportazzjoni).

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (KE) Nru 1225/2009

11.1.2010

-

ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51-73

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (UE) Nru 765/2012

6.9.2012

-

ĠU L 237, 3.9.2012, p. 1-2

Ir-Regolament (UE) Nru 1168/2012

15.12.2012

-

ĠU L 344 tal-14.12.2012, p. 1-2

Ir-Regolament (UE) Nru 37/2014

20.2.2014

-

ĠU L 18 tal-21.1.2014, p. 1-51

ATTI RELATATI

Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew: It-33 Rapport Annwali mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-attivitajiet tal-UE fir-rigward tal-Antidumping, l-Antisussidji u ta’ Salvagwardja (2014) (COM(2015) 385 finali tat-3.8.2015)

l-aħħar aġġornament 14.09.2015

Top