Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trattament tal-ilma urban mormi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Trattament tal-ilma urban mormi

Din il-liġi tal-Unjoni Ewropea (UE) tfittex li tiżgura t-trattament xieraq tal-ilma mormi sabiex jiġu protetti s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

ATT

Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE ta’ l-21 ta' Mejju 1991 dwar it-trattament ta’ l-ilma urban mormi

SOMMARJU

Din il-liġi tal-Unjoni Ewropea (UE) tfittex li tiżgura t-trattament xieraq tal-ilma mormi sabiex jiġu protetti s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

X'TAGĦMEL DIN ID-DIRETTIVA?

Din id-direttiva, li għandha l-għan li tipproteġi l-ambjent akkwatiku mill-effetti avversi (bħall-ewtrofikazzjoni*) tal-ilma urban mormi, tistabbilixxi regoli mifruxa mal-UE kollha għall-ġbir, it-trattament u l-iskariku tal-ilma mormi. Il-liġi tkopri wkoll l-ilma mormi li jiġi ġġenerat minn industriji bħall-industriji tal-ikel agrikolu (bħal dawk li jipproċessaw l-ikel u li jipproduċu l-birra).

PUNTI EWLENIN

Il-pajjiżi tal-UE għandhom:

  • jiġbru u jittrattaw l-ilma mormi f’abitazzjonijiet urbani b’popolazzjoni ta’ mill-inqas 2,000 ruħ u japplikaw trattament sekondarju* fuq l-ilma mormi li jinġabar;
  • japplikaw trattament aktar avvanzat f’abitazzjonijiet urbani b’popolazzjonijiet ta’ aktar minn 10,000 ruħ li jinsabu f’żoni sensittivi* magħżula;
  • jiżguraw li l-impjanti tat-trattament issirilhom manutenzjoni xierqa sabiex jiġi żgurat li dawn ikollhom prestazzjoni suffiċjenti u jkunu jistgħu jitħaddmu taħt il-kundizzjonijiet tat-temp normali kollha;
  • jitolbu awtorizzazzjoni għall-iskariku tal-ilma urban mormi mill-industrija tal-ikel agrikolu u minn skariki industrijali f’sistemi ta’ ġbir tal-ilma urban mormi;
  • jieħdu miżuri li jillimitaw it-tniġġis tal-ilmijiet riċeventi mit-tifwir tal-ilma wara maltempata taħt sitwazzjonijiet estremi, bħal xita qawwija mhux tas-soltu;
  • jimmonitorjaw il-prestazzjoni tal-impjanti tat-trattament u l-ilmijiet riċeventi;
  • jimmonitorjaw ir-rimi u l-użu mill-ġdid tal-ħama tad-drenaġġ .

Minbarra li jiddeskrivi l-metodi għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tar-riżultati, l-Anness I jelenka r-rekwiżiti ġenerali:

  • għas-sistemi tal-ġbir,
  • għall-iskariki mill-impjanti għat-trattament tal-ilma urban mormi, inklużi l-valuri tal-limitu tal-emissjonijiet għal dawn,
  • għall-ilma industrijali mormi f’sistemi intiżi għall-ġbir tal-ilma urban.

L-Anness II jiddeskrivi l-kriterji għall-identifikazzjoni ta’ żoni sensittivi u inqas sensittivi.

Rapport tal-Kummissjoni Ewropea għall-2013 jinnota li, minkejja t-titjib li sar diġà, l-implimentazzjoni ta’ din il-liġi għadha sfida, l-aktar minħabba l-investiment infrastrutturali kbir involut.

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Mid-29 ta' Mejju 1991, b’bosta skadenzi differenti għad-diversi rekwiżiti. Fl-1998, il-Kummissjoni adottat id-Direttiva 98/15/KE sabiex tikkjarifika wħud mir-regoli minħabba l-interpretazzjonijiet differenti fil-pajjiżi tal-UE. Din daħlet fis-seħħ fis-27 ta' Marzu 1998. Hemm skadenzi oħrajn li japplikaw għall-pajjiżi li ssieħbu fl-UE mill-2004 ’il quddiem. Dawn huma speċifikati fit-Trattati ta’ Adeżjoni ma’ kull wieħed mill-pajjiżi kkonċernati.

TERMINI EWLENIN

Ewtrofikazzjoni: tirreferi għall-ilma li jiġi arrikkit bin-nutrijenti - bħal komposti ta’ fosfru u nitroġenu - li jfixklu l-bilanċ tal-organiżmi fl-ilma u, b’mod ġenerali, il-kwalità tal-ilma.

Trattament sekondarju: trattament tal-ilma mormi permezz ta’ proċess li ġeneralment ikun jinvolvi trattament bijoloġiku (bl-użu ta’ batterji aerobiċi, enzimi, eċċ.) b’saldu sekondarju jew proċess ieħor, li jirrispetta r-rekwiżiti tad-direttiva fl-Anness I.

Żoni sensittivi: (i) korpi tal-ilma f’riskju ta’ ewtrofikazzjoni, (ii) ilma tal-wiċċ għax-xorb, li jkun fih aktar minn 50 mg/litru ta’ nitrati, u (iii) żoni fejn ikun meħtieġ trattament ulterjuri sabiex dawn ikunu konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar, pereżempju l-ilma, l-ilma għall-għawm , l-ilmijiet fejn jgħixu l-molluski u dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats u l-għasafar.

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara s-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea li jagħti Ħarsa Ġenerali lejn id-Direttiva dwar l-Ilma Urban Mormi.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Direttiva 91/271/KEE

19.6.1991

30.6.1993

ĠU L 135 tat-30.5.1991, pp.40-52

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Direttiva 98/15/KE

27.3.1998

30.9.1998

ĠU L 67 tas-7.3.1998, pp. 29-30

ATTI RELATATI

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/431/UE tas-26 ta' Ġunju 2014 dwar formati għar-rappurtar dwar il-programmi nazzjonali għall-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE (Ġurnal Uffiċjali L 197 tal-4.7.2014, p. 77-86).

Rapport mill-Kummissjoni - L-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta' Mejju 1991 dwar it-trattament tal-ilma urban mormi, kif emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 98/15/KE tas-27 ta' Frar 1998 - Sommarju tal-miżuri implimentati mill-Istati Membri u valutazzjoni tal-informazzjoni riċevuta skont l-Artikoli 17 u 13 tad-Direttiva (COM(98) 775 finali tal-15.1.1999).

Rapport mill-Kummissjoni - L-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta' Mejju 1991 dwar it-trattament tal-ilma urban mormi, kif emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 98/15/KE tas-27 ta' Frar 1998 (COM(2001) 685finali tal-21.11.2001).

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni - L-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta' Mejju 1991 dwar it-trattament tal-ilma urban mormi, kif emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 98/15/KE tas-27 ta' Frar 1998 (COM(2004) 248finali tat-23.4.2004).

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Is-Seba’ Rapport dwar l-Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi (91/271/KEE) (COM(2013) 574 final tas-7.8.2013).

Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni - Dokument ta’ akkumpanjament għall-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill - “Lejn Ġestjoni Sostenibbli tal-Ilma fl-Unjoni Ewropea” - L-ewwel stadju fl-implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma 2000/60/KE [COM(2007) 128 finali] [SEC(2007) 363] (SEC(2007) 362 finali tat-22.3.2007).

Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni - il-5 Sommarju tal-Kummissjoni dwar l-Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi (SEC(2009) 1114 finali tat-3.8.2009).

Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni - is-6 Sommarju tal-Kummissjoni dwar l-Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi (SEC(2011) 1561 finali tas-7.12.2011).

l-aħħar aġġornament 20.04.2015

Top