Help Print this page 
Title and reference
Protezzjoni aħjar għall-vittmi fi proċeduri kriminali

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Protezzjoni aħjar għall-vittmi fi proċeduri kriminali

Id-Direttiva 2012/29/UE dwar id-drittijiet tal-vittmi (Direttiva dwar il-Vittmi) issaħħaħ il-miżuri nazzjonali eżistenti bi standards minimi mifruxin madwar l-UE kollha dwar id-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi ta' kriminalità f'kull pajjiż tal-UE.

ATT

Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI

SOMMARJU

Id-Direttiva ġiet adottata fil-25 ta' Ottubru 2012 u tapplika madwar l-UE kollha għajr fid-Danimarka.

Il-miri ewlenin tagħha huma li tiżgura li l-vittmi tal-kriminalità jirċievu informazzjoni, appoġġ u protezzjoni xierqa u li jkunu jistgħu jipparteċipaw fi proċeduri kriminali kull fejn tkun seħħet il-ħsara fl-UE.

Kull pajjiż tal-UE għandu jiżgura li l-vittmi tal-kriminalità jiġu rikonoxxuti u ttrattati b'rispett, b'mod sensittiv u professjonali skont il-ħtiġijiet individwali tagħhom u mingħajr ebda diskriminazzjoni (eż. Abbażi tan-nazzjonalità, status ta' residenza, razza, reliġjon, età, sess, eċċ.).

Id-Direttiva tistabbilixxi l-istandards minimi għall-vittmi ta' kull delitt tkun xi tkun in-nazzjonalità tal-vittmi jew l-istatus ta' residenza tagħhom. Hekk kif jitwettaq delitt jew hekk kif jitwettqu proċeduri ta' kriminalità fl-UE, il-vittma għandha tingħata d-drittijiet stabbiliti mid-Direttiva dwar il-Vittmi. Skont id-Direttiva, il-membri tal-familja tal-vittmi mejtin jitqiesu bħala vittmi huma stess.

Id-Direttiva tistabbilixxi d-drittijiet li ġejjin:

1.

Informazzjoni u appoġġ

Il-vittmi għandu jkollhom id-dritt li:

jifhmu u jiġu mifhuma, matul kuntatt ma' awtorità (eż. b'lingwaġġ ċar u sempliċi),

jirċievu informazzjoni mill-ewwel kuntatt ma' awtorità,

jagħmlu ilment formali u jirċievu għarfien bil-miktub,

jiġu pprovduti b'servizzi ta' interpretazzjoni u traduzzjoni (għallinqas matul l-intervisti/interrogatorju tal-vittmi),

jirċievu informazzjoni dwar il-progress tal-każ,

jaċċessaw is-servizzi ta' appoġġ għall-vittmi.

2.

Il-vittmi bi rwol formali fi proċeduri kriminali

Dawn il-vittmi għandu jkollhom id-dritt li:

l-każ tagħhom jinstema' f'qorti,

ssir reviżjoni ta' deċiżjoni ta' qorti li ma ssirx prosekuzzjoni,

jkollhom l-ispejjeż rimborsati,

jirċievu għajnuna legali,

oġġetti misruqin mingħandhom jiġu rkuprati.

L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jimminimizzaw id-diffikultajiet iffaċċjati meta l-vittma tkun residenti ta' pajjiż tal-UE differenti minn dak fejn tkun twettqet l-offiża.

3.

Protezzjoni tal-vittmi (u tal-familja tagħhom)/rikonoxximent ta' ħtiġijiet speċjali

Dan jinkludi d-dritt li:

ssir evalwazzjoni tal-individwu, sabiex jiġu identifikati l-ħtiġijiet ta' protezzjoni speċifiċi,

jiġi evitat il-kuntatt ma' min wettaq l-offiża,

l-intervisti jsiru malajr u l-intervisti jkunu minimi matul l-investigazzjonijiet kriminali,

tiġi osservata l-protezzjoni tal-privatezza,

l-evalwazzjoni tal-individwu u l-ħtiġijiet speċifiċi ta' protezzjoni jiġu koperti matul il-proċeduri kriminali.

Id-Direttiva tkopri wkoll taħriġ għal professjonisti legali u kooperazzjoni u koordinazzjoni bejn dipartimenti.

Id-Direttiva tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-vittmi fi proċeduri kriminali (2001/220/ĠAI).

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Direttiva tal-UE 2012/29/UE dwar id-drittijiet tal-vittmi

15.11.2012

16.11.2015

ĠU L 315 tal-14.11.2012

L-aħħar aġġornament: 20.03.2014

Top