Help Print this page 
Title and reference
Regoli tal-UE dwar kuntratti tad-derivattivi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regoli tal-UE dwar kuntratti tad-derivattivi

Id-derivattivi negozjati barra l-Borża (OTC)* ġeneralment jiġu nnegozjati b’mod privat. L-informazzjoni dwarhom b’hekk tkun disponibbli biss għall-partijiet kontraenti, u dan jista’ jagħmilha diffiċli biex jiġu identifikati n-natura u l-livell ta’ riskji involuti. Dan ir-regolament għandu l-għan li jżid it-trasparenza, l-effiċjenza u s-sikurezza tas-swieq tad-derivattivi OTC.

ATT

Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet.

SOMMARJU

Id-derivattivi negozjati barra l-Borża (OTC)* ġeneralment jiġu nnegozjati b’mod privat. L-informazzjoni dwarhom b’hekk tkun disponibbli biss għall-partijiet kontraenti, u dan jista’ jagħmilha diffiċli biex jiġu identifikati n-natura u l-livell ta’ riskji involuti. Dan ir-regolament għandu l-għan li jżid it-trasparenza, l-effiċjenza u s-sikurezza tas-swieq tad-derivattivi OTC.

X’JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

Ir-regolament (magħruf bħala “EMIR” - Regolament dwar l-Infrastruttura tas-Suq Ewropew), jistabbilixxi regoli fir-rigward ta’ kuntratti tad-derivattivi OTC b’konformità mal-impenji tal-G20 magħmula f’Pittsburgh f’Settembru 2009.

PUNTI EWLENIN

Sabiex iżid it-trasparenza fis-suq tal-OTC, ir-regolament jipprovdi li l-informazzjoni kollha dwar kuntratti tad-derivattivi Ewropej trid tiġi rappurtata lil repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet u magħmula aċċessibbli għall-awtoritajiet superviżorji, inkluża l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA).

Biex inaqqas ir-riskju ta’ kreditu tal-kontroparti*, ir-regolament jistabbilixxi obbligi organizzazzjonali, tal-kondotta tal-operazzjonijiet u prudenzjali stretti għall-Kontropartijiet Ċentrali (CCPs) u l-kuntratti tad-derivattivi standard iridu jiġu kklerjati minn CCPs.

Sabiex inaqqas ir-r-riskju operattiv*, ir-regolament jitlob li jintużaw mezzi elettroniċi għall-konferma fil-ħin tat-termini tal-kuntratti tad-derivattivi OTC.

L-obbligi tal-ikklerjar* u ta’ rapportar japplikaw għal:

ditti finanzjarji, eż. banek u ditti tal-assigurazzjoni,

ditti mhux finanzjarji, eż. kumpaniji tal-enerġija u linji tal-ajru, li għandhom pożizzjonijiet kbar fid-derivattivi OTC.

L-ESMA hija responsabbli sabiex tidentifika kuntratti li huma soġġetti għall-obbligu tal-ikklerjar, jiġifieri dawk li huma standardizzati u jridu jgħaddu minn CCPs. L-ESMA tissorvelja wkoll repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet* u tabbozza standards tekniċi vinkolanti għall-applikazzjoni tar-regolament.

Il-Kummissjoni Ewropea adottat għadd ta’ miżuri, inklużi standards tekniċi sabiex timplimenta u ssaħħaħ id-dispożizzjonijiet tar-regolament. L-istandards tekniċi, żviluppati mill-ESMA, ikopru firxa ta’ suġġetti, eż. r-rekwiżiti ta' kapital tas-CCPs u d-dejta minima li għandha tiġi rrappurtata lir-repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet. Il-Kummissjoni adottat ukoll deċiżjonijiet ta’ “ekwivalenza” għas-sistemi regolatorji għas-CCPs f’ċerti pajjiżi mhux tal-UE.

Fit-3 ta’ Frar 2015, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat rapport li jirrakkomanda li l-fondi tal-pensjoni jingħataw eżenzjoni ta’ sentejn mir-rekwiżiti tal-ikklerjar f’post ċentrali għat-tranżazzjonijiet tad-derivattivi OTC tagħhom. Hija kkonkludiet li s-CCPs jeħtieġu dan iż-żmien biex isibu soluzzjonijiet għall-fondi tal-pensjoni.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Mis-16 ta’ Awwissu 2012.

TERMINI EWLENIN

* Derivattiv huwa kuntratt finanzjarju relatat mal-valur jew l-istatus futur ta’ entità sottostanti li jirreferi għaliha. Din l-entità pereżempju tista’ tkun assi, indiċi jew rata ta’ interess.

* Derivattiv OTC huwa derivattiv li mhuwiex innegozjat fuq skambju iżda minflok huwa nnegozjat b’mod privat bejn żewġ kontropartijiet, pereżempju bank u manifattur.

* Riskju ta’ kreditu tal-kontraparti huwa r-riskju li kontroparti, jiġifieri l-parti l-oħra fi tranżazzjoni finanzjarja, tonqos milli tħallas.

* Kontroparti ċentrali (CCP) hija entità bejn iż-żewġ kontropartijiet fi tranżazzzjoni, li ssir ix-xerrej għal kull bejjiegħ u l-bejjiegħ għal kull xerrej. L-iskop ewlieni ta’ CCP huwa li ġġestixxi r-riskju li jista’ jirriżulta jekk kontroparti waħda ma tkunx kapaċi tagħmel il-pagamenti meħtieġa meta jkunu dovuti, jiġifieri inadempjenzi fuq il-ftehim.

* Riskju operattiv tfisser riskju ta’ telf li jirriżulta minn proċessi interni mhux adegwati jew li fallew jew avvenimenti esterni, eż. frodi, żball mill-bniedem, terroriżmu.

* Ikklerjar tirreferi għall-attivitajiet kollha mill-mument li fih jittieħed impenn għal tranżazzjoni sas-saldu tagħha.

* Repożitorju tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet huwa ċentru tad-dejta ċentrali fejn jiġu rrappurtati dettalji ta’ tranżazzjonijiet tad-derivattivi. Ir-repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet huma ditti kummerċjali. Hemm repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet għal derivattivi OTC ta’ kreditu, tar-rata ta’ interess u ta’ ekwità*.

* Derivattiv ta’ ekwità huwa klassi partikolari ta’ derivattiv bħal opzjonijiet jew futuri.

Għal aktar informazzjoni, ara l-paġni tad-derivattivi/EMIR fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni

Il-Ġurnal Uffiċjali

Regolament (UE) Nru 648/2012

16.8.2012

-

ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1-59

Att(i) li Jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni

Il-Ġurnal Uffiċjali

Regolament (UE) Nru 153/2013

15.3.2013

-

ĠU L 52, 23.2.2013, p. 41-74

Regolament (UE) Nru 575/2013

28.6.2013.Applikazzjoni: mill-1.1.2014, bl-eċċezzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet.

-

ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1-337

Regolament (UE) Nru 1002/2013

8.11.2013

-

ĠU L 279, 19.10.2013, p. 2-3

Direttiva 2014/59/UE

2.7.2014

31.12.2014

ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190-348

Regolament (UE) Nru 591/2014

5.6.2014

-

ĠU L 165, 4.6.2014, p. 31-32

Regolament (UE) Nru 600/2014

2.7.2014

-

ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84-148

Regolament (UE) Nru 1317/2014

15.12.2014

-

ĠU L 355, 12.12.2014, p. 6-7

Direttiva (UE) Nru 2015/849

25.6.2015

26.6.2017

ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73-117

Regolament (UE) 2015/880

12.6.2015

-

ĠU L 143, 9.6.2015, p. 7-8

ATTI RELATATI

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skont l-Artikolu 85(2) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet, li jivvaluta l-progress u l-isforz magħmul mis-CCPs fl-iżvilupp ta' soluzzjonijiet tekniċi għat-trasferiment minn arranġamenti tal-iskemi tal-pensjonijiet ta' kollateral mhux fi flus kontanti bħal marġini ta' varjazzjoni, kif ukoll il-bżonn ta' kull miżura biex tiffaċilita tali soluzzjoni (COM(2015) 39 final tat-3.2.2015).

L-aħħar aġġornament: 26.06.2015

Top