Help Print this page 
Title and reference
Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku

Il-kriżi finanzjarja tal-2008 żvelat ħafna nuqqasijiet fis-superviżjoni finanzjarja. Sabiex ittaffi għal dan il-funzjonament ħażin, il-Kummissjoni Ewropea stabbiliet miżuri leġiżlattivi li jissostitwixxu s-sistema attwali b'Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji (SESF), li l-għan tagħha huwa li terġa' tibni l-fiduċja taċ-ċittadini Ewropej u tipprevjeni r-riskji li jwasslu sabiex is-sistema finanzjarja globali ma tibqax stabbli.

ATT

Ir-Regolament (UE) Nru 1092/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku.

SOMMARJU

Ir-Regolament jistabbilixxi l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS). Dan jifforma parti mill-pakkett ta’ miżuri stabbiliti biex tiġi rriformata s-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji (SESF), li joħloq tliet awtoritajiet biex jissorveljaw ll-attivitajiet finanzjarji:

Il-pakkett iwettaq ukoll riforma tal-leġiżlazzjoni eżistenti dwar kwistjonijiet finanzjarji permezz tad-Direttiva Omnibus u jinkludi r-Regolament li jagħti lill-Bank Ċentrali Ewropew kompiti speċifiċi.

Is-superviżjoni tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea (UE) tkompli tissaħħaħ permezz ta’ dawn li ġejjin:

 • il-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej;
 • l-awtoritajiet kompetenti jew superviżorji tal-Istati Membri.

Objettivi tal-BERS

Il-BERS huwa responsabbli għas-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja fl-UE. Wieħed mill-objettivi ewlenin tiegħu huwa li jipprevjeni u jtaffi r-riskji sistemiċi li jistgħu jippreġudikaw l-istabbiltà finanzjarja tal-UE. F'dan ir-rigward, il-BERS b'mod partikolari għandu:

 • jiddetermina u jiġbor l-informazzjoni neċessarja għall-azzjoni tiegħu;
 • jidentifika riskji sistemiċi u jagħtihom prijorità;
 • joħroġ twissijiet u jagħmilhom pubbliċi, jekk meħtieġ;
 • jirrakkomanda miżuri li għandhom jittieħdu ladarba jkunu ġew identifikati r-riskji.

Organizzazzjoni tal-BERS

Il-BERS huwa magħmul minn:

 • Bord Ġenerali biex jiżgura t-twettiq tal-kompiti;
 • Kumitat ta’ Tmexxija li jikkontribwixxi għall-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet;
 • Segretarjat responsabbli għan-negozju ta’ kuljum;
 • Kumitat Xjentifiku Konsultattiv u Kumitat Tekniku Konsultattiv biex jipprovdi pariri u assistenza.

Il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għandu jippresiedi fil-BERS għal terminu ta’ ħames snin. Il-President għandu jwettaq dmirijietu bl-għajnuna ta’ żewġ Viċi-Presidenti. L-ewwel wieħed għandu jiġi elett mill-Kunsill Ġenerali u l-BĊE, filwaqt li t-tieni wieħed għandu jkun il-President tal-Kumiat Konġunt.

Il-Membri tal-BERS għandu jkollom obbligu li jikkonformaw mal-prinċipji ta’ imparzjalità u segretezza professjonali meta jwettqu dmirijiethom, inkluż wara li d-dmirijiet tagħhom ikunu ntemmu.

Il-laqgħat tal-Bord Ġenerali għandhom isiru erba' darbiet fis-sena, u għandhom ikunu preċeduti minn laqgħat tal-Kumitat ta’ Tmexxija. Il-President tal-BERS jista’ jsejjaħ laqgħat straordinarji.

Il-BERS jista’ jfittex ukoll il-parir tas-settur privat meta dan ikun meħtieġ.

Twissijiet u rakkomandazzjonijiet

Il-BERS jista’ joħroġ twissijiet u jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar azzjoni korrettiva li għandha tiġi adottata, jew anke dwar inizjattivi leġiżlattivi. Tali rakkomandazzjonijiet jistgħu jiġu indirizzati:

 • lill-UE
 • lil Stat Membru wieħed jew diversi Stati Membri;
 • lil awtorità superviżorja Ewropea waħda jew diversi awtoritajiet superviżorji Ewropej;
 • lil awtorità superviżorja nazzjonali waħda jew diversi awtoritajiet superviżorji nazzjonali;

Rakkomandazzjonijiet relatati ma' miżuri li għandhom jiġu adottati għandhom jinħarġu skont il-kodiċi tal-kulur li jvarja skont il-livell tar-riskju. Jekk il-BERS jinnota li r-rakkomandazzjonijiet tiegħu ma jkunux ġew segwiti, għandu jinforma lid-destinatarji, lill-Kunsill, u, jekk relevanti, lill-Awtorità Superviżorja Ewropea kkonċernata b'mod kunfidenzjali.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

Ir-Regolament (KE) Nru 1092/2010

16.12.2010.

-

ĠU L 331 tal-15.12.2010

ATTI RELATATI

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1096/2010 tas-17 ta’ Novembru 2010 li jagħti lill-Bank Ċentrali Ewropew kompiti speċifiċi rigward il-funzjonament tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku [Ġurnal Uffiċjali L 331 ta’ 15.12.2010].

Id-Direttiva 2010/78/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Direttivi 98/26/KE, 2002/87/KE, 2003/6/KE, 2003/41/KE, 2003/71/KE, 2004/39/KE, 2004/109/KE, 2005/60/KE, 2006/48/KE, 2006/49/KE, u 2009/65/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) Test b’relevanza għaż-ŻEE [ĠU L 331 tal-15.12.2010].

Ir-Rettifika tad-Direttiva 2010/78/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 24 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Direttivi 98/26/KE, 2002/87/KE, 2003/6/KE, 2003/41/KE, 2003/71/KE, 2004/39/KE, 2004/109/KE, 2005/60/KE, 2006/48/KE, 2006/49/KE, u 2009/65/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) [Ġurnal Uffiċjali L 54 tat-22.2.2014].

L-aħħar aġġornament: 20.05.2014

Top