Help Print this page 
Title and reference
Kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti — il-marka ta' konformità CE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti — il-marka ta' konformità CE

Din id-deċiżjoni tistabbilixxi prinċipji komuni applikabbli għal-leġiżlazzjoni settorjali kollha matul ir-reviżjoni jew ir-riformulazzjoni tagħha. Din tikkostitwixxi, barra minn hekk, qafas għal-leġiżlazzjoni futura li ser tarmonizza l-kundizzjonijiet tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti. Din tikkontribwixxi biex issaħħaħ il-fiduċja tal-konsumaturi u ttejjeb il-moviment liberu tal-merkanzija fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

ATT

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 768/2008/KE tad-9 ta' Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti u li tħassar id-Deċiżjoni 93/465/KEE.

SINTEŻI

Il-qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti jistabbilixxi:

  • definizzjonijiet komuni;
  • proċeduri komuni ta' evalwazzjoni tal-konformità tal-prodotti;
  • obbligi għall-operaturi ekonomiċi (manifatturi, importaturi, distributuri eċċ);
  • ir-regoli għall-użu tal-marka “CE”, li b'hekk jippermettu t-tisħiħ tal-fiduċja fil-prodotti kkumerċjalizzati fl-Unjoni;
  • kriterji ta' notifikazzjoni tal-korpi ta' evalwazzjoni tal-konformità;
  • proċeduri ta' salvagwardja.

Il-qafas komuni għandu jservi bħala kaxxa tal-għodda għal regolamenti settorjali futuri li jimmiraw lejn it-tqarrib tal-leġiżlazzjonijiet (armonizzazzjoni). Dan huwa bbażat fuq l-approċċ ġdid li permezz tiegħu l-leġiżlazzjoni tillimita ruħha għall-iffissar tar-rekwiżiti essenzjali u li għandha tirrikorri għal standards armonizzati. B'hekk, l-atti leġiżlattivi settorjali futuri għandhom, safejn ikun possibbli, jużaw l-elementi ddefiniti f'din id-deċiżjoni u jiddefinixxu rekwiżiti essenzjali għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti. Jekk ikun meħtieġ, il-liġijiet speċifiċi jistgħu madankollu jirrikorru għal soluzzjonijiet oħrajn.

Definizzjonijiet

Din id-deċiżjoni tistabbilixxi definizzjonijiet ċari ta' kunċetti fundamentali, bħal “manifattur”, “distributur”, “importatur”, “standard armonizzat”, “tqegħid fis-suq” u “evalwazzjoni tal-konformità”. L-istabbiliment ta' definizzjonijiet uniċi u espliċiti għandu jippermetti li tiġi ffaċilitata l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tajba tal-liġijiet futuri f'dan il-qasam.

Obbligi tal-manifattur, tal-importatur u tad-distributur.

Sabiex jiġi kkummerċjalizzat u mqiegħed fis-suq, prodott għandu jkun konformi ma' ċerti rekwiżiti essenzjali. Il-manifattur għandu jiżgura li l-prodott tiegħu jkun konformi mar-rekwiżiti applikabbli, billi jwettaq jew iqabbad lil ħaddieħor iwettaq f'ismu proċedura ta' evalwazzjoni tal-konformità tal-prodott. Meta l-prodott ikun konformi mar-rekwiżiti essenzjali, il-manifattur iwaħħal il-marka “CE” fuq il-prodott u jagħmel dikjarazzjoni ta' konformità “CE”. Il-manifattur għandu jindika ismu, l-attivitajiet tal-kumpanija tiegħu jew il-marka tiegħu kif ukoll l-indirizz tiegħu fuq il-prodott. Huwa għandu jiżgura li l-produzzjoni f'sensiela tibqa' konformi. Il-prodott għandu jkun akkumpanjat minn struzzjonijiet u informazzjoni ta' sigurtà, f'lingwa li tinftiehem. F'każ li jkun intervjena korp estern tal-evalwazzjoni tal-konformità, il-manifattur għandu jpoġġi n-numru ta' dan tal-aħħar.

L-importatur u d-distributur għandhom jiżguraw li l-manifattur ikun issodisfa sew l-obbligi tiegħu, jiġifieri vverifika li l-prodott għandu marka tal-konformità u li jkunu ġew ipprovduti d-dokumenti meħtieġa.

Il-manifatturi (jew il-mandatarji tagħhom), id-distributuri u l-importaturi għandhom jikkomunikaw lill-awtoritajiet kompetenti kull informazzjoni meħtieġa dwar il-prodott ikkonċernat, sabiex tiġi żgurata t-traċċabilità tal-prodott.

Konformità tal-prodott

Din id-deċiżjoni tiffissa qafas aktar ċar fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-konformità. Hija tistabbilixxi serje ta' proċeduri ta' evalwazzjoni tal-konformità (speċifikati fl-Anness) li minn fosthom il-leġiżlatur jista' jagħżel l-aktar waħda adattata.

Tiffissa wkoll ir-regoli u l-kundizzjonijiet għat-twaħħil tal-marka “KE”, li hija soġġetta għall-prinċipji ġenerali ddefiniti mir-Regolament Nru 765/2008. L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-applikazzjoni tajba tas-sistema li tirregola l-marka “CE” u jipprovdu sanzjonijiet f'każijiet ta' ksur.

Evalwazzjoni tal-konformità

F'ċerti proċeduri ta' evalwazzjoni tal-konformità, l-evalwazzjoni tal-konformità ssir permezz ta' korpi ta' evalwazzjoni tal-konformità, li huma nnotifikati, jiġifieri ddikjarati, lill-Kummissjoni mill-Istati Membri.

Din id-deċiżjoni tistabbilixxi kriterji komuni għan-notifikazzjoni tal-korpi ta' evalwazzjoni tal-konformità. Il-korpi ta' evalwazzjoni tal-konformità għandhom joffru l-garanziji kollha ta' indipendenza, oġġettività, imparzjalità, kunfidenzjalità, u integrità professjonali. Huma għandhom barra minn hekk ikollhom il-kompetenzi u l-mezzi tekniċi meħtieġa biex iwettqu sew il-kompiti fdati lilhom.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi koordinazzjoni u kooperazzjoni adattati bejn il-korpi nnotifikati.

Proċeduri ta' salvagward

Hija prevista proċedura Komunitarja ta' salvagward applikabbli għall-prodotti li jippreżentaw riskju fuq livell nazzjonali. Din tipprevedi b'mod partikolari l-għoti ta' informazzjoni lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn. Tista' tiġi attivata f'każ ta' nuqqas ta' qbil bejn l-Istati Membri dwar il-miżuri meħuda minn wieħed minnhom.

Kuntest

Din id-deċiżjoni tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/465/KEE tat-22 ta' Lulju 1993 dwar il-moduli għall-fażijiet diversi tal-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità u r-regoli għat-twaħħil u għall-użu tal-marka ta' konformità CE li huma maħsubin sabiex jintużaw fid-direttivi ta' armonizzazzjoni teknika.

Referenzi

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Deċiżjoni Nru 768/2008/KE

9.7.2008

ĠU L 218, 13.8.2008

See also

L-aħħar aġġornament: 25.01.2011

Top