Help Print this page 
Title and reference
Awtorizzazzjoni ta’ netwerks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Awtorizzazzjoni ta’ netwerks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi

Din id-direttiva toħloq qafas legali sabiex tiżgura l-libertà li jiġu pprovduti netwerks u servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi madwar l-Unjoni Ewropea kollha.

ATT

Id-Direttiva 2002/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ April 2002 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni).

SOMMARJU

Id-Direttiva tal-Awtorizzazzjoni tifforma parti mill-Pakkett tat-telekomunikazzjonijiet li, flimkien ma’ erba’ direttivi oħrajn (kwadru, aċċess, servizz universali u privatezza u l-komunikazzjoni elettronika), tiddefinixxi l-qafas regolatorju li għandu l-għan li n-netwerks u s-settur tas-servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi jsiru aktar kompetittivi.

Fl-2009, il-Pakkett tat-Telekomunikazzjonijiet ġie emendat mid-Direttiva dwar Regolamentazzjoni Aħjar u mid-Direttiva dwar id-Drittijiet taċ-Ċittadini, kif ukoll mill-ħolqien tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC).

Ambitu, objettiv u prinċipju ġenerali

Id-Direttiva tkopri awtorizzazzjonijiet għan-netwerks u servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi kollha, kemm jekk huma pprovduti mill-pubbliku kif ukoll jekk le. Tapplika għall-għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fejn użu bħal dan jinvolvi l-għoti ta’ netwerk ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, normalment għal rimunerazzjoni.

L-għan huwa li tarmonizza s-suq għan-netwerks u servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi billi tillimita r-regolamentazzjoni għall-minimu neċessarju.

L-innovazzjoni prinċipali hija s-sostituzzjoni tal-liċenzji individwali bl-awtorizzazzjoni ġenerali għan-netwerks jew servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika kollha, flimkien ma’ skema speċjali għall-attribuzzjoni ta’ frekwenzi u numri.

B’hekk, il-provvediment ta’ netwerks jew servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi jista’ jkun soġġett biss għal awtorizzazzjoni ġenerali mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb deċiżjoni espliċita jew ta’ kwalunkwe att amministrattiv ieħor mill-awtorità regolatorja nazzjonali (NRA), b’hekk il-proċedura tkun limitata għal notifika waħda biss għall-kumpaniji kkonċernati.

Drittijiet derivati mill-awtorizzazzjoni ġenerali

L-awtorizzazzjoni ġenerali tagħti lill-kumpaniji d-dritt li jipprovdu netwerks u servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. Meta huma jipprovdu netwerks jew servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi lill-pubbliku, huma intitolati li:

 • jinnegozjaw l-interkonnessjoni ma’ fornituri oħrajn fl-UE;
 • jiksbu aċċess għal jew interkonnessjoni minn fornituri oħrajn; u
 • jinħatru sabiex jipprovdu ċerti funzjonijiet tas-servizz universali.

Drittijiet tal-użu tal-frekwenzi tar-radju u numri

L-Istati Membri tal-UE għandhom jiffaċilitaw l-użu ta’ frekwenzi tar-radju taħt l-awtorizzazzjonijiet ġenerali iżda, fejn ikun hemm bżonn, jistgħu jagħmlu l-użu tal-frekwenzi tar-radju soġġett għall-għoti ta’ drittijiet individwali bil-għan li:

 • tiġi evitata interferenza ta’ ħsara;
 • tiġi żgurata l-kwalità teknika tas-servizz;
 • jiġi salvagwardjat l-użu effiċjenti tal-ispettru;
 • jiġu sodisfatti l-objettivi ta’ interess ġenerali oħrajn definiti mill-Istati Membri.

Id-drittijiet tal-użu għal frekwenzi tar-radju u numri għandhom jingħataw permezz ta’ proċeduri miftuħin, objettivi, trasparenti, non-diskriminatorji u proporzjonati.

Id-deċiżjonijiet dwar id-drittijiet tal-użu għandhom jittieħdu u għandhom ikunu magħmulin pubbliċi kemm jista’ jkun malajr possibbli wara li tasal l-applikazzjoni sħiħa mill-NRA.

Il-kundizzjonijiet mehmużin mal-awtorizzazzjoni ġenerali u mad-drittijiet speċifiċi tal-użu

L-awtorizzazzjoni ġenerali u d-drittijiet tal-użu jistgħu jkunu soġġetti biss għall-kundizzjonijiet elenkati fl-Anness għad-Direttiva, pereżempju:

 • kontribuzzjoniijet finanzjarji għall-finanzjament tas-servizz universali;
 • l-interoperabilità tas-servizzi u l-interkonnessjoni tan-netwerks;
 • l-aċċessibilità u l-portabilità tan-numri, fejn il-portabilità tfisser li l-utenti jistgħu jżommu n-numru tat-telefown tagħhom meta jibdlu l-operatur;
 • rekwiżiti ta’ ppjanar ambjentali u tal-irħula u tal-pajjiż;
 • dejta personali u protezzjoni tal-privatezza;
 • obbligu li jiġu trasmessi ċerti programmi tat-televiżjoni u tar-radju (għandhom jinġarru);
 • impożizzjoni possibbli ta’ drittijiet amministrattivi fuq impriżi;
 • restrizzjonijiet dwar ix-xandir ta’ kontenut illegali.

Limitazzjoni tad-drittijiet tal-użu tal-frekwenzi tar-radju

L-għoti ta’ drittijiet limitati tal-użu għal frekwenzi tar-radju għandu jkun soġġett għal kriterji ta’ għażla oġġettivi, trasparenti, mhux diskriminatorji u proporzjonati.

L-Istati Membri jistgħu jillimitaw in-numru ta’ drittijiet tal-użu li għandhom jingħataw għal frekwenzi tar-radju jew għandhom jestendu d-durata ta’ drittijiet eżistenti, soġġett għal ċerti kundizzjonijiet u proċeduri, bħall-konsultazzjoni tal-partijiet kollha interessati, il-pubblikazzjoni ta’ kwalunkwe deċiżjoni, flimkien mar-raġunijiet għaliha, u r-reviżjoni, f’intervalli raġonevoli, tal-limitazzjoni.

Meta Stat Membru jikkonkludi li jistgħu jingħataw aktar drittijiet tal-użu għal frekwenzi tar-radju, huwa għandu jippubblika dik il-konklużjoni u għandu jistieden applikazzjonijiet għal dawk id-drittijiet.

Konformità mal-kundizzjonijiet

L-NRAs jimmonitorjaw u jissorveljaw il-konformità mar-rekwiżiti tal-awtorizzazzjoni ġenerali jew tad-drittijiet tal-użu u obbligi speċifiċi. Fejn impriża ma tikkonformax ma’ waħda minn dawn il-kundizzjonijiet jew ma’ aktar minn waħda u ma tikkoreġix il-ksur fi żmien il-perjodu stipulat, l-awtoritajiet relevanti jistgħu jingħataw is-setgħa li jimponu ordnijiet sabiex iwaqqfu l-ksur jew li jimponu penali finanzjarji. Fil-każ ta’ ksur serju u ripetut, jistgħu jimpedixxu impriża milli tkompli tipprovdi netwerk jew servizz jew jissospendu jew jirtiraw id-drittijiet għall-użu.

Miżati u drittijiet amministrattivi

L-NRAs jistgħu jimponu drittijiet amministrattivi fuq kumpaniji li jipprovdu servizz jew netwerk taħt l-awtorizzazzjoni ġenerali jew li lilhom ikun ingħata dritt għall-użu. Dawn id-drittijiet għandhom ikopru l-ispejjeż imġarrba fil-kontroll tal-ġestjoni u fl-infurzar tal-iskema tal-awtorizzazzjoni ġenerali u tad-drittijiet għall-użu u obbligi speċifiċi, u jistgħu jinkludu spejjeż għall-kooperazzjoni internazzjonali, armonizzazzjoni u standardizzazzjoni, analiżi tas-suq, konformità tal-monitoraġġ u kontroll tas-suq ieħor, kif ukoll xogħol regolatorju ieħor. L-impożizzjoni tagħha teħtieġ lill-NRAs jippubblikaw ħarsa ġenerali ta’ kull sena tal-ispejjeż amministrattivi u tas-somma totali tad-drittijiet miġbura.

L-awtorità kompetenti tista’ titlob ukoll miżata għad-drittijiet tal-użu ta’ frekwenzi tar-radju u għal drittijiet sabiex jiġu installati faċilitajiet.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Id-Direttiva 2002/20/KE

24.4.2002

24.7.2003

ĠU L 108 tal-24.4.2002

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Id-Direttiva 2009/140/KE

19.12.2009

25.5.2011

ĠU L 337 tat-18.12.2009

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi għad-Direttiva 2002/20/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha biss valur dokumentarju.

EMENDI GĦALL-ANNESSI

Anness

Direttiva 2009/140/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Diċembru 2009 li temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar qafas regolatorju komuni għan-networks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-interkonnessjoni ta’, networks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-awtorizzazzjoni ta’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (ĠU L 337 tat-18.12.2009).

Rettifika għad-Direttiva 2009/140/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar qafas regolatorju komuni għan-networks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-interkonnessjoni ta’, networks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-awtorizzazzjoni ta’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (ĠU L 241 tal-10.9.2013).

ATTI RELATATI

Direttiva 2009/136/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, id-Direttiva 2002/58/KE dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (ĠU L 337 tat-18.12.2009).

Linji gwidi tal-Kummissjoni dwar l-analiżi tas-swieq u l-valutazzjoni ta’ saħħa tas-swieq sinifikanti skont il-qafas regolatorju tal-Komunità għan-netwerks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi (ĠU C165 tal-11.7.2002).

F’konformità mal-qafas regolatorju ġdid għas-servizzi tat-telekomunikazzjoni, dawn il-linji gwida, li ġew adottati f’Lulju 2002, jistabbilixxu l-prinċipji li fuqhom l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali (NRAs) jridu jibbażaw l-analiżi tas-suq tagħhom sabiex jiggarantixxu kompetizzjoni effettiva.

Proposta

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri biex jitlesta s-suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika u biex jinkiseb Kontinent Konness, u li jemenda d-Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1211/2009 u (UE) Nru 531/2012.(COM(2013)627 finali tal-11.9.2013 - mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

L-aħħar aġġornament: 03.07.2014

Top