Help Print this page 
Title and reference
Prospett li għandu jiġi ppubblikat meta jinħarġu titoli

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospett li għandu jiġi ppubblikat meta jinħarġu titoli

L-iskop ta’ din id-direttiva huwa li ttejjeb il-kwalità tal-informazzjoni pprovduta lill-investituri mill-kumpaniji li jkunu jixtiequ jattiraw investituri esterni sabiex joħolqu l-kapital fl-Unjoni Ewropea (UE) biex jiffinanzjaw it-tkabbir tagħhom.

ATT

Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE.

SOMMARJU

L-iskop ta’ din id-direttiva huwa li ttejjeb il-kwalità tal-informazzjoni pprovduta lill-investituri mill-kumpaniji li jkunu jixtiequ jattiraw investituri esterni sabiex joħolqu l-kapital fl-Unjoni Ewropea (UE) biex jiffinanzjaw it-tkabbir tagħhom.

Għandha l-għan li tiżgura li jkunu stabbiliti standards tal-iżvelar adegwati u ekwivalenti fil-pajjiżi kollha tal-UE fil-każ li jiġu offruti titoli lill-investituri Ewropej kollha.

X’INHU L-GĦAN TA’ DIN ID-DIRETTIVA?

Id-direttiva tistabbilixxi regoli dwar il-prospett li l-kumpaniji tal-UE huma meħtieġa jippubblikaw meta joħorġu titoli sabiex jattiraw investimenti. Skont dawn ir-regoli, ladarba prospett jiġi approvat f’pajjiż tal-UE, dan ikun validu fl-UE kollha (passaport waħdieni għal min joħroġ it-titoli).

Il-prospett huwa dokument ta’ żvelar li fih informazzjoni li tippermetti lill-investituri jieħdu deċiżjonijiet dwar l-investiment bl-għarfien sħiħ tal-fatti.

ELEMENTI PRINĊIPALI

Obbligu li jiġi ppubblikat prospett

Dawk li joħorġu t-titoli huma obbligati jippubblikaw prospett dwar offerti ta’ titoli, ħlief jekk l-offerta:

tkun indirizzata biss lil investituri (professjonali) kwalifikati, u/jew

tkun indirizzata lil inqas minn 150 persuna, għajr għall-investituri kkwalifikati (eż. individwi) għal kull pajjiż tal-UE, u/jew

tkun indirizzata lill-investituri li jiksbu dawn it-titoli għal ammont totali ta’ mill-inqas EUR 100 000 kull investitur; u/jew

tkopri titoli (ishma jew bonds) b’denominazzjoni għal kull unità ta’ mill-inqas EUR 100 000;

ikollha valur totali fl-Unjoni ta’ inqas minn EUR 100 000.

Informazzjoni

Il-prospett irid jinkludi dokument sommarju, prodott f’format standard, li jipprovdi informazzjoni prinċipali dwar:

il-karatteristiċi essenzjali ta’ min joħroġ it-titoli (eż. il-kumpanija li toħroġ it-titoli), ta’ kull garanti (eż. il-bank) u tat-titoli offruti jew ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, u r-riskji ewlenin assoċjati magħhom;

it-termini ġenerali tal-offerta, b’mod partikolari stima tal-ispejjeż fatturati minn min joħroġ it-titoli lill-investitur.

Min joħroġ it-titoli huwa ċivilment responsabbli fir-rigward tal-informazzjoni pprovduta fil-prospett. Din l-informazzjoni trid tkun konformi mal-fatti u ma għandha tħalli barra xejn.

Approvazzjoni u pubblikazzjoni

Ladarba l-prospett ikun ġie approvat mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż tal-UE tal-oriġini, irid jiġi ppubblikat (f’gazzetta nazzjonali ċċirkolata b'mod wiesa' jew fuq il-websajt ta’ min joħroġ it-titoli, pereżempju) u għandha tintbagħat kopja lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA).

Prospett jibqa’ validu sa 12-il xahar wara l-approvazzjoni tiegħu, sakemm jiġi aġġornat u ssupplimentat bil-punti meħtieġa.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Id-direttiva kellha tiġi trasposta fid-dritt nazzjonali fl-1 ta’ Lulju 2005. Id-Direttiva li temenda (2010/73/KE) ilha applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2012.

Fil-Green Paper dwar l-unjoni tas-swieq kapitali ppubblikata fi Frar 2015, il-Kummissjoni ħabbret li ser terġa’ teżamina d-Direttiva dwar il-Prospett sabiex in-negozji, b’mod partikolari l-SMEs, ikunu jistgħu joħolqu l-kapital aktar faċilment u jsibu investituri minn barra l-pajjiż.

Għal aktar informazzjoni, żur is-sit tal-Kummissjoni Ewropea dwar id-Direttiva dwar il-Prospett.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Direttiva 2003/71/KE

31.12.2003

1.7.2005

ĠU L 345, 31.12.2003, p. 64-89.

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Direttiva 2008/11/KE

20.3.2008

-

ĠU L 76, 19.3.2008, p. 37-38.

Direttiva2010/73/UE

31.12.2010

1.7.2012

ĠU L 327, 11.12.2010, p. 1-12.

Direttiva 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

ĠU L 331, 15.12.2010, p. 120-161.

Direttiva 2013/50/UE

26.11.2013

26.11.2015

ĠU L 294, 6.11.2013, p. 13-27

Rettifika għad-Direttiva 2013/50/UE

-

-

ĠU L 14, 18.1.2014, p. 35.

Direttiva 2014/51/UE

23.5.2014

31.3.2015

ĠU L 153, 22.5.2014, p. 1.-61

L-aħħar aġġornament: 02.04.2015

Top