Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ilma ta’ kwalità tajba fl-Ewropa (id-direttiva tal-UE dwar l-ilma)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Ilma ta’ kwalità tajba fl-Ewropa (id-direttiva tal-UE dwar l-ilma)

Fl-Unjoni Ewropea (UE), l-ilma qiegħed isib ruħu taħt pressjoni dejjem tikber minħabba t-tkabbir kontinwu fid-domanda għal kwantitajiet suffiċjenti ta’ ilma ta’ kwalità tajba għal firxa sħiħa ta’ użijiet. Din id-direttiva tfittex li tipproteġi u ttejjeb il-kwalità tal-ilma.

ATT

Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma.

SOMMARJU

Fl-Unjoni Ewropea (UE), l-ilma qiegħed isib ruħu taħt pressjoni dejjem tikber minħabba t-tkabbir kontinwu fid-domanda għal kwantitajiet suffiċjenti ta’ ilma ta’ kwalità tajba għal firxa sħiħa ta’ użijiet. Din id-direttiva tfittex li tipproteġi u ttejjeb il-kwalità tal-ilma.

X'TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Hija tistabbilixxi regoli li jwaqqfu d-deterjorament fl-istatus tal-korpi tal-ilma fl-UE u jiksbu “status tajjeb” għax-xmajjar, għal-lagi u għall-ilma ta’ taħt l-art fl-Ewropa sal-2015.

Dan speċifikament jinkludi:

 • il-protezzjoni tal-forom kollha tal-ilma (intern*, tal-wiċċ*, tranżizzjonali*, kostali u tal-wiċċ*);
 • ir-restorazzjoni tal-ekosistemi f’dawn il-korpi tal-ilma u madwarhom;
 • it-tnaqqis tat-tniġġis fil-korpi tal-ilma;
 • il-garanzija tal-użu sostenibbli tal-ilma minn individwi u negozji.

PUNTI EWLENIN

Il-leġiżlazzjoni tpoġġi responsabbiltajiet ċari fuq l-awtoritajiet nazzjonali. Huma għandhom:

 • jidentifikaw il-baċini tax-xmajjar individwali fit-territorju tagħhom - jiġifieri, l-artijiet tal-madwar li jiskulaw fis-sistemi tax-xmajjar partikolari.
 • jinnominaw awtoritajiet sabiex jimmaniġġjaw dawn il-baċini skont ir-regoli tal-UE.
 • janalizzaw il-karatteristiċi ta’ kull baċin ta’ xmara, inkluż l-impatt tal-attività umana u valutazzjoni ekonomika tal-użu tal-ilma.
 • jimmonitorjaw l-istatus tal-ilma f’kull baċin.
 • jirreġistraw iż-żoni protetti, bħal dawk użati għall-ilma tax-xorb, li jirrikjedu attenzjoni speċjali.
 • jipproduċu u jimplimentaw “pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-baċini tax-xmajjar” sabiex jipprevjenu d-deterjorament tal-ilma tal-wiċċ, jipproteġu u jtejbu l-ilma ta’ taħt l-art u jippreservaw iż-żoni protetti.
 • jiżguraw li l-ispiża tas-servizzi tal-ilma tiġi rkuprata sabiex b’hekk ir-riżorsi jintużaw b’mod effiċjenti u min iniġġes iħallas.
 • jipprovdu informazzjoni pubblika u konsultazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-baċini tax-xmajjar tagħhom.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Mit-22 ta' Ottubru 2000.

TERMINI EWLENIN

* ilma tal-wiċċ - l-ilma intern kollu, ħlief l-ilma ta’ taħt l-art, l-ilma tranżizzjonali jew l-ilma kostali.

* ilma ta’ taħt l-art - l-ilma kollu taħt wiċċ l-art.

* ilma intern - l-ilma qiegħed jew l-ilma ġieri kollu fuq wiċċ l-art.

* ilma tranżizzjonali - l-ilma qrib il-bokki tax-xmara, li huma parzjalment salini, iżda fihom flussi sostanzjali ta’ ilma ħelu.

Id-Direttiva dwar l-Ilma - dettalji

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Direttiva 2000/60/KE

22.12.2000

22.12.2003

ĠU L 327 tat-22.12.2000, pp. 1-73

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Deċiżjoni 2455/2001/KE

16.12.2001

-

ĠU L 331 tal-15.12.2001, pp. 1-5

Direttiva 2008/32/KE

21.3.2008

-

ĠU L 81 tal-20.3.2008, pp. 60-61

Direttiva 2009/31/KE

25.6.2009

25.6.2011

ĠU L 140 tal-5.6.2009, pp. 114-135

Direttiva 2013/39/UE

13.9.2013

14.11.2015

L 226 tal-24.8.2013, pp. 1-17

Direttiva 2013/64/UE

1.1.2014

Tvarja skont l-artikoli

ĠU L 353 tat-28.12.2013, pp. 8-12

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi għad-Direttiva 2000/60/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

ATTI RELATATI

Direttiva 2006/118/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar il-protezzjoni ta' l-ilma ta' taħt l-art kontra t-tniġġiż u d-deterjorament (ĠU L 372, 27.12.2006, pp. 19-31).

Direttiva 2007/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji ta’ l-għargħar (ĠU L 288, 6.11.2007, pp. 27-34).

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Pjan ta’ Azzjoni biex Jissalvagwardja r-Riżorsi tal-Ilma tal-Ewropa (COM(2012) 673 finali tal-14 ta’ Novembru 2012).

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u d-Direttiva dwar l-Għargħar: Azzjonijiet lejn l-“istatus tajjeb” tal-ilma tal-UE u t-tnaqqis tar-riskji tal-għargħar (COM(2015) 120 finali tad-9.3.2015).

l-aħħar aġġornament 30.07.2015

Top