Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regoli tal-UE dwar kuntratti tad-derivattivi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Regoli tal-UE dwar kuntratti tad-derivattivi

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (UE) Nru 648/2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet

SOMMARJU

X’JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

 • Ir-regolament dwar l-Infrastruttura tas-Suq Ewropew (magħruf bħala “EMIR”, jistabbilixxi regoli fir-rigward ta’ kuntratti tad-derivattivi negozjati barra l-borża (OTC)*, kontropartijiet ċentrali* u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet*, b’konformità mal- impenji tal-G20 magħmula f’Pittsburgh f’Settembru 2009.
 • L-għan tal-EMIR huwa li jikseb l-objettivi regolatorji li jnaqqas ir-riskju sistemiku, iżid it-trasparenza fis-suq tal-OTC u jżomm l-istabbiltà finanzjarja.

PUNTI EWLENIN

 • Sabiex iżid it-trasparenza fis-suq tal-OTC, ir-regolament jipprovdi li l-informazzjoni kollha dwar kuntratti tad-derivattivi Ewropej trid tiġi rappurtata lil repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet u magħmula aċċessibbli għall-awtoritajiet superviżorji, inkluża l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
 • Biex inaqqas ir-riskju ta’ kreditu tal-kontroparti*, ir-regolament jistabbilixxi obbligi organizzazzjonali, tal-kondotta tal-operazzjonijiet u prudenzjali stretti għall-Kontropartijiet Ċentrali (CCPs). Il-kuntratti tad-derivattivi standard iridu jiġu kklerjati minn CCPs (ara ikklerjar*).
 • Sabiex inaqqas ir-r-riskju operattiv*, ir-regolament jitlob li jintużaw mezzi elettroniċi għall-konferma fil-ħin tat-termini tal-kuntratti tad-derivattivi OTC.
 • L-obbligi tal-ikklerjar* u ta’ rapportar japplikaw għal:
  • ditti finanzjarji, eż. banek u ditti tal-assigurazzjoni,
  • ditti mhux finanzjarji, eż. kumpaniji tal-enerġija u linji tal-ajru, li għandhom pożizzjonijiet kbar fid-derivattivi OTC.

L-ESMA hija responsabbli sabiex tidentifika kuntratti li għandhom ikunu soġġetti għall-obbligu tal-ikklerjar, jiġifieri dawk li huma standardizzati u jridu jiġu kklerjati mis-CCPs. L-ESMA tissorvelja wkoll repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet*. Il-Kummissjoni Ewropea adottat għadd ta’ miżuri, inklużi standards tekniċi abbażi tal-abbozzi tal-EMSA, sabiex timplimenta t-termini tar-regolament. L-istandards tekniċi, żviluppati mill-ESMA, ikopru firxa ta’ suġġetti, eż. ir-rekwiżiti ta' kapital tas-CCPs u d-data minima li għandha tiġi rrappurtata lir-repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet. Il-Kummissjoni adottat ukoll deċiżjonijiet ta’ “ekwivalenza” għas-sistemi regolatorji għas-CCPs f’ċerti pajjiżi mhux tal-UE.

F'Awwissu 2015, il-Kummissjoni adottat regolament delegat li jiddetermina li xi klassijiet kuntratti ta' derivattivi b'rati tal-interess OTC jiġu kklerjati permezz ta' kontropartijiet ċentrali. Dan ikopri swaps tar-rati ta' interess denominati fl-euro, lira sterlina, il-yen Ġappuniż jew dollari Amerikani li għandhom aspetti speċifiċi, inklużi:

 • l-indiċi użat bħala referenza għad-derivattiv
 • il-maturità tiegħu, u
 • it-tip nozzjonali (jiġifieri l-ammont nominali jew tal-maturità li jintuża sabiex jiġu kkalkolati l-pagamenti magħmula fuq id-derivattiv).

Fil-5 ta' Ġunju 2015, il-Kummissjoni Ewropea adottat regolament delegat b'konformità mal-Artikolu 85(2) tal-EMIR. Dan jestendi l-eżenzjoni temporanja minn rekwiżiti tal-ikklerjar f'post ċentrali għal Arranġamenti ta' Skemi tal-Pensjonijiet (PSAs) sas-16 ta' Awwissu 2017. Taħt l-arranġamenti attwali, il-PSAs – li jinkludu l-kategoriji kollha ta' fondi tal-pensjoni – ikollhom jiksbu l-flus kontanti għall-ikklerjar f'post ċentrali. Peress li l-PSAs la għandhom ammonti sinifikanti ta' flus kontanti u lanqas assi likwidi ħafna, jekk jiġi impost tali rekwiżit fuqhom, dan ikun jeħtieġ bidliet estensivi ħafna u li jinvolvu ħafna spejjeż għall-mudell tan-negozju tagħhom, li finalment jista' jaffettwa d-dħul tal-pensjonanti.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan daħal fis-seħħ fis-16 ta’ Awwissu 2012.

SFOND

Id-derivattivi negozjati barra l-borża (OTC) ġeneralment huma negozjati b'mod privat. L-informazzjoni dwarhom konsegwentement hija disponibbli biss għall-partijiet kontraenti, u dan jista' jagħmilha diffiċli li jiġu identifikati n-natura u l-livell ta' riskji involuti.

TERMINI EWLENIN

* Derivattiv huwa kuntratt finanzjarju relatat mal-valur jew l-istatus futur ta’ entità sottostanti li jirreferi għaliha. Din l-entità pereżempju tista’ tkun assi, indiċi jew rata ta’ interess.

* Derivattiv innegozjat barra l-borża huwa derivattiv li mhuwiex innegozjat fuq skambju iżda minflok huwa nnegozjat b’mod privat bejn żewġ kontropartijiet, pereżempju bank u manifattur.

* Riskju ta’ kreditu tal-kontraparti huwa r-riskju li kontroparti, jiġifieri l-parti l-oħra fi tranżazzjoni finanzjarja, tonqos milli tħallas.

* Kontroparti ċentrali (CCP) hija entità bejn iż-żewġ kontropartijiet fi tranżazzjoni, li ssir ix-xerrej għal kull bejjiegħ u l-bejjiegħ għal kull xerrej. L-iskop ewlieni ta’ CCP huwa li ġġestixxi r-riskju li jista’ jirriżulta jekk kontroparti waħda ma tkunx kapaċi tagħmel il-pagamenti meħtieġa meta jkunu dovuti, jiġifieri inadempjenzi fuq il-ftehim.

* Repożitorju tad-data dwar it-tranżazzjonijiet huwa ċentru tad-data ċentrali fejn jiġu rrappurtati dettalji ta’ tranżazzjonijiet tad-derivattivi. Ir-repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet huma ditti kummerċjali. Hemm repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet għal derivattivi OTC ta’ kreditu, tar-rata ta’ interess u ta’ ekwità*. (ara l-aħħar terminu ewlieni)

* Ikklerjar tirreferi għall-attivitajiet kollha mill-mument li fih jittieħed impenn għal tranżazzjoni sas-saldu tagħha.

* Riskju operattiv tfisser riskju ta’ telf li jirriżulta minn proċessi interni mhux adegwati jew li fallew jew avvenimenti esterni, eż. frodi, żball mill-bniedem, terroriżmu.

* Derivattiv ta’ ekwità huwa klassi partikolari ta’ derivattiv bħal opzjonijiet jew futuri.

ATT

Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1-59)

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi għar-Regolament (UE) Nru 684/2012 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata hija biss għal skopijiet ta' referenza.

ATTI RELATATI

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2205 tas-6 ta' Awwissu 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għall-obbligu tal-ikklerjar (ĠU L 314, 1.12.2015, p. 13-21)

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/1515 tal-5 ta' Ġunju 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' tranżizzjoni li jirrigwardaw l-arranġamenti tal-iskemi tal-pensjonijiet (ĠU L 239, 15.9.2015, p. 63-64).

l-aħħar aġġornament 14.01.2016

Top