Help Print this page 
Title and reference
Tisħiħ tal-kompetittività globali tal-fondi ta' investiment Ewropej - UCITS

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tisħiħ tal-kompetittività globali tal-fondi ta' investiment Ewropej - UCITS

Popolari mal-investituri żgħar u l-fornituri tal-fondi, l-UCITS (impriżi għal investiment kollettiv f’titoli trasferibbli) mistennija jkunu soġġetti għal żvilupp ulterjuri grazzi għall-aġġornament tar-regoli għal dawn il-fondi skont id-Direttiva tal-UE 2009/65.

ATT

Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw mal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (Ara atti li jemendaw).

SOMMARJU

Id-Direttiva tal-UE 2009/65 dwar l-UCITS ġiet adottata fit-13 ta’ Lulju 2009 u bdiet tapplika mill-1 ta' Lulju 2011. Hija tistabbilixxi regoli għall-UE kollha għat-twaqqif u t-tħaddim tal-fondi ta' investiment Ewropej.

Il-fondi ta’ investiment inħolqu bil-għan li jinvestu l-kapital tal-investituri kollettivament, permezz ta' portafoll ta' strumenti finanzjarji bħal stokks, bonds u titoli oħrajn. L-UCITS, li ġew introdotti fl-1980, huma forma Ewropea ta’ fond ta’ investiment li fl-2009 kien jammonta għal aktar minn € 5 triljuni ta’ assi, ekwivalenti għal nofs il-prodott domestiku gross tal-UE.

Din id-direttiva taġġorna r-regoli dwar l-UCITS. L-għanijiet ewlenin tagħha huma li:

 • toffri lill-investituri għażla akbar ta' prodotti bi spiża aktar baxxa permezz ta’ suq tal-UCITS aktar effikaċi fl-UE, informazzjoni aħjar għall-investitur u superviżjoni aktar effikaċi tal-fondi;
 • iżżomm is-settur tal-investiment Ewropew kompetittiv billi tadatta r-regoli għall-iżviluppi tas-suq.

It-test introduċa l-bidliet li ġejjin:

 • titjib fl-informazzjoni għall-investituri, grazzi għal dokument standardizzat ta’ informazzjoni sommarja. Tagħrif ewlieni għall-investituri jsib bilanċ bejn kwalità tajba li tinftiehem u l-ammont ta’ informazzjoni meħtieġa mill-investituri;
 • passaport Ewropew ġenwin għall-kumpaniji ta’ amministrazzjoni tal-UCITS: imfassal biex inaqqas il-burokrazija, dan jippermetti lil kumpanija amministrattiva li tinsab f’pajjiż wieħed tal-UE tamministra fondi f’pajjiżi oħrajn;
 • kummerċjalizzazzjoni aktar faċli tal-UCITS f’pajjiżi oħrajn, grazzi għal proċeduri amministrattivi ssimplifikati;
 • amalgamazzjoni aktar faċli tal-UCITS f’pajjiżi oħrajn, li tippermetti żidiet fid-daqs medju tal-fondi Ewropej;
 • ippuljar aktar faċli tal-assi, li jirriżulta, pereżempju, fi protezzjoni akbar għall-investituri, billi joħloq qafas għas-sistema ta' arranġamenti fis-sistema prinċipali alimentatriċi fejn fond jinvesti aktar minn 85% tal-assi tiegħu f’fond ieħor;
 • superviżjoni aktar b’saħħitha tal-UCITS u tal-kumpaniji li jamministrawhom, grazzi għall-kooperazzjoni mtejba bejn is-superviżuri.

Id-Direttiva tal-UE 2009/65 hija r-raba' verżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UCITS, li tissostitwixxi d-Direttiva UCITS 85/611/KEE.

Fl-1 ta’ Lulju 2010 sar titjib fid-Direttiva tal-UCITS, bl-adozzjoni mill-Kummissjoni ta’ erba' atti ta' implimentazzjoni. Dawn ifittxu li jkomplu jtejbu l-protezzjoni għall-investituri, inaqqsu l-burokrazija u jagħmlu l-fondi ta' investiment tal-UE saħansitra aktar kompetittivi.

Id-Direttiva tal-UCITS ġiet emendata bid-Direttiva tal-UE 2013/14/KE tal-21 ta' Mejju 2013. Il-bidliet għandhom l-għan li jipproteġu lill-investituri f’dawn l-iskemi ta’ investiment kollettiv mid-dipendenza żejda fuq il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu. Pereżempju, il-kumpaniji tal-immaniġġjar jew tal-investiment jintalbu jagħmlu l-valutazzjonijiet tagħhom tal-affidabbiltà kreditizja tal-kumpaniji u mhux jistrieħu biss jew mekkanikament fuq klassifikazzjonijiet tal-kreditu kif maħruġa minn aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu.

REFERENZI

Att

Dħul fis-Seħħ

L-Iskadenza għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Id-Direttiva 2009/65/KE

7.12.2009

30.6.2011

ĠU L 302 tas-17.11.2009

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-Seħħ

L-Iskadenza għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Id-Direttiva 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

ĠU L 331 tal-15.12.2010

Id-Direttiva 2011/61/UE

21.7.2011

22.7.2013

ĠU L 174 tal-1.7.2011

Id-Direttiva 2013/14/UE

20.06.2013

21.12.2014

ĠU L 145 tal-31.5.2013

L-emendi suċċessivi u l-korrezzjonijiet għad-Direttiva 2009/65/KE ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il- verżjoni kkonsolidata hija intiża għal finijiet ta' referenza biss.

ATTI RELATATI

Regolamenti ta’ implimentazzjoni

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 583/2010 tal- Ġurnal Uffiċjali L 176 tal-10.7.2010 ). 1 ta’ Lulju 2010 - kundizzjonijiet għal tagħrif ewlieni / prospetti f’forma stampata (Ġurnal Uffiċjali L 176 tal-10.7.2010).

Dan ir-Regolament għandu l-għan li jistandardizza tagħrif ewlieni għall-investituri, billi jistabbilixxi regoli għal:

 • liema informazzjoni għandha tiġi pprovduta dwar l-objettivi politiċi ta’ investiment;
 • kif inhuma ppreżentati r-riskji u l-gwadanji (li jeħtieġu l-użu ta' skala numerika minn 1 sa 7);
 • kif inhuma ppreżentati u spjegati l-ħlasijiet.

Huwa japplika wkoll għal strutturi partikolari tal-UCITS li jikkonsistu f’żewġ kompartimenti jew aktar ta’ investiment.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 584/2010 tal- Ġurnal Uffiċjali L 176 tal-10.7.2010 ). 1 ta’ Lulju 2010 - ittra ta' notifika standard u attestazzjoni tal-UCITS, l-użu ta' komunikazzjoni elettronika bejn l-awtoritajiet kompetenti għal notifika, u proċeduri għal verifiki u investigazzjonijiet fuq il-post u l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet (Ġurnal Uffiċjali L 176 tal-10.7.2010).

Dan ir-Regolament għandu l-għan li jarmonizza l-proċedura għan-notifika tal-kummerċjalizzazzjoni ta’ unitajiet tal-UCITS fi Stat Membru ieħor.

Huwa jispeċifika l-forma u l-kontenut tal-ittra ta’ notifika standard li għandha tintuża mill-UCITS. Huwa jiddefinixxi wkoll il-forma u l-kontenut tal-attestazzjoni li għandha tintuża mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri sabiex jikkonferma li l-UCITS jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti mid-Direttiva 2009/65/KE. Ir-Regolament jistabbilixxi wkoll proċedura ddettaljata għat-trasmissjoni elettronika tal-fajl ta’ notifika bejn l-awtoritajiet kompetenti.

Huwa jistabbilixxi wkoll proċeduri għas-superviżjoni tal-attivitajiet tal-maniġers tal-fondi fil-fruntieri.

Direttivi

Id-Direttiva tal-UE 2010/43/UE tal- Ġurnal Uffiċjali L 176 tal-10.7.2010 ). 1 ta' Lulju 2010 dwar ir-rekwiżiti organizzazzjonali, il-konflitti ta’ interess, il-kondotta fin-negozju, l-immaniġġjar tar-riskji u l-kontenut tal-ftehim ta’ bejn id-depożitarju u l-kumpanija maniġerjali (Ġurnal Uffiċjali L 176 tal-10.7.2010).

Id-Direttiva tal-UE 2010/44/UE tal- Ġurnal Uffiċjali L 176 tal-10.7.2010 ). 1 ta' Lulju 2010 dwar ċerti dispożizzjonijiet li jikkonċernaw fużjonijiet ta’ fondi, strutturi prinċipali-alimentatriċi u l-proċedura tan-notifikazzjoni (Ġurnal Uffiċjali L 176 tal-10.7.2010).

Proposti

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/65/KE dwar l-UCITS fir-rigward tal-funzjonijiet depożitarji, il-politiki ta' rimunerazzjoni u s-sanzjonijiet. (COM (2012) 350 finali - mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

L-aħħar aġġornament: 21.01.2014

Top