Help Print this page 
Title and reference
Applikazzjoni tal-Artikoli 101 u 102 tat-TFUE (li qabel kienu l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat tal-KE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Applikazzjoni tal-Artikoli 101 u 102 tat-TFUE (li qabel kienu l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat tal-KE)

L-arranġamenti ġodda għall-applikazzjoni tal-proċeduri anti-trust, li kienu introdotti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003, huma mfassla biex jiżguraw l-infurzar aktar effettiv tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea (UE) fl-interess tal-konsumaturi u n-negozji, filwaqt li jnaqqsu l-piż amministrattiv ta' ditti li jagħmlu negozju fl-Ewropa. Permezz ta' applikazzjoni deċentralizzata tar-regoli tal-kompetizzjoni u bit-tisħiħ ta' kontroll a posteriori, dan ir-regolament iħaffef ix-xogħol amministrattiv tal-Kummissjoni u b'hekk tkun tista' tikkonċentra r-riżorsi tagħha fuq l-infurzar tal-ksur tal-kompetizzjoni l-aktar serju. Hija sejra żżid ukoll il-parti magħmula mill-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni u l-qrati nazzjonali fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-UE waqt li tiggarantixxi l-applikazzjoni effettiva u uniformi tagħha.

ATT

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta' Diċembru 2002 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat [Ara l-att(i) emendatorju(i)].

SOMMARJU

Dan ir-regolament, adottat mill-Kunsill fis-16 ta' Diċembru 2002 u li jimplimenta r-regoli dwar il-kompetizzjoni stabbiliti mill-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) (li qabel kienu l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (Trattat tal-KE)), issostitwixxa r-Regolament (KEE) Nru 17/62 mill-1 ta' Mejju 2004.

Ir-Regolament Nru 17/62 stabbilixxa sistema ta' monitoraġġ ċentralizzat taħt liema, ftehimiet li jistgħu jirrestrinġu u jaffettwaw il-kummerċ bejn pajjiżi tal-UE għandhom, sabiex jikkwalifikaw għal eżenzjoni, jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni. Setgħa esklussiva tal-Kummissjoni li tawtorizza ftehimiet li jirrestrinġu l-kompetizzjoni iżda li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat tal-KE wasslet għal numru kbir ta' ftehimiet li jiġu nnotifikati mill-kumpaniji, fatt li dgħajjef l-isforzi għall-promozzjoni ta' applikazzjoni rigoruża u deċentralizzata tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE.

Bil-għan li jiġu ssimplifikati l-formalitajiet amministrattivi għall-kumpaniji u sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tieħu azzjoni aktar effettiva kontra l-ksur serju tar-regoli dwar il-kompetizzjoni, il-Kummissjoni nediet, bil-pubblikazzjoni tal-White Paper 1999 tagħha, proċess twil ta' riforma li rriżulta fil-pubblikazzjoni ta' dan ir-regolament.

Din ir-riforma ġġib magħha t-transizzjoni minn sistema ta' awtorizzazzjoni ċentralizzata mill-Kummissjoni, ibbażata fuq notifika minn qabel għal sistema ta' eċċezzjoni legali li, minħabba li hija bbażata fuq l-applikazzjoni deċentralizzata tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE u t-tisħiħ ta' kontroll a posteriori, tħaffef l-ammont ta' xogħol tal-Kummissjoni u żżid l-irwol ta' awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali u l-qrati fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-UE, filwaqt li tiggarantixxi li tiġi applikata b'mod effettiv u uniformi.

Ambitu

Dan ir-regolament jistabbilixxi regoli li jimplimentaw id-dispożizzjonijiet tat-TFUE dwar ftehimiet, deċiżjonijiet minn assoċjazzjonijiet ta' impriżi u prattiċi miftiehma li jistgħu jirrestrinġu l-kompetizzjoni (Artikolu 101 tat-TFUE) u l-abbużi minn pożizzjoni dominanti (Artikolu 102 tat-TFUE).

Kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni u qrati tal-pajjiżi tal-UE

L-effett dirett tas-sistema ta' eċċezzjoni legali stabbilita b'dan ir-regolament huwa li tiżdied ir-responsabbiltà tal-impriżi minħabba li, billi dawn m'għadhomx soġġetti għal ħtieġa ta' notifika minn qabel, huma se jkollhom jiżguraw in bona fede li ftehimiet ma jaffettwawx il-kompetizzjoni libera u ma jiksrux regoli tal-UE f'dan il-qasam. Madankollu, sabiex jiġi evitat kwalunkwe abbuż, l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni fl-Ewropa — inkluż il-Kummissjoni - u l-qrati nazzjonali ser ikunu huma stess li jassumu responsabbiltà akbar fl-iżgurar li jkun hemm konformità mar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE, filwaqt li jikkoordinaw l-attivitajiet rispettivi tagħhom. Għal dan il-għan, huma meħtieġa sforzi biex jinkoraġġixxu l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-istituzzjonijiet varji.

Biex jiffaċilitaw l-iskambju ta' informazzjoni bejn awtoritajiet tal-kompetizzjoni fl-Ewropa, ir-regolament jipprovdi għall-ħolqien ta' netwerk Ewropew tal-kompetizzjoni li jikkonsisti mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali u mill-Kummissjoni. Fi ħdan dan in-netwerk, jista' jseħħ skambju ta' informazzjoni, inkluż ta' informazzjoni kunfidenzjali, li jista' jgħin fl-infurzar tal-ksur tar-regoli dwar il-kompetizzjoni. Il-Kummissjoni għandha tibgħat kopja tal-aktar dokumenti importanti u, fuq talba tal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni, tipprovdi kwalunkwe dokument neċessarju għal stima tal-każ segwit minnha. Min-naħa tagħhom, l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni huma responsabbli biex jinformaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe deċiżjoni ta' projbizzjoni jew impenn relatat/a mal-applikazzjoni tal-Artikoli 101 u 102 tat-TFUE u bi kwalunkwe deċiżjoni li tirtira l-benefiċċju ta' regolament ta' eżenzjoni blokk mhux aktar tard minn tletin jum qabel ma jiġi adottat.

Biex tiġi evitata kwalunkwe sovrapożizzjoni u biex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi u koerenti tal-liġi tal-kompetizzjoni Ewropea, ir-regolament isostni r-regola li l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni huma meħlusa awtomatikament mill-kompetenzi tagħhom jekk il-Kummissjoni tibda l-proċeduri proprji tagħha. Madankollu, din tal-aħħar tintrabat li tikkonsulta lill-awtorità nazzjonali in kwistjoni qabel tibda l-proċeduri. Barra minn hekk, meta l-awtorità tal-kompetizzjoni ta' pajjiż tal-UE jew il-Kummissjoni tirċievi xi ilment li jikkonċerna ftehim, deċiżjoni minn assoċjazzjoni ta' impriżi jew prattika miftiehma li hija jew li ġiet ittrattat minn awtorità tal-kompetizzjoni oħra, hija tista' tissospendi l-proċeduri tagħha jew tiċħad l-ilment.

Min-naħa tagħha, qabel ma tieħu deċiżjoni li tordna li ksur jinġieb fit-tmiem, li tagħmel l-impenji offruti mill-impriżi obbligatorji, li l-Artikolu 101(1) tat-TFUE jinstab inapplikabbli jew li tiġi imposta multa jew li jiġi impost ħlas ta' penali perjodiku fuq impriżi, il-Kummissjoni tikkonsulta lill-Kumitat Konsultattiv dwar Prattiċi Restrittivi u Pożizzjonijiet Dominanti f'waħda mil-laqgħat tiegħu jew bi proċedura bil-miktub. Dan il-Kumitat, magħmul minn rappreżentanti ta' awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni, iservi bħala forum għal diskussjoni tal-każijiet li jkunu qegħdin jiġu ttrattati mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni varji fl-Ewropa.

Finalment, rigward il-kooperazzjoni li għandha teżisti bejn il-Kummissjoni u l-qrati nazzjonali, ir-regolament jistabbilixxi li l-qrati nazzjonali jistgħu jitolbu lil Kummissjoni biex tagħtihom l-informazzjoni fil-pussess tagħha jew l-opinjoni tagħha dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE. Barra minn hekk, pajjiżi tal-UE jintrabtu li jgħaddu lill-Kummissjoni kopja ta' kull sentenza bil-miktub tal-qrati nazzjonali relatata mal-applikazzjoni tal-Artikolu 101 jew 102 tat-TFUE. Dan ir-regolament jagħmel ukoll dispożizzjoni għall-Kummissjoni u għall-awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali biex jippreżentaw osservazzjonijiet bil-miktub jew b'mod orali lill-qrati nazzjonali dwar kwistjonijiet relatati mal-applikazzjoni tal-Artikoli 101 jew 102 tat-TFUE.

Setgħat tal-Kummissjoni Ewropea

Sabiex tiżgura li r-regoli dwar il-kompetizzjoni li jikkonċernaw ftehimiet, deċiżjonijiet ta' assoċjazzjonijiet ta' impriżi u prattiċi restrittivi (Artikolu 101) u l-abbużi ta' pożizzjoni dominanti (Artikolu 102), li jistgħu jkunu antikompetittivi, jiġu applikati, il-Kummissjoni għandha numru ta' setgħat sabiex tieħu deċiżjonijiet, tmexxi investigazzjonijiet u timponi pieni. Hija teżerċita dawn is-setgħat meta, wara xi ilment, jew fuq inizjattiva tagħha stess, hija tikkunsidra, f'każ partikolari, li kien hemm ksur tal-Artikolu 101 jew 102 tat-TFUE.

Taħt dan ir-regolament, il-Kummissjoni tkun tista' tieħu d-deċiżjonijiet li ġejjin:

 • deċiżjoni li ssib u ttemm ksur: jekk il-Kummissjoni ssib li jkun hemm ksur tal-Artikolu 101 jew 102 tat-TFUE, din tista' tadotta deċiżjoni li teħtieġ li l-impriżi u l-assoċjazzjonijiet ta' impriżi kkonċernati jġibu l-ksur fit-tmiem jew li jinstab li l-ksur ikun ġie mitmum;
 • deċiżjoni li tordna miżuri provviżorji: f'każijiet ta' urġenza ġġustifikata, il-Kummissjoni, li taġixxi fuq inizjattiva tagħha stess, tista', fuq il-bażi ta' konstatazzjoni prima facie ta' ksur, tordna miżuri provviżorji;
 • deċiżjoni li tagħmel impenji vinkolanti: fejn il-Kummissjoni biħsiebha tadotta deċiżjoni li tirrikjedi li ksur jinġieb fit-tmiem u fejn l-impriża kkonċernata toffri impenni sabiex tissodisfa t-tħassib tagħha, hija tista' tagħmel dawn il-kundizzjonijiet vinkolanti għal perjodu speċifikat. Hija tista' terġa' tiftaħ il-proċedimenti jekk il-fatti tal-każ jinbidlu, l-impriżi jaġixxu kontra l-impenji tagħhom jew id-deċiżjoni tkun ibbażata fuq informazzjoni mhux sħiħa, inkorreta jew qarrieqa;
 • deċiżjoni li tikkonstata li l-Artikoli 101 u 102 tat-TFUE mhumiex applikabbli: il-Kummissjoni tista', għal raġunijiet ta' interess pubbliku tal-UE, issib li, fuq il-bażi tal-fatti li hija tkun konxja tagħhom, l-Artikolu 101 ma japplikax għal ftehim, deċiżjoni minn assoċjazzjoni ta' impriżi jew prattika miftiehma jew għaliex il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 101(1) ma ġewx issodisfati jew għaliex il-kundizzjonijiet għal deroga taħt l-Artikolu 101(3) ġew issodisfati. Hija tista' tagħmel l-istess għal każijiet ta' pożizzjonijiet dominanti, kif imsemmi fl-Artikolu 102.

Sabiex jiġi żgurat id-dritt xieraq ta' difiża, il-Kummissjoni, qabel ma tieħu deċiżjoni, tagħti lill-impriża jew lill-assoċjazzjoni ta' impriżi in kwistjoni l-opportunità li jinstemgħu dwar l-aspetti li hija tkun qed tagħmel objezzjoni għalihom. Il-partijiet ikkonċernati għandhom ukoll id-dritt ta' aċċess għall-fajl tal-Kummissjoni, sakemm dan ma jirriżultax f'li jiġu żvelati sigrieti tan-negozju. Madankollu, sabiex titħares is-segretezza professjonali, kull informazzjoni miġbura tista' tintuża biss għall-għan li għalih tkun ġiet akkwistata. Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni huma wkoll taħt obbligu li ma jikxfux kwalunkwe informazzjoni li jkunu kisbu jew skambjaw.

Il-Kummissjoni għandha l-poteri ta' investigazzjoni li ġejjin:

 • tmexxi inkjesti settorjali: fejn it-tendenza tal-kummerċ bejn pajjiżi tal-UE, ir-riġidità tal-prezzijiet, jew ċirkostanzi oħra, jissuġġerixxu li l-kompetizzjoni tista' tkun qiegħda tiġi ristretta jew imfixkla fis-suq komuni, il-Kummissjoni tkun tista' tmexxi inkjesta fis-settur partikolari tal-ekonomija jew f'tip partikolari ta' ftehim madwar setturi varji;
 • titlob informazzjoni: il-Kummissjoni tista', permezz ta' talba sempliċi jew permezz ta' deċiżjoni, titlob lill-impriżi u lil assoċjazzjonijiet ta' impriżi biex jipprovdu kull informazzjoni li tkun teħtieġ biex twettaq id-dmirijiet assenjati lilha minn dan ir-regolament; kull persuna naturali jew ġuridika li jista' jkollha informazzjoni utli hija meħtieġa tipprovdi kull informazzjoni mitluba minnha; il-Kummissjoni tista' wkoll titlob lill-gvernijiet u lill-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni kwalunkwe tagħrif li tkun teħtieġ sabiex twettaq id-dmirijiet tagħha;
 • tagħmel dikjarazzjonijiet: il-Kummissjoni tista' tintervista lil kwalunkwe persuna naturali jew ġuridika li tagħti l-kunsens tagħha li tiġi intervistata;
 • twettaq spezzjonijiet: il-Kummissjoni tista' tagħmel kwalunkwe spezzjoni meħtieġa fuq impriżi u assoċjazzjonijiet ta' impriżi, u dawn tal-aħħar huma meħtieġa li jissottomettu ruħhom għal spezzjonijiet bħal dawn; għal dan il-għan, l-uffiċjali tagħha għandhom is-setgħa li:
  • jidħlu fil-bini, fl-art u fil-mezzi tat-trasport ta' impriżi u assoċjazzjonijiet ta' impriżi;
  • jidħlu fi kwalunkwe bini, art u mezzi tat-trasport oħra ta' impriżi u ta' assoċjazzjonijiet ta' impriżi, inkluż id-djar tad-diretturi, maniġers jew membri tal-persunal oħrajn, jekk ikun jeżisti suspett raġonevoli li l-kotba jew rekords oħra relatati mal-kummerċ u mas-suġġett tal-ispezzjoni jistgħu jinżammu hemmhekk;
  • jeżaminaw il-kotba u reġistri oħra relatati man-negozju;
  • jieħdu kopji jew siltiet minn kotba jew reġistri;
  • jagħlqu kwalunkwe post tan-negozju u kotba jew reġistri għall-perjodu tal-ispezzjoni;
  • jitolbu lil kwalunkwe rappreżentant jew membru tal-persunal tal-impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi għal informazzjoni u jirreġistraw it-tweġibiet tagħhom.

L-uffiċjali awtorizzati mill-Kummissjoni biex iwettqu l-ispezzjonijiet jeżerċitaw il-poteri tagħhom malli jipproduċu awtorizzazzjoni bil-miktub li tispeċifika s-suġġett u l-għan tal-ispezzjoni u l-penali possibbli. Fi żmien tajjeb qabel ma jsir dan, il-Kummissjoni għandha tavża bl-ispezzjoni lill-awtorità tal-kompetizzjoni tal-pajjiż tal-UE kkonċernat. L-awtorità tal-kompetizzjoni ta' pajjiż tal-UE tista', fit-territorju tagħha stess, twettaq kull miżura taħt il-liġi nazzjonali f'isem u akkont tal-awtorità tal-kompetizzjoni ta' pajjiż ieħor tal-UE jew, fuq talba tal-Kummissjoni twettaq spezzjoni sabiex jiġi stabbilit jekk kienx hemm ksur tal-Artikolu 101 jew 102 tat-TFUE.

Il-Kummissjoni tista' timponi l-penali li ġejjin fuq impriżi u assoċjazzjonijiet ta' impriżi:

 • Multi: Il-Kummissjoni tista' timponi fuq impriżi u assoċjazzjonijiet ta' impriżi multi li ma jaqbżux il-1 % tal-fatturat totali fis-sena kummerċjali preċedenti fejn, intenzjonalment jew b'negliġenza:
  • huma jipprovdu informazzjoni inkorretta, mhux sħiħa jew qarrieqa fi tweġiba għal talba jew ma jipprovdux informazzjoni fil-limitu ta' żmien meħtieġ;
  • jipproduċu l-kotba meħtieġa jew reġistri oħra relatati man-negozju f'forma mhux sħiħa matul l-ispezzjonijiet jew jirrifjutaw li jissottomettu għall-ispezzjonijiet li jkunu ġew ordnati;
  • huma jirrifjutaw li jwieġbu għal mistoqsija matul spezzjoni jew iwieġbu b'mod mhux eżatt, b'mod mhux sħiħ jew b'mod qarrieqi;
  • siġilli mwaħħla mill-uffiċjali awtorizzati mill-Kummissjoni jkunu tkissru.

Il-Kummissjoni tista' wkoll timponi multi fuq impriżi u assoċjazzjonijiet ta' impriżi, ta' mhux aktar minn 10 % tal-fatturat totali realizzat fis-sena kummerċjali preċedenti minn kull waħda mill-impriżi li pparteċipaw fil-ksur fejn huma jiksru l-Artikolu 101 jew 102 tat-TFUE, imorru kontra deċiżjoni li tordna miżuri provviżorji jew jonqsu milli jikkonformaw ma' impenn magħmul obbligatorju permezz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni.

Fl-iffissar tal-ammont tal-multa, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-gravità u t-tul tal-ksur. Meta tiġi mposta multa uq assoċjazzjoni ta' impriżi u l-assoċjazzjoni tkun falluta, il-Kummissjoni tista' titlob ħlas minn kull waħda mill-impriżi li kienet membru tal-assoċjazzjoni fil-mument tal-ksur. Ir-responsabbiltà finanzjarja ta' kull impriża ma tistax taqbeż 10 % tal-fatturat totali tagħha fis-sena kummerċjali preċedenti. Deċiżjonijiet li jimponu multa ma jaqgħux fl-ambitu tal-liġi kriminali.

 • Pagamenti perjodiċi ta' penali: Il-Kummissjoni tista' timponi wkoll fuq impriżi u assoċjazzjonijiet ta' impriżi, pagamenti ta' penali perjodiċi li ma jaqbżux 5 % tal-fatturat medju tagħhom ta' kuljum fis-sena kummerċjali preċedenti kuljum u kkalkolati sa mid-data maħtura mid-deċiżjoni, sabiex iġġiegħlhom:
  • itemmu l-ksur;
  • jikkonformaw ma' deċiżjoni li tordna miżuri provviżorji;
  • jikkonformaw ma' impenn magħmul vinkolanti;
  • jipprovdu informazzjoni kompleta u korretta li tkun ġiet mitluba;
  • jaċċettaw li ssirilhom spezzjoni li tkun ordnatilhom.

Fejn l-impriżi jkunu ssodisfaw l-obbligu li l-ħlas perjodiku ta' penali kien maħsub li jsaħħaħ, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tnaqqas l-ammont definittiv.

Is-setgħa tal-Kummissjoni li timponi multi jew ħlasijiet penali perjodiċi hija limitata għal perjodu ta' tliet jew ħames snin, jiddependi fuq il-ksur imwettaq. Il-perjodu ta' preskrizzjoni, li jibda fil-ġurnata li fiha jkun sar il-ksur, jiġi interrott minn kwalunkwe azzjoni meħuda mill-Kummissjoni jew minn awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni għall-iskop tal-proċedimenti fir-rigward ta' ksur. Il-perjodu jiġi sospiż sakemm deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun is-suġġett ta' proċeduri pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. B'kuntrast, il-perjodu ta' limitazzjoni għall-infurzar ta' penali huwa ta' ħames snin.

Il-Qorti tal-Ġustizzja tirrevedi d-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni u tista' tiddeċiedi kontra deċiżjonijiet mill-Kummissjoni li timponi multa jew ħlas perjodiku ta' penali.

Blokk ta' regolamenti ta' eżenzjoni

Regolamenti differenti jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni fl-oqsma definiti minnhom, li tagħti regolamenti li jiddikjaraw l-Artikolu 101(1) tat-TFUE bħala mhux applikabbli għal ċerti kategoriji ta' ftehim, deċiżjonijiet minn assoċjazzjonijiet ta' impriżi u prattiċi miftiehma (blokk ta' regolamenti ta' eżenzjoni). Dawn ir-regolamenti jinkludu:

 • Ir-Regolament (KEE) Nru 19/65 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat għal ċerti kategoriji ta' ftehimiet u prattiċi miftiehma;
 • Regolament (KEE) Nru 2821/71 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat għal kategoriji ta' ftehim, deċiżjonijiet u prattiċi miftiehma;
 • Ir-Regolament (KE) Nru 487/2009 tal-25 ta' Mejju 2009 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat għal ċerti kategoriji ta’ akkordji u prattiċi miftiehma fis-settur tat-trasport bl-ajru;
 • Ir-Regolament (KEE) Nru 1534/91 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat għal ċerti kategoriji ta' ftehim, deċiżjonijiet u prattiċi miftiehma fis-settur tal-assigurazzjoni;
 • Ir-Regolament (KE) Nru 246/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat għal ċerti kategoriji ta' akkordji, deċiżjonijiet u prattiċi miftiehma bejn il-kumpanniji marittimi tal-linja (consortia).

Jekk dan il-blokk ta' ftehimiet, deċiżjonijiet jew prattiċi miftiehma eżentati madankollu jkollu effetti negattivi li jkunu inkompatibbli mal-Artikolu 101(3) tat-TFUE, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni jistgħu, billi jaġixxu fuq inizjattiva tagħhom stess jew fuq xi ilment, jirtiraw il-benefiċċju ta' tali blokk ta' regolamenti ta' eżenzjoni f'każijiet partikolari.

Disposizzjonijiet emendatorji

Dan ir-regolament jemenda r-regolamenti li ġejjin:

 • Ir-Regolament (KEE) Nru 1017/68 li japplika r-regoli tal-kompetizzjoni għat-trasport bil-ferrovija, bit-triq u permess tal-passaġġi fuq l-ilma iinterni;
 • Ir-Regolament (KEE) Nru 2988/74 li jikkonċerna l-perjodi ta' limitazzjoni fil-proċedimenti u l-infurzar tas-sanzjonijiet taħt ir-regoli tal-Komunità Ekonomika Ewropea dwar it-trasport u l-kompetizzjoni;
 • Ir-Regolament (KEE) Nru 4056/86 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat għat-trasport marittimu;
 • Ir-Regolament (KEE) Nru 3975/87 li jistabbilixxi l-proċedura għall-applikazzjoni tar-Regoli dwar il-kompetizzjoni għall-impriżi fis-settur tat-trasport bl-ajru;
 • Ir-Regolamenti (KEE) Nri 19/65, 2821/71 u 1534/91 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat għal ċerti kategoriji ta' ftehim, deċiżjonijiet u prattiċi miftiehma;
 • Ir-Regolament (KEE) Nru 17/62 li jimplimenta l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat;

Dan ir-regolament jirrevoka r-regolament li ġej:

 • Regulation (EEC) No 141/62 exempting transport from the application of Council Regulation No 17 (Ir-Regolament (KEE) Nru 141/62 jeżenta t-trasport mill-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill Nru 17).

Referenzi

Att

Dħul fis-seħħ

Skadenza għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (KE) Nru 1/2003

24.1.2003

ĠU L 1, tal-4.1.2003

Att(i) emendatorju(i)

Dħul fis-seħħ

Skadenza għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (KE) Nru 411/2004

9.3.2004

ĠU L 68, tas-6.3.2004

Ir-Regolament (KE) Nru 1419/2006

18.10.2006

ĠU L 269, tat-28.9.2006

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha tintuża biss għal għanijiet ta' referenza.

ATTI RELATATI

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 773/2004 tas-7 ta' April 2004 dwar it-tmexxija ta' proċeduri mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 81 sa 82 tat-Trattat tal-KE (Test b' rilevanza għaż-ŻEE) [Ġurnal Uffiċjali L 123, tas-27.4.2004]. Dan ir-regolament jistabbilixxi regoli dettaljati għal għadd ta' aspetti importanti ta' proċeduri mibdija mill-Kummissjoni, bħal seduti, ilmenti u aċċess għall-fajl. Huwa jissostitwixxi r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2842/98 tat-22 ta' Diċembru 1998 dwar is-smigħ tal-partijiet f'ċerti proċedimenti taħt l-Artikoli 85 u 86 tat-Trattat tal-KE (issa l-Artikoli 101 u 102 tat-TFUE).

Ara verżjoni kkonsolidata.

L-aħħar aġġornament: 14.03.2011

Top