Help Print this page 
Title and reference
Rinfurzar tat-trasparenza tal-informazzjoni dwar mittenti ta' titoli

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rinfurzar tat-trasparenza tal-informazzjoni dwar mittenti ta' titoli

L-għan tad-Direttiva dwar it-Trasparenza huwa li timponi livell ta' trasparenza u informazzjoni li jkun jaqbel mal-miri ta' protezzjoni b'saħħitha għall-investitur u l-effiċjenza tas-suq.

ATT

Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE.

SOMMARJU

Din id-Direttiva għandha l-għan li ttejjeb l-informazzjoni pprovduta lil investituri dwar mittenti ta' titoli ammessi għall-kummerċjalizzazzjoni f'suq regolat, li jinsab jew li qed jopera fi Stat Membru. Id-Direttiva tobbliga lill-Istati Membri sabiex jippubblikaw informazzjoni finanzjarja perjodika fuq id-dħul tagħhom tul is-sena finanzjarja kollha, apparti informazzjoni kontinwa dwar il-pussess ta' perċentwali sinifikanti ta' drittijiet għall-vot.

Id-Direttiva dwar it-Trasparenza ġiet emendata bix-xieraq fl-2013 bid-Direttiva 2013/50/UE, li għandha l-għan, b'mod partikolari:

  • li tnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq mittenti żgħar u medji, sabiex jitjieb l-aċċess tagħhom għall-kapital;
  • li ttejjeb l-effiċjenza tas-sistema ta' trasparenza, b'mod partikolari fir-rigward tal-pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda korporattiva.

Ir-Regolament għad-Direttiva l-ġdida għandu japplika malli jkun ġie traspost mill-Istati Membri, mhux aktar tard mis-26 ta' Novembru 2015.

Informazzjoni finanzjarja perjodika

Informazzjoni perjodika għandha x'taqsam mas-sitwazzjoni finanzjarja tal-mittent ta' titoli u dik tal-intrapriżi li tikkontrolla. Ħruġ ta' titoli għandu jiżvela r-rapporti finanzjarji annwali, kif ukoll rapporti finanzjarji interim (dikjarazzjonijiet amministrattivi interim) jekk huma ma jippubblikawx diġà rapporti finanzjarji kull tliet xhur.

Madankollu, id-Direttiva 2013/50/UE neħħiet l-obbligu li tiġi ppubblikata dikjarazzjoni interim jew rapport finanzjarju ta' kull tliet xhur. Min-naħa l-oħra, ir-rapport finanzjarju għandu jibqa' disponibbli għall-pubbliku għal mill-inqas għaxar xhur u mhux aktar ħamsa.

Avviż dwar il-pussess ta' drittijiet għall-vot sinifikanti

Meta azzjonista jakkwista jew iċedi l-ishma ta' mittent li l-ishma tiegħu jiġu ammessi għal negazzjoni f'suq regolati u li jġorr drittijiet tal-vot, huwa għandu jinnotifika lill-mittent bil-perċentwal tad-drittijiet tal-vot li jkollu wara l-operazzjoni. Din ir-regola tapplika jekk il-perċentwal ippossedut jilħaq ċerti livelli (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 u 75 %) jew jaqbeż jew jinżel taħt dawk il-limiti. Dan huwa minnu wkoll f'każijiet oħrajn fejn persuna fiżika jew ġuridika jkollha d-dritt li takkwista, iċċedi jew teżerċita drittijiet tal-vot.

Id-Direttiva 2013/50/UE estendiet in-notifikazzjoni tal-qbiż tal-limitu għall-istrumenti finanzjarji li jagħtu intitolament jew l-abilità li persuna takkwista ishma b'effett ekonomiku komparabbli. Sabiex jivvaluta l-qbiż tal-limitu, id-detentur għandu japprova l-ishma ma' strumenti finanzjarji oħrajn.

In-notifika, li għandha tingħata malajr kemm jista' jkun, tikkonċerna d-distribuzzjoni l-ġdida tad-drittijiet għall-vot, l-identifikatur tal-azzjonista, id-data tal-bidla u l-limitu tal-voti milħuq.

Rapport dwar il-pagamenti magħmula lill-gvernijiet

Din hija l-miżura l-ġdida introdotta mid-Direttiva 2013/50/UE. Din id-Direttiva tobbliga lil kumpaniji elenkati li huma attivi f'industriji estrattivi (żejt, gass u minerali) u biedja f'foresti sabiex jiddikjaraw pagamenti magħmula lil gvernijiet f'pajjiżi fejn huma jmexxu l-attivitajiet tagħhom, f'rapport separat li jiġi kkompilat ta' kull sena.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Direttiva 2004/109/KE

20.1.2005

20.1.2007

ĠU L 390, 31.12.2004

Att(i) emendatorju(i)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Direttiva 2008/22/KE

20.3.2008

-

ĠU L 76, 19.3.2008

Direttiva 2010/73/UE

31.12.2010

1.7.2012

ĠU L 327, 11.12.2010

Direttiva 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

ĠU L 331, 15.12.2010

Direttiva 2013/50/UE

26.11.2013

26.11.2015

ĠU L 294, 06.11.2013

Emendi u korrezzjonijiet suċċessivi għad-Direttiva 2004/109/KE ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha biss valur dokumentarju.

ATTI RELATATI

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1569/2007 li jistabbilixxi mekkaniżmu għad-determinazzjoni ta’ l-ekwivalenza għall-istandards tal-kontabilità applikati mill-emittenti tal-pajjiż terz ta’ titoli skond id-Direttiva 2003/71/KE u 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Ġurnal Uffiċjali L340 tat-22.12.2007].

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2007/657/KE tal-11 ta’ Ottubru 2007 dwar in-netwerk elettroniku ta’ mekkaniżmi maħtura uffiċjalment għall-ħażna ċentrali ta’ informazzjoni regolata msemmija fid-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Ġurnal Uffiċjali L 267 tat-12.10.2007].

Direttiva tal-Kummissjoni 2007/14/KE tat-8 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ xi dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/109/KE dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat [Ġurnal Uffiċjali L 69 tad-9.3.2007].

L-aħħar aġġornament: 29.05.2014

Top