Help Print this page 
Title and reference
Lejn politika ġenerali dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità elettronika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lejn politika ġenerali dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità elettronika

Hekk kif l-Internet sar parti mill-ħajja tagħna ta’ kuljum, anki l-utent tal-Internet sar vulnerabbli għall-kriminali li spiss joperaw f’kontinenti oħra. Fid-dawl taż-żieda mgħaġġla fil-kriminalità elettronika*, fl-2007, il-Kummissjoni Ewropea ħejjiet it-triq lejn politika komprensiva sabiex din tiġi indirizzata.

ATT

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Ewropew Lejn politika ġenerali fil-ġlieda kontra l-kriminalità elettronika (COM(2007) 267 finali tat-22.5.2007)

SOMMARJU

Hekk kif l-Internet sar parti mill-ħajja tagħna ta’ kuljum, anki l-utent tal-Internet sar vulnerabbli għall-kriminali li spiss joperaw f’kontinenti oħra. Fid-dawl taż-żieda mgħaġġla fil-kriminalità elettronika*, fl-2007, il-Kummissjoni Ewropea ħejjiet it-triq lejn politika komprensiva sabiex din tiġi indirizzata.

X’TAGĦMEL DIN IL-KOMUNIKAZZJONI?

Din fittxet li tippreżenta politika ġenerali sabiex il-ġlieda kontra l-kriminalità elettronika tiġi kkoordinata aħjar.

PUNTI EWLENIN

Objettivi u azzjonijiet

Din kellha ssaħħaħ il-ġlieda kontra l-kriminalità elettronika fil-livelli nazzjonali, Ewropew u internazzjonali permezz ta’:

1.

Kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi operattiva mtejba billi jissaħħu u jiġu ċċarati r-responsabbiltajiet bejn il-Europol, il-Eurojust u strutturi oħrajn.

2.

Programmi ta’ taħriġ ikkoordinati u interkonnessi għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u ġudizzjarji tal-pajjiżi tal-UE li jinvolvu lill-Europol, il-Eurojust, il- Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija u n-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju.

3.

Kooperazzjoni politika aħjar u koordinazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE permezz tal-ħolqien ta’ punt ta’ kuntatt permanenti tal-UE għall-iskambju tal-informazzjoni u platform ta’ taħriġ dwar il-kriminalità elettronika fl-UE.

4.

Kooperazzjoni politika u legali ma’ pajjiżi terzi permezz tal-Konvenzjoni tal-2001 tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-kriminalità elettronika (u l-Protokoll Addizzjonali tagħha), il-Grupp tal-Kriminalità High-Tech Lyon-Roma G8 u proġetti amministrati mill-Interpol.

5.

Djalogu mtejjeb bejn is-settur pubbliku u dak privat sabiex tinħoloq fiduċja reċiproka u tiġi kondiviża informazzjoni relevanti.

6.

Standardizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni u d-definizzjonijiet tal-pajjiżi tal-UE fil-qasam tal-kriminalità elettronika.

7.

Żvilupp ta’ miżuri/indikaturi tal-firxa tal-kriminalità elettronika.

8.

Tkabbir tal-għarfien dwar il-perikli u l-ispejjeż tal-kriminalità elettronika.

9.

Programmi ta’ riċerka tal-UE, bħal dawk taħt il-Fond għas-Sigurtà Interna - Pulizija.

KISBIET

Dawn jinkludu:

direttiva dwar il-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal fuq l-Internet u l-pornografija tat-tfal

l-istabbiliment taċ-Ċentru Ewropew għaċ-Ċiberkriminalità (2013)

direttiva dwar attakki kontra sistemi ta’ informazzjoni (2013).

Għal aktar informazzjoni ara l-websajt tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-kriminalità elettronika.

SFOND

L-Artikolu 68 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li daħal fis-seħħ fl-2009, irrikonoxxa formalment ir-rwol preeminenti tal-Kunsill Ewropew fit-tfassil tal-liġijiet fil-qasam tal-affarijiet interni. Dan jippermetti li l-azzjoni kontra l-kriminalità elettronika tiġi kkomplementata mil-liġijiet tal-UE u minn inizjattivi b’firxa usa’.

TERMINU EWLIENI

Kriminalità elettronika: atti kriminali mwettqa bl-użu ta’ netwerks tal-komunikazzjoni elettronika u sistemi ta’ informazzjoni jew kontra tali netwerks jew sistemi.

Dawn jistgħu jitqassmu fi tliet forom:

Forom tradizzjonali ta’ attività kriminali, iżda bl-użu tal-Internet biex jitwettqu delitti (bħal frodi jew falsifikazzjoni). Dawn ivarjaw minn serq tal-identità għal “phishing” (fejn il-kriminali fuq l-Internet jistabbilixxu websajt bankarja falza biex iqarrqu bil-konsumaturi sabiex jagħtuhom il-password jew dejta tagħhom sabiex jisirqulhom flushom). L-Internet biddel ukoll il-kummerċ internazzjonali fid-drogi, fl-armamenti u fi speċi fil-periklu.

Il-pubblikazzjoni ta’ kontenut illegali, bħal materjal ta’ inċitament għat-terroriżmu, il-vjolenza, ir-razziżmu, il-ksenofobija jew l-abbuż sesswali tat-tfal.

Delitti li jistgħu jsiru biss fuq netwerks elettroniċi, delitti ġodda u ta’ spiss fuq firxa wiesgħa u fuq skala kbira, li ma kinux magħrufa qabel beda jeżisti l-Internet. Hawnhekk, il-kriminali jattakkaw sistemi ta’ informazzjoni, u kultant jheddu infrastruttura ta’ informazzjoni kritika tal-Istat u b’hekk liċ-ċittadini tiegħu direttament. Dawn l-attakki jistgħu jkunu permezz ta’ “botnets” (akronimu ta’ “robot networks”) fejn il-kriminali jiddistribwixxu “malware” (softwer malizzjuż) li, meta jitniżżel, ibiddel il-kompjuter ta’ utent f’“bot”. Netwerk ta’ kompjuters infettati b’dan il-mod imbagħad jintuża biex jitwettqu delitti mingħajr ma jsiru jafu l-utenti tagħhom.

ATTI RELATATI

Komunikazzjoni Konġunta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni - L-istrateġija ta’ Ċibersigurtà tal-Unjoni Ewropea: Ċiberspazju Miftuħ, Sikur u Sigur (JOIN(2013) 1 final tas-7 ta’ Frar 2013).

L-aħħar aġġornament: 26.05.2015

Top