Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Proċedura Ewropea għal talbiet żgħar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Proċedura Ewropea għal talbiet żgħar

Il-proċedura tal-Unjoni Ewropea (UE) għal talbiet żgħar tapplika f’litigazzjoni transkonfinali fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali għal talbiet ta’ inqas minn EUR 2 000. Hija ilha disponibbli mill-2009 fil-pajjiżi kollha tal-UE, għajr fid-Danimarka, bħala alternattiva għall-proċeduri nazzjonali.

ATT

Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar

SOMMARJU

Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar (ESCP) għandha l-għan li tissimplifika u tħaffef il-litigazzjoni transkonfinali ta’ talbiet żgħar fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali u li tnaqqas l-ispejjeż. Il-valur tat-talba (meta tiġi rċevuta mill-qorti) ma jistax jaqbeż l-EUR 2 000. Is-sentenzi jiġu rikonoxxuti u infurzabbli f’pajjiżi oħrajn tal-UE mingħajr il-ħtieġa għal dikjarazzjoni tal-infurzabbiltà. L-ESCP, li hija alternattiva għall-għażliet skont il-liġijiet tal-pajjiżi tal-UE, hija fakultattiva.

Kamp ta’ applikazzjoni

L-ESCP tapplika fejn mill-inqas waħda mill-partijiet tkun domiċiljata jew abitwalment residenti f'pajjiż tal-UE ieħor għajr dak tal-qorti fejn titressaq l-azzjoni.

Hija ma tapplikax għal kwistjonijiet amministrattivi, doganali jew relatati mad-dħul, għar-responsabbiltà tal-Istat li jeżerċita awtorità statali ('acta jure imperii'), jew pereżempju għal:

l-istatus jew il-kapaċità legali ta’ persuni fiżiċi

kwistjonijiet relatati mal-liġi tal-familja

falliment

is-sigurtà soċjali

arbitraġġ

il-liġi dwar ix-xogħol

kirjiet ta’ proprjetà, għajr għal talbiet monetarji

ksur tal-privatezza u tad-drittijiet relatati mal-personalità (eż. malafama).

Proċedura

L-ESCP, li għaliha mhuwiex meħtieġ is-servizz ta’ avukat, taħdem kif ġej:

Is-sottomissjoni tat-talba

It-talba tiġi sottomessa direttament lill-qorti kompetenti permezz ta’ formola (Formola A - fl-annessi tar-regolament) billi jingħataw dettalji tat-talba, tas-somma mitluba, eċċ. Jekk it-talba tkun inammissibbli (ara taħt), il-qorti tinnotifika lill-pretendent; jekk it-talba ma tiġix irtirata, il-qorti tipproċedi biha skont il-liġi proċedurali rilevanti f’dak il-pajjiż.

Il-korrezzjoni u/jew l-ikkompletar tal-formola tat-talba

Jekk il-pretendent ma jkunx ipprovda biżżejjed informazzjoni, tkun trid tintbagħat it-tieni formola (Formola B), fejn tintalab l-informazzjoni nieqsa sa data tal-għeluq. It-talba tiġi miċħuda jekk il-pretendent ikun tard, jew jekk tkun evidentement infondata jew inammissibbli.

In-notifika lill-konvenut

Wara li tirċievi t-talba kompleta, il-qorti tħejji formola ta’ tweġiba standard (il-Formola Ċ), li għandha tintbagħat lill-konvenut fi żmien 14-il ġurnata, flimkien ma’ kopja tat-talba u kwalunkwe dokumenti ta’ sostenn. Din għandha tintbagħat bil-posta b’rikonoxximent tal-irċevuta bid-data; jekk dan ikun impossibbli, jistgħu jintużaw metodi oħrajn ta’ servizz.

It-tweġiba tal-konvenut

Il-konvenut għandu 30 ġurnata mid-data tas-servizz tal-formola tat-tweġiba sabiex jirrispondi. Fi żmien 14-il ġurnata minn meta tirċievi din it-tweġiba, il-qorti tibgħat kopja lill-pretendent, flimkien ma’ kwalunkwe dokumenti ta’ sostenn rilevanti.

Kwalunkwe kontrotalba mill-konvenut (bl-użu tal-Formola A) tintbagħat lill-pretendent, li għandu 30 ġurnata ċans sabiex jirrispondi. Jekk il-kontrotalba taqbeż l-EUR 2 000, kemm it-talba prinċipali kif ukoll il-kontrotalba jiġu indirizzati skont il-liġi applikabbi fil-pajjiż fejn tittieħed l-azzjoni.

Deċiżjoni u skadenzi

Il-qorti għandha tagħti s-sentenza tagħha fi żmien 30 ġurnata minn dakinhar li tirċievi t-tweġiba mingħand il-konvenut (jew pretendent, jekk ikun hemm kontrotalba). Hija tista’ titlob sabiex tiġi pprovduta aktar informazzjoni fi żmien 30 ġurnata u/jew tikkumpila x-xhieda jew tlaqqa’ lill-partijiet għal smigħ (ara taħt), li wkoll għandu jsir fi żmien 30 ġurnata miċ-ċitazzjoni. F’dawn il-każijiet, il-qorti xorta tagħti s-sentenza tagħha fi żmien 30 ġurnata, iżda minn meta tirċievi l-informazzjoni meħtieġa jew minn meta tagħmel is-smigħ.

Jekk il-partijiet ma jweġbux fil-ħin, il-qorti xorta tagħti s-sentenza tagħha. Is-sentenza ma tistax tiġi riveduta fuq il-mertu tagħha fil-pajjiż tal-UE tal-infurzar. Il-qorti tista’ toħroġ ċertifikat tas-sentenza (mingħajr spiża addizzjonali), billi tuża l-Formola D fuq talba ta’ waħda mill-partijiet.

Smigħ

Smigħ isir biss jekk ikun meħtieġ jew jekk jintalab minn waħda mill-partijiet. It-talba tista’ tiġi rrifjutata jekk ikun jidher ċar illi mhijiex meħtieġa għat-twettiq ġust tal-proċedimenti. Is-smigħ jista’ jsir permezz ta’ konferenza bil-vidjo jew b’teknoloġija simili.

Il-kumpilazzjoni tax-xhieda

Il-qorti tiddetermina l-firxa tax-xhieda meħtieġa għas-sentenza tagħha u l-mezzi tal-kumpilazzjoni tagħha, bl-użu tal-aktar metodu sempliċi u l-inqas oneruż.

L-infurzar tas-sentenza

Irregolata mil-liġi tal-pajjiż fejn tiġi infurzata s-sentenza, il-parti li tfittex l-infurzar tipproduċi kopja oriġinali tas-sentenza u taċ-ċertifikat (il-Formola D) tradotti bil-lingwa tal-pajjiż tal-infurzar. Ma jista’ jkun meħtieġ ebda titolu, bond jew depożitu fuq il-bażi li l-pretendent huwa ċittadin barrani jew mhuwiex domiċiljat jew residenti fil-pajjiż tal-UE tal-infurzar. Il-pretendent ma jeħtieġ ebda rappreżentant awtorizzat jew indirizz fil-pajjiż tal-infurzar, għajr dak tal-aġenti kompetenti, sabiex ikun jista’ jwettaq il-proċedura tal-infurzar.

Ċaħda tal-infurzar

Il-qorti fil-pajjiż tal-infurzar tista’, fuq talba tal-konvenut, tirrifjuta li tinforza s-sentenza meta:

din tkun irrikonċiljabbli ma’ sentenza preċedenti bejn l-istess partijiet fl-istess kwistjoni;

is-sentenza preċedenti tkun ingħatat fil-pajjiż tal-UE tal-infurzar jew tissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex tkun tista’ tiġi rikonoxxuta hemmhekk; u

din l-irrikonċiljabbiltà ma kinitx, u ma setgħetx tkun, imqajma bħala oġġezzjoni matul il-proċedimenti fejn ingħatat is-sentenza tal-ESCP.

Meta waħda mill-partijiet tikkontesta sentenza tal-ESCP, il-pajjiż tal-infurzar jista’ jillimita l-infurzar għal miżuri protettivi, jagħmlu kundizzjonali fuq xi titolu, jew, f’xi każijiet, jissospendi l-proċedimenti tal-infurzar.

Appell

Appell kontra sentenza huwa possibbli jekk ikun previst taħt il-liġi tal-pajjiż tal-qorti li tingħata pussess.

Reviżjoni

Il-konvenut jista’ japplika lill-qorti kompetenti fejn inħarġet is-sentenza għal reviżjoni meta:

il-formola tat-talba jew iċ-ċitazzjoni għal smigħ tkun ġiet innotifikata permezz ta’ metodu mingħajr prova tal-irċevuta mill-konvenut personalment u meta s-servizz ma jkunx ġie effettwat fil-ħin sabiex id-difiża tkun imħejjija sewwa, mingħajr l-ebda ħtija min-naħa tal-konvenut; jew

il-konvenut ma jkunx tħalla joġġezzjona għat-talba minħabba force majeure, mingħajr l-ebda ħtija min-naħa tagħhom.

F’dawn il-każijiet, il-konvenut huwa mistenni li jaġixxi fil-pront. Meta reviżjoni tkun ġustifikata, is-sentenza oriġinali ssir nulla u bla effett.

Il-qorti ma titlobx lill-partijiet sabiex jagħmlu valutazzjoni legali tat-talba. Jekk ikun meħtieġ, hija tinforma lill-partijiet dwar il-mistoqsijiet proċedurali u, fejn xieraq, tfittex li tilħaq soluzzjoni bejniethom.

Lingwi u traduzzjonijiet

It-talba għandha tiġi sottomessa bil-lingwa tal-qorti, l-istess bħat-tweġiba, kwalunkwe kontrotalba, id-deskrizzjoni tad-dokumenti ta’ sostenn, id-dokumenti essenzjali, eċċ.

Spejjeż

Il-parti li titlef tħallas l-ispejjeż tal-proċedimenti. Il-qorti ma tirrifondix l-ispejjeż lill-parti rebbieħa jekk dawn ikunu saru bla bżonn jew jekk ikunu sproporzjonati għat-talba.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Skadenza għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (KE) Nru 861/2007

1.8.2007. Applikabbli mill-1.1.2009 (Art 25: 1.1.2008)

-

ĠU L 199, 31.7.2007, p. 1-22

Emenda

-

-

ĠU L 141, 5.6.2015, p. 118

L-emendi u l-bidliet suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 861/2007 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta' valur dokumentarju.

l-aħħar aġġornament 10.09.2015

Top