Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata: reati marbuta mal-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata: reati marbuta mal-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali

Il-kriminalità organizzata tirrappreżenta theddida għaċ-ċittadini Ewropej, in-negozji, l-istituzzjonijiet tal-istat u l-ekonomija kollha kemm hi. Il-kriminali joperaw faċilment minn naħa għal oħra tal-fruntieri, u dan joħloq ħtieġa għal azzjoni fuq livell Ewropew.

ATT

Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI tal-24 ta' Ottubru 2008 dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata.

SOMMARJU

Sa mid-disgħinijiet, l-Unjoni Ewropea (UE) ħadet passi sabiex il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata ssir aktar effettiva. Fl-2008, il-Kunsill adotta Deċiżjoni Kwadru 2008/841/ĠAI dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata. Din ikkriminalizzat l-imġiba relatata mal-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali. L-għan tagħha huwa li tarmonizza l-liġijiet tal-pajjiżi tal-UE dwar il-kriminalizzazzjoni ta' reati relatati mal-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali u li tistabbilixxi pieni għal dawn ir-reati.

Offiżi

Hemm żewġ tipi ta' mġiba li minnhom l-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu mill-inqas waħda bħala reat:

 • A: il-parteċipazzjoni attiva f'attivitajiet kriminali ta' organizzazzjoni, bl-għarfien tal-għan jew l-intenzjoni tagħha li twettaq delitti;
 • B: ftehim dwar it-twettiq ta' delitti mingħajr ma dak li jkun neċessarjament jieħu sehem fihom.

Pieni

L-Istati Membri jridu jistabbilixxu pieni li jikkorrispondu għar-reati msemmija hawn fuq.

 • għall-għażla A, ir-rekwiżit minimu huwa mill-inqas sentejn priġunerija għal-livell massimu tal-piena.
 • għall-għażla B, ir-rekwiżit minimu huwa terminu massimu ta' priġunerija ekwivalenti għal dak tal-attivitajiet ippjanati jew mill-inqas sentejn priġunerija tal-livell massimu tal-piena.

Il-pieni jistgħu jitnaqqsu f'ċirkustanzi speċifiċi, bħal meta l-awtur jirrinunzja l-attività kriminali jew jgħin billi jidentifika u jressaq quddiem il-ġustizzja lil awturi oħrajn.

Fuq il-bażi tad-deċiżjoni kwadru, il-pajjiżi tal-UE jridu jintroduċu regoli bl-għan li l-persuni ġuridiċi (bħal pereżempju kumpaniji) jinżammu responsabbli għar-reati hawn fuq imsemmija meta dawn jitwettqu f'isimhom minn persuna li jkollha pożizzjoni ta' tmexxija fi ħdan il-persuna ġuridika.

Il-penali għal persuni ġuridiċi għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. Dawn għandhom jinkludu multi u jistgħu jinkludu wkoll dawn li ġejjin:

 • li jintemm id-dritt għall-għajnuna pubblika;
 • projbizzjoni temporanja jew permanenti tal-attivitajiet kummerċjali u l-istabbilimenti li jkunu ntużaw għat-twettiq tar-reati;
 • it-tqegħid taħt superviżjoni ġudizzjarja;
 • stralċ ġudizzjarju.

Kompetenza u koordinazzjoni tal-prosekuzzjoni kriminali

Il-kompetenza ta' Stat Membru għandha testendi għar-reati relatati mal-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali meta dawn jitwettqu fit-territorju tiegħu, fl-intier tagħhom jew parzjalment, minn ċittadin tagħhom jew f'isem persuna ġuridika stabbilita fit-territorju ta' dan l-Istat Membru.

Jekk ir-reat jaqa' taħt il-kompetenza ta' diversi pajjiżi, dawn iridu jikkollaboraw, pereżempju permezz tal-Eurojust, biex jiddeċiedu dwar l-Istat Membru tal-prosekuzzjoni kriminali u biex jiċċentralizzaw il-proċedimenti. Għandu jiġi kkunsidrat b'mod speċjali fejn ikun twettaq ir-reat, in-nazzjonalità jew il-post ta' residenza tal-awtur, il-pajjiż tal-oriġini tal-vittma u t-territorju fejn ikun instab l-awtur.

Skeda ta' żmien

 • 1997: L-UE adottat l-ewwel pjan ta' azzjoni biex tiġġieled il-kriminalità organizzata;
 • 1998: L-UE adottat l-Azzjoni Konġunta 98/733/ĠAI dwar il-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali;
 • 2000: L-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti adottat il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali - l-ewwel strument legali globali biex jiġġieled il-kriminalità organizzata transnazzjonali (li daħlet fis-seħħ fl-2003);
 • 2002: L-UE adottat id-Deċiżjoni Kwadru 2002/475/ĠAI dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu (din tiddefinixxi grupp terroristiku abbażi tad-definizzjoni ta' organizzazzjoni kriminali fl-Azzjoni Konġunta 1998/733/ĠAI);
 • 2004: Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tirrikonoxxi l-ħtieġa li jittejbu l-miżuri biex tiġi miġġielda l-kriminalità organizzata; l-UE taderixxi mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti;
 • 2008: L-UE tadotta d-Deċiżjoni Kwadru 2008/841/ĠAI li tħassar l-Azzjoni Konġunta 98/733/ĠAI.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Id-Deċiżjoni Kwadru 2008/841/ĠAI

11.11.2008

11.5.2010

ĠU L 300 tal-11.11.2008

ATTI RELATATI

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali u l-protokolli tagħha.

L-aħħar aġġornament: 01.07.2014

Top