Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
L-iżgurar ta’ indikazzjonijiet preċiżi u bbażati fuq l-evidenza dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa għall-ikel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

L-iżgurar ta’ indikazzjonijiet preċiżi u bbażati fuq l-evidenza dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa għall-ikel

Għadd dejjem jikber ta’ prodotti tal-ikel ittikkettati u rreklamati fl-Unjoni Ewropea (UE) jinħarġulhom indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa. Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni għall-konsumaturi u tiġi ffaċilitata l-għażla tagħhom, il-prodotti mqiegħda fis-suq għandhom ikunu sikuri u ttikkettati b’mod adegwat.

ATT

Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel.

SOMMARJU

Għadd dejjem jikber ta’ prodotti tal-ikel ittikkettati u rreklamati fl-Unjoni Ewropea (UE) jinħarġulhom indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa. Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni għall-konsumaturi u tiġi ffaċilitata l-għażla tagħhom, il-prodotti mqiegħda fis-suq għandhom ikunu sikuri u ttikkettati b’mod adegwat.

X'JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

Huwa għandu l-għan li jiżgura li l-indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa fuq it-tikketti tal-ikel u fil-preżentazzjonijiet u r-reklamar ikunu ċari u bbażati fuq evidenza li hija aċċettata b’mod ġenerali mill-komunità xjentifika.

Hemm firxa wiesgħa ta’ sustanzi, bħal vitamini, minerali, amminoaċidi, aċidi grassi essenzjali, fibri u estratti erbali b’effett nutrittiv jew fiżjoloġiku, li jistgħu jkunu preżenti f’oġġett tal-ikel u jkunu soġġetti għal indikazzjoni. Ir-Regolament jiżgura livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumaturi, jagħti lill-konsumatur it-tagħrif neċessarju sabiex ikun jista’ jagħmel l-għażliet b’għarfien sħiħ tal-fatti, kif ukoll joħloq kundizzjonijiet ugwali ta’ kompetizzjoni għall-industrija tal-ikel.

PUNTI EWLENIN

Il-Kummissjoni Ewropea (KE) għandha tħejji profili ta’ nutrijenti u kundizzjonijiet għall-użu ta’ indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel, billi tieħu f’kunsiderazzjoni:

 • il-kwantitajiet ta’ nutrijenti u sustanzi oħrajn li jkun hemm fl-ikel, bħal:
  • aċidi grassi*,
  • aċidi grassi saturati*,
  • trans-aċidi grassi*,
  • zokkor u
  • melħ;
 • ir-rwol u l-importanza tal-ikel fid-dieta b’mod ġenerali jew il-gruppi f’riskju, bħat-tfal;
 • il-preżenza tan-nutrijenti xjentifikament rikonoxxuti bħala li għandhom effett fuq is-saħħa.

L-indikazzjonijiet dwar is-saħħa ma għandhomx:

 • ikunu foloz, ambigwi jew qarrieqa;
 • jagħtu lok għal dubju dwar is-sikurezza jew l-adegwatezza nutrittiva ta’ ikel ieħor;
 • jinkoraġġixxu l-konsum eċċessiv;
 • jissuġġerixxu li dieta varjata u bilanċjata ma tistax tipprovdi kwantitajiet xierqa ta’ nutrijenti.
 • jagħmlu suġġerimenti li s-saħħa tista’ tiġi affettwata billi ma jiġix ikkonsmat l-ikel;
 • jirreferu għal rata jew ammont ta’ telf tal-piż;
 • jirreferu għar-rakkomandazzjonijiet ta’ professjonisti tas-saħħa individwali.

L-użu ta’ indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa jkun permess biss jekk jintwera li l-preżenza, l-assenza jew il-kontenut imnaqqas ta’ sustanza f’oġġett tal-ikel għandhom effett ta’ benefiċċju, kif stabbilit mid-dejta xjentifika aċċettata. Sustanzi bħal dawn għandhom ikunu fi kwantitajiet li jistgħu jiġu kkonsmati b’mod raġonevoli u f’ammont li jagħti l-effett mixtieq.

L-indikazzjonijiet dwar is-saħħa jkunu permessi biss jekk l-informazzjoni li ġejja tkun fuq it-tikketta:

 • il-popolazzjoni fil-mira għall-indikazzjoni;
 • dikjarazzjoni tal-importanza ta’ dieta varjata u bilanċjata u ta’ stil ta’ ħajja tajjeb għas-saħħa;
 • il-kwantità u l-mudell tal-konsum meħtieġ sabiex jinkiseb l-effett ta’ benefiċċju indikat;
 • dikjarazzjoni mmirata lejn dawk il-persuni li għandhom jevitaw li jużaw l-oġġett tal-ikel (eż. nisa tqal);
 • twissija għall-prodotti li x’aktarx jippreżentaw riskju għas-saħħa jekk jiġu kkonsmati b’mod eċċessiv;
 • meta jiġi indikat riskju mnaqqas tal-marda, dikjarazzjoni li l-marda għandha diversi fatturi ta’ riskju u li t-tibdil ta’ wieħed minn dawn il-fatturi jista’ jkollu u jista’ ma jkollux effett ta’ benefiċċju;
 • kwalunkwe restrizzjonijiet jew direzzjonijiet għall-użu oħrajn.

Indikazzjonijiet dwar is-saħħa bbażati fuq dejta xjentifika aċċettata b’mod ġenerali, li jkunu mifhuma sewwa mill-konsumatur medju, jistgħu jiġu eżentati mill-proċess ta’ awtorizzazzjoni.

Xarbiet li jkun fihom aktar minn 1.2 % bħala volum ta’ alkoħol ma għandux ikollhom indikazzjonijiet dwar is-saħħa jew in-nutrizzjoni, ħlief biex jirreferu għal tnaqqis fil-kontenut ta’ alkoħol jew enerġija.

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni

Il-manifattur għandu jissottometti applikazzjoni lill-pajjiż tal-Unjoni Ewropea kkonċernat, li min-naħa tiegħu għandu jibgħatha lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA). Il-KE mbagħad tieħu deċiżjoni dwar l-użu tal-indikazzjoni abbażi tal-opinjoni tal-EFSA.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Mill-1 ta' Lulju 2007.

Għal aktar tagħrif, ara:

TERMINI EWLENIN

*Aċidi grassi: l-aċidi grassi huma unitajiet bażiċi ta’ molekuli ta’ xaħam. Huma jkun fihom karbonju, idroġenu u ossiġenu.

*Aċidi grassi saturati: aktar ma jkun hemm atomi ta’ idroġenu ma’ kull atomu ta’ karbonju, aktar ikun saturat l-aċidu grass. Eżempji ta’ sorsi ta’ aċidi grassi saturati huma: iż-żejt tal-ġewż tal-indi, laħam xaħmi u l-butir tal-kawkaw.

*Aċidi grassi trans: meta x-xaħmijiet mhux saturati jgħaddu mill-proċess ta’ idroġenizzazzjoni (pereżempju, biex issir il-marġarina), jinħolqu aċidi grassi trans. Il-proċess ta’ idroġenizzazzjoni ġie żviluppat sabiex iwaqqaf ix-xaħmijiet milli jiġu kkontaminati malajr. Dawn ta’ spiss jinstabu fi prodotti tal-forn maħduma b’mod kummerċjali.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9-25

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (KE) Nru 107/2008

4.3.2008

-

ĠU L 39 tat-13.2.2008, p. 8-10

Ir-Regolament (KE) Nru 109/2008

4.3.2008

-

ĠU L 39 tat-13.2.2008, p. 14-15

Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011

12.12.2011

-

ĠU L 304 tat-22.11.2011, p. 18-63

Ir-Regolament (UE) Nru. 1047/2012

29.11.2012

-

ĠU L 310 tad-9.11.2012, p. 36-37

ATTI RELATATI

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 353/2008 tat-18 ta' April 2008 li jistabbilixxi r-regoli ta’ implimentazzjoni għal applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni ta’ allegazzjonijiet ta’ saħħa kif stipulat fl-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 109 tad-19.4.2008, p. 11-16).

l-aħħar aġġornament 06.08.2015

Top